Nr. 132 (13655)

2021-11-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 132 (13655) skaitykite:

 • Aly­taus mies­tas iš Ne­rin­gos pe­rė­mė Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ti­tu­lą
 • Aly­taus TAU va­do­vė Ja­nė In­ge­le­vi­čie­nė: „Ke­lio­nės – tai tar­si rak­tas į tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą, pla­tes­nį aki­ra­tį ir vi­sų mū­sų gra­žes­nę at­ei­tį”
 • Kas ben­dra tarp gy­dy­to­jo ir te­at­ro ak­to­riaus? Kul­tū­ra, ku­ri su­jun­gia
 • Ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Jar­ma­la­vi­čie­nė: „No­ri­si, kad kuo dau­giau žmo­nių ap­lan­ky­tų Ąžuo­li­nių apy­lin­kes, įsi­trauk­tų į ben­druo­me­nės veik­las, gal­būt su­grįž­tų, čia at­ras­tų pil­nat­vę ir gy­ve­ni­mo pras­mę”
 • Pra­ne­ši­mo dėl že­mės mo­kes­čio ne­gau­na dėl ne­tiks­laus ad­re­so
 • Per­mai­nos gam­ti­nin­kų dar­be: re­tų paukš­čių pa­ieš­kai pa­si­tel­kė šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas
 • Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tre – nau­ja įran­ga mais­to ir vir­tu­vės at­lie­koms tvar­ky­ti
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Kny­gą su sū­nu­mi iš­lei­du­si Kris­ti­na Sa­vic­ky­tė: „Mū­sų nykš­tu­kas – tai nuo­ty­kis ir ska­ti­ni­mas skai­ty­ti”
 • Vie­no ak­to­riaus spek­tak­lis
 • Prie me­di­jų gy­ven­to­jai pra­lei­džia 9 val. per die­ną – jos mai­šo­mos ir per­si­den­gia
Pri­rei­kė de­šim­ties ty­laus ir kan­traus dar­bo me­tų, kad hos­pi­sas tap­tų re­a­ly­be Aly­tu­je, kol kas tai Die­nos cen­tras ir pa­gal­ba na­muo­se, bet at­ei­ty­je pla­nuo­ja­mas ir...
Jeigu norite, kad artimojo žmogaus kapavietė atrodytų puikiai ir tuo pačiu nereikalautų labai daug dėmesio priežiūrai – tokiu atveju reikalinga gera danga. Šiuo metu dažniausiai pasirenkama skalda,...
Vis populiarėjant šilumos siurbliams, vis aktualesni darosi ir šių sprendimų išskirtinumai bei savybės. Daikin Altherma siurbliai – vienas iš augančios rinkos lyderių.
Kasdien automobilius vairuojanti šeima garažo vartus varo dažniau nei priekines namų duris. Todėl garažo vartus verta rinktis pagal dydį, šilumos izoliaciją, apsaugą nuo įsilaužimo ir varstymo būdą.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.