Iš gais­ra­vie­tės jau iš­vež­ta 680 to­nų pa­vo­jin­gų at­lie­kų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Lapkritis 22
Gaisravietė po atliekų išvežimo.
Pir­ma­jame eta­pe iš dvie­jų pa­tal­pų de­gi­ni­mui iš­vež­ta 680 to­nų pa­vo­jin­gų sudegusių pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų. Taip atrodo patalpos po atliekų išvežimo.
Šį tre­čia­die­nį, lap­kri­čio 20-ąją, vals­ty­bės val­do­ma Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Tok­si­ka“ bai­gė pir­mą pa­vo­jin­gų pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų iš­ve­ži­mo eta­pą iš gais­ra­vie­tės Aly­taus ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“. Dar­bas bu­vo pra­dė­tas lap­kri­čio 8-ąją. „Tok­si­kos“ ini­cia­ty­va va­kar, lap­kri­čio 22-ąją, dro­nu bu­vo fil­muo­ja­ma pa­grin­di­nė gais­ra­vie­tės te­ri­to­ri­ja po su­griu­vu­siu sto­gu sie­kiant nu­sta­ty­ti, koks ten yra ben­dras at­lie­kų kie­kis. At­li­kus pre­li­mi­na­rius at­lie­kų kie­kio skai­čia­vi­mus, įver­ti­nus sta­ti­nių kon­struk­ci­jų de­mon­ta­vi­mo po­rei­kį, bus atliekami at­lie­kų rū­šia­vi­mo dar­bai. Po iš­rū­šia­vi­mo pa­vo­jin­gų­ at­lie­kų iš­ve­ži­mo to­liau im­sis „Tok­si­ka“.

At­lie­kos jau iš­vež­tos ir tvar­ko­mos pa­vo­jin­gų­ at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­ny­je

Pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „Tok­si­ka“ vež­ti pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kas iš gais­ra­vie­tės „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ ėmė­si ga­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos nu­ro­dy­mą, o ko­mi­si­ja tai de­ri­no su Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų bei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­mis.

Kaip sa­kė šios ben­dro­vės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Lu­kas An­dro­na­vi­čius, iš gais­ra­vie­tės iš­ve­žant at­lie­kas dar­bai bu­vo pa­da­ly­ti į eta­pus, at­si­žvel­giant į po gais­ro su­si­da­riu­sias at­lie­kas bei jų lo­ka­li­za­ci­ją.

Šį tre­čia­die­nį baig­tas lap­kri­čio 8-ąją pra­si­dė­jęs pir­mas jų iš­ve­ži­mo eta­pas, ku­rio me­tu de­gė­sių at­lie­kos bu­vo iš­vež­tos iš dvie­jų pa­tal­pų.

Tam „Tok­si­ka“ sam­dė apie de­šimt įmo­nių. O pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kos iš­ga­ben­tos į šios ben­dro­vės tu­ri­mus at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­nius Šiau­lių ra­jo­ne. At­lie­kos yra tvar­ko­mos spe­cia­liai tam pri­tai­ky­ta­me pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­ny­je, iki šiol su­tvar­ky­ta dau­giau kaip 60 to­nų.

Pir­ma­ja­me eta­pe iš dvie­jų pa­tal­pų de­gi­ni­mui iš­vež­ta 680 to­nų pa­vo­jin­gų sude­gusių pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų. L.An­dro­na­vi­čiaus tei­gi­mu, šios at­lie­kos yra pa­vo­jin­gi de­gė­siai, su­si­da­rę iš teks­ti­li­nių ir me­ta­li­nių pa­dan­gų kor­dų, gu­mos li­ku­čių, der­vos ir ki­tų ne­aiš­kių che­mi­nių me­džia­gų.

Vie­nos to­nos pa­kro­vi­mas, trans­por­ta­vi­mas ir de­gi­ni­mas pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įren­gi­ny­je  „Tok­si­kai“ kai­nuos apie 350 eu­rų. Tad pir­muo­ju eta­pu iš gais­ra­vie­tės iš­vež­tos pa­vo­jin­gos pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kos at­si­eis apie 240 tūkst. eu­rų.

Iš­lai­das tvar­ky­to­jams pa­ža­dė­ta ap­mo­kė­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Lau­kia pa­grin­di­nės gais­ra­vie­tės tvar­ky­mas

„Da­bar su­tvar­kė­me dvi pa­tal­pas, ku­rių ben­dras plo­tas daugiau kaip 2 tūks­tan­čiai kvad­ra­ti­nių met­rų ir į ku­rias gais­ro ge­si­ni­mo me­tu bu­vo su­vež­ti pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kų ir pro­duk­ci­jos de­gė­siai. Da­bar lau­kia ant­ras eta­pas, tre­čia zo­na – pa­grin­di­nė gais­ra­vie­tė po su­griu­vu­siu sto­gu. Tai apie 7 tūkst. 700 kvad­ra­ti­nių met­rų. Pir­miau­sia rei­kia atliekas iš­rū­šiuo­ti, nu­sta­ty­ti pa­vo­jin­gų kie­kį, o po to šias vėl teks vež­ti de­gin­ti“, – tvir­ti­no „Tok­si­kos“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius.

Pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nė at­lie­kų rū­šia­vi­mui pa­grin­di­nė­je gais­ra­vie­tė­je pa­si­telks su­bran­go­vus, ku­rie spe­cia­lia tech­ni­ka stam­bi­ą­sias at­lie­kas rū­šiuos, at­skirs ir smul­kins.

Va­kar pa­grin­di­nė gais­ra­vie­tė pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ „Tok­si­kos“ ini­cia­ty­va bu­vo fil­muo­ja­ma dro­nu sie­kiant nu­sta­ty­ti tiks­les­nius su­si­da­riu­sių at­lie­kų kie­kius bei įver­tin­ti, ar yra pa­sta­to kon­struk­ci­jų, ku­rias dėl dar­bų sau­gos rei­ka­la­vi­mų reik­tų de­mon­tuo­ti prieš at­lie­kant at­lie­kų tvar­ky­mo dar­bus.

Kaip tei­gė L.An­dro­na­vi­­čius, tiks­les­ni at­lie­kų kie­kiai tu­ri pa­aiš­kė­ti at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį: „Da­bar tu­ri­me tik la­bai pre­li­mi­na­rius skai­čius. Nu­ma­to­ma, kad čia ga­li bū­ti apie 5–8 tūks­tan­čiai to­nų at­lie­kų, iš jų – apie 2–3 tūks­tan­čiai to­nų pa­vo­jin­gų­.“

Šių at­lie­kų su­tvar­ky­mo iš­lai­dos „Tok­si­kai“ taip pat tu­rė­tų bū­ti pa­deng­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

 

 

  

 

 

 

 

  Komentaras

  Štai godumo ir įtakingų "brolių" draugystės pasėkmė. Šitiems asmenims turi pagaliau ilgam atsiverti kalėjimo durys. Tik taip Lietuva pradės atsigauti, nes tik tada žmonės patikės, kad tokios žmogystos ir jų draugeliai "nematantys" pažeidimų, visada sulauks atpildo už savo veiksmus

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.