Nr. 129 (13652)

2021-11-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 129 (13652) skaitykite:

  • Nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to by­la ke­liau­ja į teis­mą: jis kal­ti­na­mas pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu
  • Ne­ri­jaus Su­kac­ko šei­mos ūkis – lais­vų ir lai­min­gų veis­li­nių gal­vi­jų ūkis
  • Alytaus miesto mokyklose neliko nė vienos jungtinės klasės
  • Pu­šy­ne ras­tas jau­no vy­ro kū­nas
  • Ne­ri­jus Ma­čiu­lis: „Tai, kas vyks­ta da­bar, ne­bu­vo ap­ta­ria­ma tais lai­kais, ka­da aš stu­di­ja­vau”
  • Vie­nuo­lė Vik­to­ri­ja Voi­do­gai­tė: „Ma­no min­tys kny­go­je – iš šir­dies iš­trauk­tas an­gliu­kas, kas no­ri, te­gu šil­do­si”
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
  • Ro­tu­šės aikš­tė­je – ju­bi­lie­ji­nio te­at­rų fes­ti­va­lio po­diu­mas ir rau­do­nas ki­li­mas žiū­ro­vams
  • But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je – „Monst­rų mo­kyk­la”
  • Dvi die­nos Bir­žų kraš­te
Tamsiuoju ir šaltuoju metų laiku nemažą dalį alytiškių apninka slogi nuotaika, nedžiugios emocijos, netgi depresija. Todėl, norėdamas numalšinti šį liūdesį bei nerimą, dažnas griebiasi cigaretės....
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vy­ku­sio­je „Auk­so vai­ni­ko“ re­gio­ni­nė­je pa­ro­do­je-kon­kur­se įdo­mius dar­bus – skob­ti­nius ku­bi­liu­kus-lie­pi­nu­kes – eks­po­na­vo Va­rė­nos kraš­to...
Lap­kri­čio 11-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mus dėl sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ tie­kia­mos cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos...
Renginių ciklas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje užbaigtas su polėkiu. Paskutiniame literatūriniame traukinyje skambėjo šiuolaikinė lietuvių poezija –...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.