Nr. 131 (13507)

2020-11-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 131 (13507) skaitykite:

  • Pra­de­da­mas da­lin­ti dez­in­fek­ci­nis skys­tis
  • CO­VID-19 skai­čiai Aly­tu­je au­ga, ap­su­kas di­di­na mo­bi­lu­sis pa­tik­ros punk­tas, li­go­ni­nė­je – dar 30 pa­pil­do­mų ko­vi­di­nių lo­vų
  • Fi­nan­suo­ja­mos vai­kų die­nos sto­vyk­los ir ki­tos ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­los. Tei­ki­te pa­raiš­kas!
  • Smul­kie­ji Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai pra­šy­ti pa­ra­mos ne­sku­ba
  • Teks­ti­lės at­lie­kos: ką iš­mes­ti, kam ati­duo­ti, kur pri­duo­ti?
  • Tai, kas sil­pnie­siems at­ro­do kliū­tis, stip­rie­siems yra ak­muo pa­si­ly­pė­ti
  • De­tek­ty­vi­nį ro­ma­ną pa­ra­šęs Do­vy­das Pan­ce­ro­vas skai­ty­to­jus kvie­čia į ma­ni­pu­lia­ci­jų žai­di­mą
  • SAM įspė­ja: so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se dau­gė­ja me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos apie ko­ro­na­vi­ru­są
  • Miš­kais iš­ei­na ru­duo: ne­at­ras­tos vie­tos po at­vi­ru dan­gu­mi sau­giam lais­va­lai­kio pra­lei­di­mui
Lietuvoje iki lapkričio 29 d. paskelbtas karantinas. Šiuo laikotarpiu ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinukai darželius ir mokyklas lanko įprastai. 5–12 klasių mokiniai, taip pat mokiniai...
Kar­tais ap­lin­ky­bės su­si­dė­lio­ja fan­tas­tiš­kai. Įvyks­ta tai, ko ne­pla­na­vai ir apie ką tik ne­drą­siai pa­sva­jo­da­vai. Spa­lio 6 die­ną su ko­le­ga Žy­gi­man­tu ant­rą­kart šie­met...
Prieš ge­rą dvi­de­šimt­me­tį gy­dy­to­ja Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė bai­gė Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą ir bu­vo pa­skir­ta dirb­ti į Sim­no am­bu­la­to­ri­ją. Pir­mai­siais...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.