Va­na­go skulp­tū­ros epo­pė­ja

Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go skulp­tū­ros mo­de­lis ir jo au­to­rius Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Min­dau­go Čer­niaus­ko nuotr.
Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go skulp­tū­ros mo­de­lis ir jo au­to­rius Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Min­dau­go Čer­niaus­ko nuotr.
Kar­tais ap­lin­ky­bės su­si­dė­lio­ja fan­tas­tiš­kai. Įvyks­ta tai, ko ne­pla­na­vai ir apie ką tik ne­drą­siai pa­sva­jo­da­vai. Spa­lio 6 die­ną su ko­le­ga Žy­gi­man­tu ant­rą­kart šie­met iš­si­ren­gė­me į Šiau­lius pa­si­žiū­rė­ti, kaip se­ka­si skulp­to­riui Gin­tau­tui Lu­ko­šai­čiui kur­ti Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go skulp­tū­rą, ku­rią už­sa­kė Mer­ki­nės kraš­to mu­zie­jus šių me­tų pa­va­sa­rį...

Žvel­giant iš lai­ko per­spek­ty­vos šios ke­lio­nės mums ne­ti­kė­tos. Juk me­tų pra­džio­je apie vi­zi­tus į Sau­lės mies­tą net ne­gal­vo­jo­me.

O vis­kas pra­si­dė­jo ko­vo mė­ne­sį, skulp­to­riui G.Lu­ko­šai­čiui so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­si­da­li­jus A.Ra­ma­naus­ko-Va­na­go skulp­tū­ros ma­ke­to nuo­trau­ko­mis su ži­nu­te, kad pro­jek­tas ne­lai­mė­jo pa­min­klo Va­na­gui Ra­sų ka­pi­nė­se kon­kur­so.

Vie­nas po ki­to po pra­ne­ši­mu pa­si­py­lė ko­men­ta­rai, tarp ku­rių bu­vo ir Mer­ki­nės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­riaus ži­nu­tė: „Ko­dėl gi ne­pa­da­rius Mer­ki­nė­je?“

Juo­lab A.Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas ėjo Mer­ki­nės ba­ta­lio­no va­do pa­rei­gas. O ir gar­sio­ji nuo­trau­ka, ku­rio­je pri­klau­pęs Va­na­gas nu­si­fo­tog­ra­fa­vęs su va­na­gė­liais (pa­gal ją kur­tas skulp­tū­ros mo­de­lis), da­ry­ta vi­sai ne­to­li Mer­ki­nės esan­čia­me Bin­ge­lių kai­mo pa­kraš­ty­je.

 

Dau­giau ar­gu­men­tų skulp­to­riui ne­rei­kė­jo ir jau ba­lan­dį G.Lu­ko­šai­tis bu­vo Mer­ki­nė­je. Nuo to lai­ko skulp­to­rius Mer­ki­nė­je lan­kė­si ne kar­tą ir ne vie­nas, o kar­tu su ar­chi­tek­tu Vla­du Bal­siu, ku­ris ap­si­ė­mė pa­reng­ti pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus skulp­tū­ros vie­tai ir tech­ni­nę pro­jek­to do­ku­men­ta­ci­ją.

 

Ta­čiau grįž­ki­me prie vi­zi­to į Šiau­lius... Vyk­da­mi šiek tiek jau­di­no­mės. Gal­vo­je su­ko­si min­tys apie pir­mą­jį vi­zi­tą (tą­kart tvir­tes­nei nuo­mo­nei ke­lio­nė­je mus ly­dė­jo bi­čiu­lis skulp­to­rius Ma­ri­jus Bau­kus, ačiū jam!).

O jei ir vėl grį­ši­me ne­pa­ten­kin­ti re­zul­ta­tu? O jei ir vėl su­ga­din­si­me nuo­tai­ką ir sau, ir skulp­to­riui? Kaip spė­si­me su pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu lai­ku. Kaip re­a­guos au­to­rius, jei­gu ir vėl sa­ky­si­me, kad ne­ge­rai... Kaip re­a­guos tie, kas pri­si­dė­jo prie pro­jek­to as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis...

 

Ne­ri­mas iš­si­sklai­dė pa­ma­čius au­to­riaus per­da­ry­tą skulp­tū­ros mo­de­lį. Už­tik­rin­ta ir kar­tu ele­gan­tiš­ka kū­no lai­ky­se­na, su­švel­nė­ję vei­do bruo­žai (din­go kan­čios mo­men­tas, Va­na­gas ku­pi­nas gy­vy­bės). Pa­ti skulp­tū­ra pa­di­din­ta iki na­tū­ra­laus dy­džio... Ir mums ne­li­ko nie­ko ki­to kaip pa­svei­kin­ti au­to­rių su re­zul­ta­tu.

Tai reiš­kia, kad per­ei­na­me prie ki­to skulp­tū­ros kū­ri­mo eta­po: lie­ji­mo, ku­ris su­si­de­da iš dau­gy­bės ne­ma­to­mų dar­bų: for­mų nu­ė­mi­mo, vaš­ko re­tu­ša­vi­mo, bron­zos lie­ji­nio ap­dir­bi­mo, seg­men­tų su­vi­ri­ni­mo, vėl jų ap­dir­bi­mo ir pa­ti­na­vi­mo.

 

Trum­pai apie G.Lu­ko­šai­tį. Gin­tau­to šei­ma – me­no žmo­nės. Tė­vas Vi­ta­li­jus Lu­ko­šai­tis – skulp­to­rius. Bro­lis Min­dau­gas Lu­ko­šai­tis – skulp­to­rius ir dai­li­nin­kas. Bū­tent su bro­liu Min­dau­gu Gin­tau­tas at­sto­va­vo Lie­tu­vai 26-oje San Pau­lo bie­na­lė­je.

Iš Lie­tu­vo­je su­kur­tų Gin­tau­to dar­bų pa­mi­nė­ti­nos skulp­tū­ros: ge­ne­ro­las Jo­nas Že­mai­tis (Vil­niu­je prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos); fon­ta­nas „Sau­lės dis­kai“ (Šiau­lių mies­to cen­tri­nė aikš­tė); Al­gir­do Ju­liaus Grei­mo bius­tas (Šiau­liuo­se); So­fi­jos Ro­me­rie­nės skulp­tū­ra Ty­tu­vė­nuo­se.

 

Skulp­tū­ra ne­at­sie­ja­ma nuo kraš­to­vaiz­džio. Kad skulp­tū­ra „skam­bė­tų“, rei­kia ras­ti tin­ka­mą vie­tą. Kal­bant apie bū­si­mos skulp­tū­ros po­zi­cio­na­vi­mą Mer­ki­nė­je, svars­ty­tos ke­lios po­ten­cia­lios vie­tos. Tarp jų: me­mo­ria­las Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams; baž­ny­čios pri­ei­gos; Vil­ties gat­vės pri­ei­gos (kas, jei ne Vil­tis pa­lai­kė Lais­vės ko­vo­to­jus), Bin­ge­lių g. pri­ei­gos (juk Bin­ge­lių kai­me da­ry­tos gar­sio­sios fo­to­gra­fi­jos). Iš­kart at­mes­ta cen­tri­nės aikš­tės idė­ja, nes ša­lia aikš­tės jau nu­ma­ty­tas pa­min­klas ka­ra­liui Vla­dis­lo­vui Va­zai.

 

Ga­liau­siai, įver­ti­nus vie­tos pri­va­lu­mus, ap­si­sto­ta ties erd­ve Ne­mu­nai­čio gat­vės pra­džio­je, kur iš­si­ski­ria ke­liai ir su­si­ker­ta Ne­mu­nai­čio ir Sei­nų gat­vės.

Ant kal­ve­lės, ge­rai ap­žvel­gia­mo­je vie­to­je, pa­ke­liui į me­mo­ria­lą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams ir, sim­bo­liš­ka, kad Ne­mu­nai­čio gat­vės pra­džio­je. Juk bū­tent į Ne­mu­nai­čio miš­kus iš Aly­taus ir pa­trau­kė bu­vęs mo­ky­to­jas, so­vie­tų sau­gu­mui pra­dė­jus ver­buo­ti tap­ti jų agen­tu...

Čia pat nuo kal­ve­lės ma­to­si ir Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­ja su pa­min­klu ra­šy­to­jui... Iš to bus gra­ži są­šau­ka. Kas gi, jei ne Krė­vė iš­gar­si­no Dai­na­vos var­dą, ku­rios gar­bei bu­vo pa­va­din­ta pie­čiau­sia par­ti­za­nų apy­gar­da. Bū­tent Dai­na­vos apy­gar­dos va­du, po Ąžuo­lio žū­ties Pu­nios ši­le 1947 me­tų rug­pjū­tį, ta­po A.Ra­ma­naus­kas.

 

Vie­ta la­bai tin­ka­ma ir dėl pie­ti­nės sau­lės. Tai ne­ra­šy­ta pa­min­klų sta­ty­mo tai­syk­lė. Skulp­tū­ra nuo kal­ve­lės bus orien­tuo­ta į baž­ny­čios pu­sę: pas­ta­ro­ji iš čia pui­kiai ma­to­si. Ir bus taip, kad par­ti­za­nų va­das pri­klau­pęs žvelgs bū­tent į baž­ny­čią, tar­si nu­si­lenk­da­mas ir pa­skir­da­mas ko­vą Kū­rė­jui, ku­ris žmo­gui do­va­no­jo Lais­vę. Lais­vę pa­si­rink­ti.

 

Pro­jek­to sėk­mės ne­bū­tų be fi­nan­sų. Nuo­šir­džiai no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie pri­si­dė­jo­te sa­vo au­ko­mis. Jū­sų ge­ro­kai dau­giau nei pu­sė tūks­tan­čio. Ar tai 5 eu­rai, ar 3000 eu­rų. Ne­svar­bu. Svar­bu, kad pa­lai­kė­te idė­ją. Per ge­rą pus­me­tį su­rin­ko­me per 15000 eu­rų au­kų. 11000 eu­rų ko­fi­nan­sa­vi­mą mu­zie­jaus pa­reng­tam pro­jek­tui sky­rė Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba. Trum­puo­sius nu­me­rius au­koms rink­ti da­vė ir prie pro­jek­to pri­si­dė­jo „Te­le2“, „Te­lia“, „Bi­tė“, TCG „Te­le­com“. Ačiū jiems!

Pir­ma­sis ir di­džiau­sią su­mą, 3000 eu­rų, pro­jek­tui per­ve­dė Šiau­lių kraš­te gy­ve­nan­tis V.Nik­ša, 2500 eu­rų – S.Slap­šys, 2000 eu­rų – „Dai­na­vos pre­ky­ba“, 555 eu­rus per­ve­dė M.Sta­ku­tis, po 500 eu­rų D.Ša­vols­kis, A.Pau­laus­kas, M.Ka­te­ly­nas, A.Bo­sas, 250 eu­rų J.Sker­niš­ky­tė, 200 – L.Bu­dė­nas.

Pa­si­bai­gus rin­ki­mams 1000 eu­rų skulp­tū­rai per­ve­dė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Va­rė­nos sky­rius. Ne­ma­ža da­lis au­ko­to­jų au­ko­jo po 50 eu­rų, ki­ti po 100. Tarp jų ir Va­na­go ben­dra­žy­gis Juo­zas Ja­ka­vo­nis-Tig­ras.

 

Di­des­nė da­lis pa­si­rin­ko trum­puo­sius nu­me­rius. Čia no­ri­si pa­dė­ko­ti ir ro­ko ope­ros „Prie­sai­ka“ or­ga­ni­za­to­riams – Mer­ki­nės kul­tū­ros cen­trui su Jur­gi­ta Ker­šie­ne ir, ži­no­ma, ope­ros so­lis­tui Liu­dui Mi­ka­laus­kui, ku­ris po įspū­din­go kon­cer­to ne­pa­pras­tai gra­žiai pa­kvie­tė žmo­nes pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą, nes kur­gi, jei ne Mer­ki­nė­je, tu­ri bū­ti to­kie ak­cen­tai...

 

Skulp­tū­ros pri­sta­ty­mas pla­nuo­ja­mas 2021 me­tų va­sa­rio 16 die­ną mū­sų part­ne­rių Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus rep­re­zen­ta­ci­nė­je sa­lė­je. Ti­kė­ti­na, kad ar­tė­jant 2021-ųjų va­sa­riui skulp­tū­ra ke­liaus į Mer­ki­nės mu­zie­jų.

 

Lau­kia dar ne­ma­žas ke­lias. Skulp­tū­ros ap­lin­kos pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­mai, įren­gi­mas. Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bą už­bai­giant pro­jek­tą pa­ža­dė­jo me­ras Al­gis Ka­šė­ta, da­ly­va­vęs pa­si­ta­ri­me Mer­ki­nė­je dėl skulp­tū­ros vie­tos.

 

Dar kar­tą ačiū vi­siems pa­lai­kan­tiems.

 

 

Mer­ki­nės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rius

Min­dau­gas Čer­niaus­kas

 

 

 

 

  Komentaras

  A GREAT SPELL CASTER (DR. EMU) THAT HELP ME BRING BACK MY EX GIRLFRIEND.
  Am so happy to testify about a great spell caster that helped me when all hope was lost for me to unite with my ex-girlfriend that I love so much. I had a girlfriend that love me so much but something terrible happen to our relationship one afternoon when her friend that was always trying to get to me was trying to force me to make love to her just because she was been jealous of her friend that i was dating and on the scene my girlfriend just walk in and she thought we had something special doing together, i tried to explain things to her that her friend always do this whenever she is not with me and i always refuse her but i never told her because i did not want the both of them to be enemies to each other but she never believed me. She broke up with me and I tried times without numbers to make her believe me but she never believed me until one day i heard about the DR. EMU and I emailed him and he replied to me so kindly and helped me get back my lovely relationship that was already gone for two months.
  Email him at: Emutemple@gmail.com  
  Call or Whats-app him: +2347012841542

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.