Ke­lia­la­piai link „Auk­so vai­ni­ko” – trims aly­tiš­kiams (0)

Al­do­na KU­DZIE­NĖ
Aukso vainikas - Alytus
Geriausių apskrities meistrų nominacijų paskelbimo ir apdovanojimo vakare sulaukta nemažai tautodailininkų ir šio meno gerbėjų. Zitos Stankevičienės nuotr.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cen­tras yra įstei­gęs „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mą, ku­ris jau 17 me­tų ski­ria­mas liau­dies meist­rams. Pa­ro­do­mis pa­lai­ko­mos ir po­pu­lia­ri­na­mos tos kū­ry­bos kryp­tys, ku­rių šak­nys re­mia­si Lie­tu­vos et­ni­nė­mis tra­di­ci­jo­mis. To­kie kū­ri­niai – tai mū­sų ša­lies auk­so fon­das, už­tik­ri­nan­tis to­les­nį liau­dies me­no gy­vy­bin­gu­mą ir tą­są. Ver­ti­na­ma už ge­riau­sius vaiz­duo­ja­mo­jo (skulp­tū­ra, ta­py­ba, gra­fi­ka, kar­pi­niai), tai­ko­mo­jo (teks­ti­lė, ke­ra­mi­ka, me­džio dir­bi­niai, kal­vys­tė, ju­ve­ly­ri­ka, pa­pro­ti­niai dir­bi­niai – mar­gu­čiai, ver­bos, so­dai) me­no ir kryž­dir­bys­tės (kry­žiai, sto­gas­tul­piai, kop­lyt­stul­piai, kop­ly­tė­lės ir kt.) dar­bus.

Šia­me pro­jek­te kas­met ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­kai. Pa­sak Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus va­do­vės Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės, ruo­šian­tis „Auk­so vai­ni­ko“ kon­kur­sui bu­vo su­reng­ta nuo­to­li­nė kon­fe­ren­ci­ja „Auk­so vai­ni­ko link“. Jo­je apie ta­py­bos, puo­di­nin­kys­tės, kryž­dir­bys­tės ir teks­ti­lės liau­dies me­no žan­rus pa­sa­ko­jo šių sri­čių spe­cia­lis­tai. Pa­ro­do­je-kon­kur­se, su­reng­ta­me Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, sa­vo dar­bus pri­sta­tė per tris­de­šimt Dzū­ki­jos kraš­to meist­rų ir kū­rė­jų. Šie­me­tės „Auk­so vai­ni­ko“ re­gio­ni­nės pa­ro­dos iš­skir­ti­nu­mas yra tas, kad įsteig­ta spe­cia­li jau­no­jo Dzū­ki­jos kraš­to liau­dies me­no kū­rė­jo no­mi­na­ci­ja.

Ge­riau­sių ap­skri­ties meist­rų ir jau­no­jo liau­dies me­no kū­rė­jo no­mi­na­ci­jos pa­skel­bi­mas įvy­ko, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta, lap­kri­čio 3-io­sios va­ka­rą.

 

Pre­ten­den­tų at­ran­ka į „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mus vi­suo­met su­si­lau­kia gau­sios au­di­to­ri­jos. Ir tur­būt ne tik Aly­taus re­gio­ne, bet ir vi­so­se de­šim­ty­je ap­skri­čių, tiek jų da­ly­vau­ja pir­ma­ja­me tu­re. Vi­siems įdo­mu, kas tie trys iš meist­rų – po vie­ną tai­ko­mo­sios, vaiz­di­nės dai­lės ir kryž­dir­bys­tės at­sto­vą – bus pa­skel­bia­mi ge­riau­siais me­tų meist­rais ap­skri­ty­je.

Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus va­do­vė M.Ta­ra­saus­kie­nė, pra­dė­da­ma ofi­cia­lią da­lį, „Auk­so vai­ni­ko“ įver­ti­ni­mą pri­ly­gi­no aukš­čiau­siam ir gar­bin­giau­siam liau­dies meist­rų įver­ti­ni­mui. Juk tau­to­dai­li­nin­kai ir yra mū­sų tau­ti­nio iden­ti­te­to puo­se­lė­to­jai.

M.Ta­ra­saus­kie­nės pa­pra­šy­tas trum­pai api­bū­din­ti, tai kas gi yra tau­to­dai­lė, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Jo­nas Ru­dzins­kas tei­gė: „Tau­to­dai­lė – tai no­ras gra­žiai gy­ven­ti – kaž­ką sau nu­si­drož­ti, nu­si­pieš­ti, nu­lip­dy­ti, nu­si­megz­ti, pa­si­siū­ti.“ Pir­mi­nin­ko pa­ste­bė­ji­mu, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kai rū­pi­na­si vi­sais, dvy­li­ka, pa­grin­di­nių ama­tų žan­rų, ir džiu­gu, kad jų pa­stan­go­mis kiek­vie­nas ran­da sa­vo vie­tą mo­der­nio­je kul­tū­ro­je.

Pro­jek­tą fi­nan­suo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė dė­ko­jo įvai­riau­sių dir­bi­nių, kryž­dir­bys­tės, šiau­di­nių so­dų meist­rams, ti­kin­da­ma, kad tik jų dė­ka mes vi­sa tai sau­go­me ir per­duo­si­me bū­si­moms kar­toms. Vi­ce­me­rė ra­gi­no ne­su­sto­ti ir to­liau kur­ti, bū­ti įkvė­pi­mu jau­ni­mui. Di­džiau­sios sėk­mės lin­kė­jo ir tap­sian­tiems res­pub­li­ki­nio „Auk­so vai­ni­ko“ kon­kur­so da­ly­viams. Pa­dė­kos žo­džių J.Šu­ke­vi­čie­nė sky­rė ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rėms M.Ta­ra­saus­kie­nei ir dai­li­nin­kei Gin­ta­rei Mar­ke­vi­čie­nei.

Trys spe­cia­lie­ji di­plo­mai bu­vo skir­ti kū­rė­jų pa­ska­ti­ni­mui ar­ba už kon­kre­tų jų kū­ri­nį. Už me­džio dro­žy­bą, tai yra at­gai­vin­tas dzū­kiš­kas lie­pi­nu­kes, di­plo­mas įteik­tas Va­rė­nos kraš­to me­džio dro­žė­jui Al­gir­dui Juš­ke­vi­čiui. Už tra­di­ci­jos tęs­ti­nu­mą spe­cia­lu­sis di­plo­mas įteik­tas pin­ti­nių kū­rė­jai Ra­sai Alek­san­dra­vi­čie­nei. Už pra­kar­tė­lę – me­džio dro­žė­jui Vai­dui Pus­vaš­kiui.

Ne­kan­triai lauk­ta, kam gar­bi ko­mi­si­ja skirs ypa­tin­gą, tik šie­met Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus įsteig­tą įver­ti­ni­mą – spe­cia­lią jau­no­jo Dzū­ki­jos kraš­to liau­dies me­no kū­rė­jo no­mi­na­ci­ją.

Jau­nus kū­ry­bin­gus žmo­nes ska­ti­nan­tis puo­se­lė­ti et­no­kul­tū­rą ir iš liau­dies meist­rų per­im­ti tra­di­ci­jas ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas šiau­di­nių so­dų kū­rė­jui Mar­ty­nui Mi­ke­lio­niui iš Laz­di­jų ra­jo­no.

Įver­tin­tą šiau­di­nių so­dų vė­rė­ją pa­svei­ki­no Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rės Aus­mos Miš­ki­nie­nės pa­ta­rė­ja So­na­ta Dum­bliaus­kie­nė. Ji iš­skir­ti­niais ge­bė­ji­mais ap­do­va­no­tam jau­nuo­liui lin­kė­jo dar­bais gar­sin­ti ne tik Laz­di­jų kraš­tą, bet ir vi­są ša­lį. Mar­ty­ną svei­ki­no ir jį kon­kur­sui ruo­šu­si tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja, šiau­di­nių so­dų meist­rė Li­na Ža­liaus­kie­nė.

Tre­čio­sios vie­tos di­plo­mai ati­te­ko jau­na­jam kryž­dir­biui An­driui Ka­ziu­ko­niui, mar­gu­čių meist­rei – Ban­gai Vai­ce­kaus­kie­nei, juos­tų au­dė­jai Re­na­tai Žiu­kie­nei.

Ant­ro­sios vie­tos skir­tos me­džio dro­žė­jai Dai­vai Ba­liu­ke­vi­čie­nei, vaš­ku mar­gin­tų mar­gu­čių au­to­rei Aud­ro­nei Lam­pic­kie­nei, kryž­dir­biui Gin­tau­tui Aks­ti­nui bei šiau­di­nių so­dų kū­rė­jai L.Ža­liaus­kie­nei.

Na, o pir­mo­sios vie­tos re­gio­ni­nė­je pa­ro­do­je-kon­kur­se „Auk­so vai­ni­kas“ bu­vo skir­tos kryž­dir­biui Sau­liui Lam­pic­kui, megz­tų pirš­ti­nių su ran­ko­vė­lė­mis meist­rei Lai­mai Bag­da­na­vi­čie­nei ir vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės kū­ri­nių au­to­riui Ze­no­nui Bul­ga­ko­vui. Taip jau su­ta­po, kad vi­si trys tau­to­dai­li­nin­kai – Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai.

Kryž­dir­bio S.Lam­pic­ko dar­bai, pa­sak ko­mi­si­jos, la­biau­siai at­spin­di dzū­kiš­ką dva­sią.

Ran­ko­je lai­ky­da­mas įver­ti­ni­mą, ser­ti­fi­kuo­tų tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų (kop­lyt­stul­piai, kry­žiai, skulp­tū­ros) tra­di­ci­nis ama­ti­nin­kas, se­no­jo kryž­dir­bys­tės ama­to puo­se­lė­to­jas S.Lam­pic­kas kal­bė­jo: „Sma­gu, kad kas­met gau­nu Kul­tū­ros ta­ry­bos sti­pen­di­ją kry­žiams ga­min­ti. Da­bar su sa­vo kry­žiais pa­su­kau į tė­viš­kę, Pa­kruo­jo ra­jo­ną, kur at­sta­ti­nė­ju šim­ta­me­čius kry­žius. No­riu pa­dė­ko­ti „Auk­so vai­ni­ko“ or­ga­ni­za­to­riams.“

Ta­len­tu gar­sė­jan­tis tau­to­dai­li­nin­kas dar pa­sa­kė di­de­lės pa­gar­bos ver­tą min­tį – „Gal­būt ga­li­ma iš me­džio dro­žy­bos ir pi­ni­gą už­kal­ti, bet no­ri­si kaž­ko dva­sin­ges­nio.“

Z.Bul­ga­ko­vas, pra­šy­tas iš­tar­ti po­rą žo­džių, tiek ir te­pa­sa­kė – „La­bai ačiū.“

Raš­tuo­tų megz­tų pirš­ti­nių su ran­ko­vė­lė­mis meist­rė L.Bag­da­na­vi­čie­nė, kaip pa­ti ra­šo sa­vo dar­bų pri­sta­ty­me, tę­sia šią raš­tuo­tų pirš­ti­nių su ran­ko­vy­tė­mis mez­gi­mo tra­di­ci­ją, to­kias pirš­ti­nes sa­vo jau­nys­tė­je 1948 me­tais mez­gė ir dė­vė­jo jos ma­ma Mil­da Asa­daus­kai­tė-Vai­to­nie­nė (g. 1931 m., Kud­ri­nė­lių k., Lei­pa­lin­gių vls.).

„Gra­žiai ir kruopš­čiai at­lik­ti dar­bą ma­ne mo­ki­no ma­ma, o ma­no ma­mą to­kio pa­ties kruopš­tu­mo mo­ki­no jos ma­ma Ju­zė Švit­rai­tė-Asa­daus­kie­nė (g. 1894). Mez­gi­mo ly­gu­mas „akis į akį“, raš­to smul­ku­mas, net siū­lų, su­verp­tų mo­čiu­tės sa­vo mez­gi­niams ir rank­dar­biams plo­nu­mas, vi­suo­met bu­vo šei­mos brai­žas. Ir tai yra ma­no tę­sia­ma tra­di­ci­ja šian­dien“, – ra­šo pre­ten­den­tė į res­pub­li­ki­nį „Auk­so vai­ni­ką“.

Aly­tiš­kė L.Bag­da­na­vi­čie­nė ką tik ta­po Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus na­re. Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas J.Ru­dzins­kas tra­di­ciš­kai įtei­kė tau­to­dai­li­nin­kės pa­žy­mė­ji­mą.

No­mi­nan­tus rin­ko ir ver­ti­no ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­rė Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Jo­nas Ru­dzins­kas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro at­sto­vė, et­no­kul­tū­ros spe­cia­lis­tė Sol­vei­ga Ja­ku­čiū­nai­tė, mu­zie­ji­nin­kė Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė, dai­li­nin­kas Arū­nas Vait­kus bei Na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro et­no­kul­tū­ros spe­cia­lis­tė As­ta Va­liu­ke­vi­čie­nė.

M.Ta­ra­saus­kie­nė, pa­pra­šy­ta re­ziu­muo­ti ren­gi­nį, pir­miau­sia pa­si­džiau­gė ko­ky­biš­ku, gra­žiu da­ly­vių pa­si­ro­dy­mu ir pa­dė­ko­jo gau­siam su­si­rin­ku­sių pa­lai­ky­to­jų bū­riui: „Šie­met kils­te­lė­jo­me kar­te­lę, o ki­tą­met dar aukš­čiau kel­si­me, juk mū­sų Aly­tus taps Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne.“

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.