Nr. 128 (13358)

2019-11-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 128 (13358) skaitykite:

  • „Nie­kas ne­ap­sau­gos, jei­gu pa­tys ne­si­sau­go­si­te”
  • Duokime žinoti Lietuvai apie save – kuriamas naujas alytiškių rekordas!
  • Ge­ria­ma­sis van­duo Aly­tu­je – ge­ros ko­ky­bės, už­terš­tos yra nuo­te­kos prie gais­ra­vie­tės
  • „Dzū­kų ka­len­do­rus 2020” – tik­ram dzū­kui!
  • Kam suk­čiams ga­li pra­vers­ti jū­sų nuo­trau­ka ar ta­pa­ty­bė?
  • Tai­ko būg­nų mu­zi­kan­tų iš Ja­po­ni­jos vieš­na­gė Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je
  • Kau­ne du­ris at­vė­rė jau tre­čio­ji „IKI Aka­de­mi­ja”
  • Paskutinės minutės pasiūlymai
  • Lu­tas. Dy­ku­mos jaus­mas
  • Žie­mo­jan­čiam ar ver­ta vėl brau­tis ru­de­niop? 
Taip sa­kė Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Baut­ro­nis, šį ant­ra­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams ap­ro­dy­da­mas...
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ūki­nin­kai su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku, že­mės ūkio mi­nist­ru An­driu­mi Pa­lio­niu, įvai­rių vals­ty­bi­nių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo da­lis in­di­vi­du­a­lių na­mų kvar­ta­le esan­čios Sei­nų gat­vės bu­vo pa­va­din­ta...
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Medicinos centro direktoriaus Mariaus Buitkaus teigimu, 7 iš 10 tikrintų ugniagesių buvo rasta sveikatos sutrikimų.
Iš pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ gais­ra­vie­tės pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Vil­niaus įmo­nė „Tok­si­ka“ pra­dė­jo iš­vež­ti li­ku­sias pa­dan­gų per­dir­bi­mo at­lie­kas. Šis...
Ta­ry­bos spren­di­mu su­da­ry­ta Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė pa­ren­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų...
Alytiškiai gali drąsiai naudoti geriamąjį vandenį iš čiaupo – jis yra geros kokybės.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis, komentuodamas Alytaus gaisro padarinius, akcentuoja, kad atsakomybę dėl incidento turi prisiimti Alytaus savivaldybė, nes...
Alytaus rajono savivaldybės taryba pritarė Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniams. Pirmasis Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas 2009 metais, 2012-aisiais buvo atliktas žemės naudojimo dalies sprendinių keitimas. Dabar patvirtinto bendrojo plano sprendiniai pakeisti iš esmės, visa apimtimi.
Vilnius, lapkričio 13 d. (ELTA). Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos posėdyje dalyvavęs sveikatos apsaugos ministyras Aurelijus Veryga sakė, kad netrukus bus pradėtas vykdyti biomonitoringas,...
Šįryt keleiviai Alytaus mieste važiavę autobusais buvo netikėtai apdovanoti – į autobusus lipę “Kautros” atstovai jiems dovanojo atšvaitus. Taip vežėjų atstovai norėjo priminti ir paskatinti keleivius...
Vilnius, lapkričio 13 d. (ELTA). Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos posėdyje apsilankęs aplinkos ministras Kęstutis Mažeika buvo klausiamas ar tiesa, kad įmonei „Dzūkijos...
Nuo lapkričio 15 d. Alytaus miesto ir rajono savivaldybių administracijų direktoriai galės teikti Finansų ministerijai bendrą prašymą skirti lėšų valstybės paramai gyventojams, ūkio subjektams ir (ar)...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.