Nr. 133 (13363)

2019-11-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 133 (13363) skaitykite:

 • Fi­nan­sa­vi­mas skir­tas 12 ben­drų Lie­tu­vos ir Ru­si­jos part­ne­rių pro­jek­tų 
 • Pu­nios ši­las – spren­di­mų be­lau­kiant
 • Knygų naujienos
 • Kul­tū­ros pa­sas – do­va­na visoms mo­kyk­loms
 • Pa­sau­lio pa­ži­ni­mas at­ve­ria akis, ki­taip pra­de­di su­vok­ti ir tai, kas esa­me mes kaip tau­ta, ko­kias ver­ty­bes tu­ri­me Lie­tu­vo­je
 • Istorinė prezidentūra ir Vaiž­gan­to ke­liais ta­ke­liais
 • Sa­lo­mė­jos Nė­ries namai buvo labai gražūs ir tuo metu madingi
 • Tarp mu­zi­kos ir kal­bos
 • Bib­lio­te­ko­je gy­vai skam­bės po­ezi­ja su re­po prie­sko­niais
 • „Pa­siun­ti­niai” nu­si­lei­džia į An­zel­mo Ma­tu­čio mu­zie­jų
 • Žemai­ti­jos me­tų mi­nė­ji­mas
 • Spek­tak­lis „Šo­kis puo­dy­nė­je” ar­ba
 • „Sva­jo­nių sto­ru­lis” ir ki­nas „Aviu­kas Šo­nas”
 • Še­šė­lių žais­mas ne­vės­tan­čiam van­de­ny
 • „Ko­me­di­jos pi­ža­mė­lę” iš­au­gu­siam fes­ti­va­liui COM•ME­DIA lin­kė­ta tap­ti
 • „Aly­taus te­at­rų ru­de­niu”, kaip lai­ki­no­ji sos­ti­nė tu­ri „Lie­tu­vos te­at­rų pa­va­sa­rį” 
Mir­ties aki­vaiz­do­je Žmo­gaus gy­ve­ni­mas ku­pi­nas įvai­rių pa­tir­čių. Vie­nos jų ma­lo­nios, ki­tos pa­mo­kan­čios, o dar ki­tos la­bai skaus­min­gos.
Alytuje siaučiant gaisrui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras buvo paskelbęs žinią – degant padangoms į aplinkos orą išsiskiria apie 80 lakiųjų cheminių medžiagų, 16 pavadinimų sunkieji...
Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinės Gytė Augustinaitytė ir Liepa Svirskaitė lapkričio 14–15 dienomis dalyvavo Studentų korporacijos RePublica rengiamos Jaunųjų politologų mokyklos pirmoje...
Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jai su­kan­kant 30 me­tų, trys Lie­tu­vos mies­tai įsi­pa­rei­go­ja siek­ti pa­sau­li­nio UNI­CEF vai­kams drau­giš­ko mies­to sta­tu­so. Va­kar Aly­taus, Kau­no ir Vil­niaus...
AMES – vienintelė kalbų mokykla, siūlanti integruotą tarptautinį PTE egzaminą anglų kalbos kursuose!
Šiandien Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente vyko spaudos konferencija, kurios metu buvo pristatytos darbo grupės parengtos išvados dėl Alytaus padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“...
Šį tre­čia­die­nį, lap­kri­čio 20-ąją, vals­ty­bės val­do­ma Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Tok­si­ka“ bai­gė pir­mą pa­vo­jin­gų pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų iš­ve­ži­mo eta­pą iš...
Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Aplinkotyros skyriaus mokslininkai, atlikę Alytaus padangų gaisravietės apylinkių dirvožemio tyrimus, nustatė, kad sunkiųjų metalų ir elementų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.