Nr. 134 (13657)

2021-11-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 134 (13657) skaitykite:

 • Vid­man­tas Jan­kaus­kas: „Še­dev­ras se­niai su­kur­tas – tai ma­no mo­ki­niai”
 • Kur­nė­nų mo­kyk­la ta­po fil­ma­vi­mo aikš­te­le
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Žur­na­lis­ti­kos la­bo­ra­to­ri­jo­je – ir Jau­ni­mo cen­tro jau­nie­ji žur­na­lis­tai
 • Da­ly­va­vo Bal­to­jo ere­lio va­ka­rie­nė­je
 • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė da­ly­vau­ti Eu­ro­pos te­ri­to­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo gru­pė­je
 • Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ket­vir­ta­die­nio rit­mą su­trik­dė gais­ras tu­a­le­te
 • Aly­tu­je vei­kian­tis Skie­pi­ji­mo cen­tras per­si­kels į po­li­kli­ni­ką
 • Re­qui­em Lais­vės Ko­vo­to­jui!
 • Liu­das Ma­žy­lis kvie­čia į trem­ti­nių laiš­kų pa­ro­dos pri­sta­ty­mą Aly­tu­je
 • Kny­gos apie pas­ku­ti­nį Dai­na­vos apy­gar­dos va­dą pri­sta­ty­mas Aly­tu­je
 • Šei­mos gy­dy­to­jo ir odon­to­lo­go pa­slau­gos – ar­čiau Aly­taus ra­jo­no žmo­nių
 • Ro­tu­šės aikš­tė­je – oran­ži­nės du­rys, ant marš­ki­nė­lių – KK – „Kul­tū­ra kul­tū­ro­je” (Ka­Ka). Ką tai reiš­kia?
 • Bū­ti ke­ly­je…
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nių ben­dra­vi­mas bei mo­ky­ma­sis – svei­ka­ta ir orus gy­ve­ni­mas. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) – tai moks­lo įstai­ga, ku­rios pa­grin­di­nė veik­la –...
Lietuvoje į doktorantūros studijas kasmet įstoja apie 600 doktorantų. Pagal įvairius tyrimus jų nebaigia ir akademine bendruomenė palieka net 20–50 proc. Su kokiais sunkumais susiduria doktorantai,...
Crop - top stiliaus palaidinės išpopuliarėjo prieš gerus 10 metų. Tuo metu jos buvo skirtos jaunoms merginoms, kurios turi vėjavaikišką stilių, tačiau bėgant metams, keitėsi ir šios palaidinės...
Tam tikrų prekių pirkimas internetu, daugumai vartotojų vis dar atrodo nenatūralus. Vienus dalykus per internetą pirkti patogiau ir paprasčiau, o kitus – sunkiau. Įrankiai tikrai nėra pirmas dalykas,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.