Pa­ra­ma pa­dės įgy­ven­din­ti se­ną sva­jo­nę (0)

Nuotr. iš shutterstock.com
Nuotr. iš shutterstock.com
Dau­giau kaip de­šimt­me­tį mė­si­nius gal­vi­jus au­gi­nan­ti In­gri­da Gul­bi­nie­nė iš Šiau­lių ra­jo­no vi­suo­met sva­jo­jo dirb­ti ne­pri­klau­so­mai nuo su­pir­kė­jų. Ji no­rė­jo pa­ti, o ne per tar­pi­nin­kus, tiek­ti ga­lu­ti­nį pro­duk­tą klien­tams. Da­bar, ga­vu­si Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) pa­ra­mą, ūki­nin­kė pa­ga­liau ga­lės įgy­ven­din­ti se­ną sva­jo­nę.

Pa­tir­ties sė­mė­si Vo­kie­ti­jo­je

Min­tis už­si­im­ti mė­si­ne gal­vi­ji­nin­kys­te I. Gul­bi­nie­nei ir jos vy­rui ki­lo dar 2008-ai­siais. „Ieš­ko­jo­me al­ter­na­ty­vų ver­slui. Su­ra­do­me iš­ma­nan­tį žmo­gų, ke­lis kar­tus va­žia­vo­me į Vo­kie­ti­ją, ap­lan­kė­me ne­ma­žai vie­ti­nių ūkių. Do­mė­jo­mės ir spren­dė­me, kas mums ge­riau: ar au­gin­ti gal­vi­jus veis­lei, ar mė­sai. Pa­si­rin­ko­me pas­ta­rą­jį va­rian­tą, nes Lie­tu­vos rin­kai jis yra kur kas tin­ka­mes­nis“, – pa­sa­ko­ja mo­te­ris.

Vo­kie­ti­jo­je ūki­nin­kai įsi­gi­jo ir sa­vo pir­muo­sius gal­vi­jus: kar­ves, ver­še­lius, bu­lius. Ver­slas star­ta­vo.

Vis­kas se­kė­si ne­blo­gai, iš­sky­rus tai, kad Gul­bi­nai vi­sad no­rė­jo bū­ti šei­mi­nin­kais vi­so­je gran­di­nė­je, nuo pat gal­vi­jo už­au­gi­ni­mo iki mė­sos par­da­vi­mo, ta­čiau tam rei­kė­jo tin­ka­mos tech­ni­kos ir įran­gos.

„Su mė­sos par­da­vi­mu yra pa­na­šiai, kaip ir su pie­no: su­pir­kė­jas tau mo­ka tiek, kiek mo­ka. Pri­va­lai pri­si­tai­ky­ti, sa­vų tai­syk­lių ne­įve­si, to­dėl pui­kiai su­pra­to­me: jei no­ri­me ei­ti pir­myn, di­din­ti sa­vo pa­ja­mas, tu­ri­me gal­vo­ti apie sa­vą pro­duk­ci­jos re­a­li­za­ci­ją“, – tvir­ti­na I. Gul­bi­nie­nė.

Ne­rei­kia bi­jo­ti ar dve­jo­ti

Čia mo­te­riai pa­dė­jo NMA tei­kia­ma pa­ra­ma – ji Gul­bi­nams skir­ta ūky­je už­au­gin­tos mė­sos per­dir­bi­mo ce­cho įren­gi­mui. Dar­bai dar tik star­tuos, ta­čiau mo­te­ris jais džiau­gia­si jau šian­dien. „Tu­rė­si­me sa­vo sker­dyk­lą ir mė­sos iš­pjaus­ty­mo ce­chą su bran­di­ni­mu. Tai­gi pa­ga­liau bus vi­sas pil­nas ra­tas: nuo pro­duk­ci­jos at­si­ra­di­mo iki ga­lu­ti­nio klien­to. Tu­rė­da­mi ce­chą ga­lė­si­me ga­min­ti dau­giau ir įvai­res­nės pro­duk­ci­jos: ga­lė­si­me rū­ky­ti deš­ras, ga­min­ti sar­de­les ir pa­na­šiai“, – džiau­gia­si ūki­nin­kė.

Pa­raiš­kos pil­dy­mas, pa­sak jos, ėjo­si sklan­džiai ir pa­pras­tai. NMA spe­cia­lis­tai bu­vo ge­ra­no­riš­ki, kuo­met rei­kė­jo – pa­aiš­ki­no, pa­ta­rė, pa­dė­jo.

„Tik­rai re­ko­men­duo­čiau ne­bi­jo­ti, ne­dve­jo­ti ir kreip­tis dėl pa­ra­mos. Kai fi­nan­sa­vi­mas sie­kia 50 ar 70 pro­cen­tų, tai tik­rai la­bai rim­ta pa­ra­ma, ypač pra­de­dan­tiems ūki­nin­kams“, – įsi­ti­ki­nu­si I. Gul­bi­nie­nė.

Pats lai­kas teik­ti pa­raiš­kas

NMA spe­cia­lis­tė Ana Su­boč sa­ko, jog vi­si, pla­nuo­jan­tys mo­der­ni­zuo­ti sa­vo ūkius, kvie­čia­mi kreip­tis dėl pa­ra­mos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das“ – pa­raiš­kos ren­ka­mos nuo lap­kri­čio 3 iki 30 d.

„Šiuo lai­ko­tar­piu pa­ra­mos lė­šos ski­ria­mos at­ski­rai šiems sek­to­riams: pie­ni­nei gal­vi­ji­nin­kys­tei – 27 mln. eu­rų, kiau­li­nin­kys­tei – 6,2 mln. Eur, paukš­ti­nin­kys­tei, įskai­tant kiau­ši­nių ga­my­bą – 6,2 mln. Eur, mė­si­nei gy­vu­li­nin­kys­tei, įskai­tant mė­si­nę gal­vi­ji­nin­kys­tę, avi­nin­kys­tę, ož­ki­nin­kys­tę, triu­ši­nin­kys­tę – 3,1 mln. Eur, o so­di­nin­kys­tei, dar­ži­nin­kys­tei ir uo­gi­nin­kys­tei – 8 mln. Eur“, – var­di­ja A. Su­boč.

Jos tei­gi­mu, dėl pa­ra­mos ga­li kreip­tis fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, įre­gist­ra­vę val­dą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio ir kai­mo ver­slo re­gist­re (fi­zi­nis as­muo tu­ri bū­ti įre­gist­ra­vęs ir ūki­nin­ko ūkį) ir ne trum­piau kaip 12 mėn. vyk­dan­tys že­mės ūkio veik­lą bei iš jos gau­nan­tys pa­ja­mų.

Pa­reiš­kė­jo pa­ja­mos iš že­mės ūkio veik­los per ata­skai­ti­nius me­tus iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 50 proc. vi­sų pa­reiš­kė­jo veik­los pa­ja­mų, o pa­reiš­kė­jo val­dos eko­no­mi­nis dy­dis, iš­reikš­tas pro­duk­ci­jos stan­dar­ti­ne ver­te, tu­ri bū­ti di­des­nis kaip 8 tūkst. Eur (rei­ka­la­vi­mas ne­tai­ko­mas pri­pa­žin­tiems že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams, ku­rie su­per­ka ir re­a­li­zuo­ja iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tus ar iš­au­gin­tus že­mės ūkio pro­duk­tus ar­ba su­pirk­tus iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tus ar iš­au­gin­tus že­mės ūkio pro­duk­tus per­dir­ba ir re­a­li­zuo­ja iš jų pa­ga­min­tus mais­to ir ne mais­to pro­duk­tus).

Pro­jek­tui – iki 300 tūks­tan­čių eu­rų

NMA spe­cia­lis­tė pa­žy­mi, jog tei­kia­mos pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas yra 50 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų ar­ba įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se nu­ma­ty­tais at­ve­jais ga­li bū­ti pa­di­din­tas 20-čia proc. punk­tų.

Pa­sak A. Su­boč, di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam pa­ra­mos ga­vė­jui – 300 tūkst. Eur, 2014–2020 me­tų lai­ko­tar­piu, įskai­tant 2021–2022 me­tų per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, 900 tūkst. Eur. Su­si­ju­sių įmo­nių, su­tuok­ti­nių di­džiau­sia ben­dra gau­ta pa­ra­mos su­ma 2014–2020 me­tų lai­ko­tar­piu, įskai­tant 2021–2022 me­tų per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, ne­ga­li vir­šy­ti 1,3 mln. Eur.

Pa­raiš­kos pri­ima­mos NMA Kai­mo plėt­ros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se ad­re­sais, nu­ro­dy­tais NMA in­ter­ne­to sve­tai­nės skil­ty­je „Su­si­sie­ki­te“.

 

KPF logo NMA

 

Užs. Nr. 152

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.