Sim­ne ši­lu­ma brangs per 30 proc., karš­tas van­duo – per 10 proc. (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
šildymas
Lap­kri­čio 11-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mus dėl sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ tie­kia­mos cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos ir karš­to van­dens. Nu­sta­ty­tos nau­jos šių pa­slau­gų ba­zi­nių kai­nų de­da­mo­sios nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio Sim­ne ši­lu­mą pa­bran­gins 32,27 proc., karš­tą van­de­nį – 10,19 proc. Aly­taus ra­jo­ne tik vie­nin­te­lia­me mies­te – Sim­ne cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma ir karš­tas van­duo.

Kai­nos bu­vo nu­sta­ty­tos prieš še­še­rius me­tus

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vi­val­dy­bės įmo­nei „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kui“ pas­ku­ti­nį­kart cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens ba­zi­nių kai­nų de­da­mą­sias bu­vo nu­sta­čiu­si 2015 me­tais.

Kaip sa­kė šios įmo­nės di­rek­to­rius Juo­zas Ka­lė­da, per tą lai­ką iš­au­go dar­bo už­mo­kes­tis, trans­por­to pa­slau­gų, ku­ro kai­nos, tad rei­kė­jo nu­sta­ty­ti ir nau­jus pa­slau­gų įkai­nius. Taip pat di­rek­to­rius pa­ste­bė­jo, kad dėl re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių su­ma­žė­jo ši­lu­mos su­nau­do­ji­mas, o dar nuo di­des­nio pa­slau­gų kai­nų au­gi­mo sau­go tai, kad pa­ti įmo­nė sa­vo ka­ti­li­nė­je Sim­ne ga­mi­na­si bio­ku­rą.

Lap­kri­čio 11-ąją vy­ku­sia­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo nu­sta­ty­tos nau­jos „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens ba­zi­nių kai­nų de­da­mo­sios, o jos skai­čiuo­tos pa­gal Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos me­to­di­ką. „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kui“ de­rin­ti mi­nė­tų pa­slau­gų kai­nų su šia ta­ry­ba ne­rei­kia, nes įmo­nė ne­pa­ten­ka į stam­bių­jų cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­kė­jų są­ra­šą.

„Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ šias pa­slau­gas tei­kia vie­nin­te­lia­me ra­jo­no mies­te – Sim­ne. Ki­tur gy­ven­to­jai ir įmo­nės bei įstai­gos šil­do­si in­di­vi­du­a­liai.

 

Kiek pa­brangs ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dė ir ku­bi­nis met­ras vandens?

Ra­jo­no ta­ry­bos nu­sta­ty­tos nau­jos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ir karš­to van­dens ba­zi­nių kai­nų de­da­mo­sios tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui įsi­ga­lios nuo 2022-ųjų sau­sio 1-osios. Nuo ta­da šios pa­slau­gos ir pa­brangs Sim­ne.

Šios kai­nos bus per­skai­čiuo­ja­mos kas­met. O kai­nų kin­ta­mo­ji da­lis įver­ti­na­ma kas mė­ne­sį, ta­čiau ji ma­žai kei­čia ba­zi­nes kai­nas.

Iki šiol Sim­no gy­ven­to­jai už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dę mo­kė­jo 5,81 cen­to, šia­me mies­te vei­kian­čios įmo­nės – 6,45 cen­to su pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiu (PVM). Nuo at­ei­nan­čio sau­sio ši kai­na gy­ven­to­jams di­dė­ja iki 7,68 cen­to, įmo­nėms – iki 8,53 cen­to su PVM už kilovat­valandę.

Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma Sim­ne nuo at­ei­nan­čio sau­sio brangs­ta 32,27 proc.

Da­bar sim­niš­kiai už ku­bi­nį met­rą karš­to van­dens mo­ka 7,06 eu­ro su PVM, nuo sau­sio ši kai­na pa­di­dės iki 7,78 eu­ro su PVM.

Karš­to van­dens kai­na Sim­no gy­ven­to­jams di­dė­ja 10,19 proc.

Šiuo me­tu „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ tie­kia­mą cen­tra­li­zuo­tą ši­lu­mą nau­do­ja 330 sim­niš­kių bu­tų, 3 in­di­vi­du­a­lūs na­mai ir 9 įmo­nės, tiks­liau – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ir vals­ty­bei pa­val­džios įstai­gos.

Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mu karš­tu van­de­niu nau­do­ja­si tik gy­ven­to­jų bu­tai. Sim­ne vei­kian­čios įstai­gos sa­vi­val­dy­bės įmo­nės tie­kia­mu karš­tu van­de­niu ne­si­nau­do­ja, jos šia pa­slau­ga ap­si­rū­pi­na pa­čios. Karš­tas van­duo sim­niš­kiams tie­kia­mas tik šil­dy­mo lai­ko­tar­piu.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kodėl rajono žmonės patys rinkę merą ir tarybą nedžiūgauja ir nedekoja už padidintas paslaugų kainas? Kur valdia, vietoj to kad efektyviau dirbtų per es paramą ir švelnintų kainas, didina? Visą laiką, kaip požymiai, kad valdžioj žiūri per kur pasireklamuot, kils paslaugų kainos ir sunkės išgyvenimo salygos žmonėms. O čia renka ir gal vėl rinks, gsl per mažai pakėlė?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.