Nr. 13(13389)

2020-01-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 13(13389) skaitykite:

 • Gais­ras Tak­niš­kių są­var­ty­ne už­ge­sin­tas maž­daug per 10 mi­nu­čių
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lė­šas tau­pys sau­lė
 • Aly­taus ra­jo­no mo­ki­nių ta­ry­ba tu­ri nau­ją pir­mi­nin­ką
 • Kapinėse įrengtos vandens kolonėlės
 • Nau­ja erd­vė – dau­giau veik­lų
 • Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ja ug­do svei­kus ir lai­min­gus mo­ki­nius
 • Pirmiausia nusilieti, o paskui pašventinti
 • Ar jau tam­pa­me vie­na Tau­ta?
 • Aly­taus prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba tu­ri  lai­ki­ną va­do­vą
 • „Bre­xi­tas”: va­sa­rio 1-ąją pra­si­de­da per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis
 • Ap­lin­kos mi­nist­ro pa­ve­di­mas stab­dy­ti kir­ti­mus
 • Pu­nios ši­le ne­veiks­nus: iš­kirs­tos svei­kos pu­šys
 • Aly­tiš­kiai pa­ro­dė, kad tu­ri di­de­les ir jaut­rias šir­dis
 • Al­ber­tas Vi­džiū­nas: „No­rė­čiau, kad kiek­vie­nas po spek­tak­lio ga­lė­tų sau pa­sa­ky­ti – aš ga­liu”
 • Ko­me­di­ja „Pa­šė­lu­sių mo­te­rų iš­pa­žin­tis” Aly­tu­je
Šiau­di­nių so­dų ri­šė­jos Li­nos Ža­liaus­kie­nės na­muo­se be­veik nuo­lat ka­bo pra­dė­tas so­das Laz­di­jų ra­jo­ne gy­ve­nan­ti Li­na Ža­liaus­kie­nė – ži­no­ma kaip so­dų meist­rė. Jau ne...
Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ organizuojamas „Ačiū“ turas tęsia kelionę po Lietuvos miestus ir miestelius. 2020-ųjų turas, kuris skirtas padėkoti vietos gamintojams ir bendruomenėms už ilgalaikę...
Antrus metus vykstantis lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ organizuojamas „Ačiū“ turas per Lietuvą šiandien aplankė Alytų. „Maximos“ komanda Dzūkijos sostinėje susitiko su Alytaus regiono gamintojais...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.