Nr. 128 (13651)

2021-11-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 128 (13651) skaitykite:

  • Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė: „Pa­lie­ku mu­zie­jų džia­zuo­jan­tį”
  • Di­dži­ą­ją da­lį Aly­taus ra­jo­no vie­ti­nių marš­ru­tų ap­tar­nau­ja Vil­niaus ben­dro­vė
  • Ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis pa­sie­ny­je: Alytaus li­go­ni­nė pa­si­ren­gu­si gy­dy­ti trau­muo­tus pa­cien­tus
  • Sim­ne ši­lu­ma brangs per 30 proc., karš­tas van­duo – per 10 proc.
  • Po avarijos Šventežeryje užgeso keleivės gyvybė
  • Tau­to­dai­li­nin­kas Al­gir­das Juš­ke­vi­čius: „Profesionalumą tautodailėje reikėtų suvokti kaip amato išmanymą per istorinę prizmę”
  • Lie­tu­vos ru­sų dra­mos te­at­ro spek­tak­lis „Kal­niu­kas” vie­šės ko­me­di­jų fes­ti­va­ly­je Aly­tu­je
  • An­ta­no Ju­se­vi­čiaus pa­veiks­lai – vie­na iš kū­ry­bi­nio ke­lio sto­te­lių
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
  • Mu­zi­kan­tų die­ną Aly­taus kul­tū­ros cen­tre skam­bės fol­klo­ras
2021 m. lapkričio 10 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Kauno AVMI) informuoja, kad Alytaus apskrityje daugiau kaip 13,9 tūkst. privačios žemės savininkų jau...
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cen­tras yra įstei­gęs „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mą, ku­ris jau 17 me­tų ski­ria­mas liau­dies meist­rams. Pa­ro­do­mis pa­lai­ko­mos ir...
Dau­giau kaip de­šimt­me­tį mė­si­nius gal­vi­jus au­gi­nan­ti In­gri­da Gul­bi­nie­nė iš Šiau­lių ra­jo­no vi­suo­met sva­jo­jo dirb­ti ne­pri­klau­so­mai nuo su­pir­kė­jų. Ji no­rė­jo pa­ti, o ne...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.