Žemės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis už­tik­ri­na, kad ūki­nin­kams vi­si pa­tir­ti nuos­to­liai bus kom­pen­suo­ti

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2019 Lapkritis 8
 Gais­ro Aly­tu­je pa­tir­ta ža­la ir nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mas – pa­grin­di­nės te­mos, ku­rio­mis žem­dir­biai diskutavo su žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu, Alytaus rajono savivaldybės meru Algirdu Vrubliausku, administracijos direktore Gintare Jociunskaite, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriumi Dariumi Remeika. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Gais­ro Aly­tu­je pa­tir­ta ža­la ir nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mas – pa­grin­di­nės te­mos, ku­rio­mis žem­dir­biai diskutavo su žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu, Alytaus rajono savivaldybės meru Algirdu Vrubliausku, administracijos direktore Gintare Jociunskaite, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriumi Dariumi Remeika. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ūki­nin­kai su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku, že­mės ūkio mi­nist­ru An­driu­mi Pa­lio­niu, įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, ūki­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais dėl kom­pen­sa­ci­jų gais­ro pa­veik­to­se te­ri­to­ri­jo­se ir nau­jau­sios in­for­ma­ci­jos apie si­tu­a­ci­ją. Pa­gar­sin­ta ge­ra ži­nia: nuo va­kar (lap­kri­čio 8 die­nos), at­si­žvel­gus į la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų iš­va­das, Li­kiš­kė­lių, Zai­dų, Jur­giš­kių, La­bur­diš­kių, Ra­džiū­nų ir Ta­lo­kių kai­muo­se pa­nai­ki­na­mi ap­ri­bo­ji­mai tiek­ti ža­lia­vi­nį pie­ną rin­kai ir nau­do­ti jį as­me­ni­nėms reik­mėms. Nuo va­kar taip pat jau ga­li­ma teik­ti pra­šy­mus sa­vi­val­dy­bei dėl kom­pen­sa­ci­jų už pa­tir­tą ža­lą. Pra­šy­mų for­mos yra pa­reng­tos, do­ku­men­tus rei­kia pri­sta­ty­ti į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę ar­ba Aly­taus se­niū­ni­ją Mik­lu­sė­nuo­se. Už­pil­dy­ti do­ku­men­tus ūki­nin­kams pa­dės sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus dar­buo­to­jai.

Kaip pa­ste­bė­jo me­ras A.Vrub­liaus­kas, įtam­pa šiek ma­žes­nė nei prieš sa­vai­tę, lap­kri­čio iš­va­ka­rė­se, kai tvy­ro­jo ne­ži­nia dėl to­nų pie­no, su­kaup­tų su­pir­ki­mo punk­tuo­se. Ben­dro­mis pa­stan­go­mis le­dai pa­ju­dė­jo, per­dir­bė­jai vėl pra­dė­jo pirk­ti ža­lia­vi­nį pie­ną iš ne­už­terš­to­se Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­se esan­čių ūkių.

Gais­ro Aly­tu­je pa­tir­ta ža­la ir nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mas – pa­grin­di­nės te­mos, ku­rio­mis žem­dir­biai dis­ku­ta­vo su mi­nist­ru A.Pa­lio­niu. Mi­nist­ras ra­mi­no, kad vi­si pa­tir­ti nuos­to­liai bus kom­pen­suo­ti. Ūki­nin­kai klau­sė, ka­da bus su­lauk­ta de­ta­les­nių ty­ri­mų ir ko­re­guo­ja­mas diok­si­nais už­terš­tos zo­nos že­mė­la­pis. Kol kas į jį pa­ten­ka 25 kai­mai, ta­čiau nuo va­kar 6 yra iš­brauk­ti.

Li­ku­sie­ji taip pat la­bai lau­kia ge­rų ži­nių iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT). Jų var­du kal­bė­jo Aly­taus ra­jo­ne ūki­nin­kau­jan­tis Ma­rius Gu­dai­tis. Jis ap­gai­les­ta­vo, jog Aly­taus mies­tas sek­ma­die­nį kon­cer­tu „at­šven­tė“ gais­ro pa­bai­gą, o ra­jo­no ūki­nin­kams pro­ble­mos tik pra­si­de­da.

„Esu įsi­ti­ki­nęs, kad si­tu­a­ci­ją pa­vyks su­val­dy­ti. Va­kar Vy­riau­sy­bė­je bu­vo pri­im­tas nu­ta­ri­mas dėl nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mo Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kams tvar­kos, pa­gal ku­rį vi­sa ža­la bus kom­pen­suo­ta vi­siems, jei­gu bu­vo už­terš­tas pie­nas, pa­ša­rai, dir­vo­že­mis ar gy­vū­nų or­ga­niz­mai“, – kal­bė­jo že­mės ūkio mi­nist­ras A.Pa­lio­nis.

Pa­sak jo, jau nuo lap­kri­čio 15 die­nos ūki­nin­kai kas dvi sa­vai­tes ga­lės pa­teik­ti tar­pi­nius ža­los pa­skai­čia­vi­mus ir taip grei­čiau su­lauk­ti kom­pen­sa­ci­jų, jas ke­ti­na­ma skai­čiuo­ti pa­gal tą pa­čią sche­mą, kaip iki šiol bu­vo mo­ka­mi pi­ni­gai už par­duo­tą pie­ną. Da­ly­vau­jant ne tik ūki­nin­kams, bet ir su­pir­kė­jams.

„Ne­di­de­liems ar la­bai sku­biems nuos­to­liams pa­deng­ti ga­li­me skir­ti lė­šų iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo, to­dėl ne­lau­ki­te ir kreip­ki­tės, ku­riems to rei­kia“, – ra­gi­no me­ras A.Vrub­liaus­kas. Jis už­tik­ri­no, kad sa­vi­val­dy­bė pa­si­ruo­šu­si pra­dė­ti skai­čiuo­ti nuos­to­lius, nuo va­kar ūki­nin­kai jau ga­lė­jo kreip­tis ir teik­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus.

„Že­mės ūkiui ir taip sun­kūs lai­kai, kiek­vie­na už­dels­ta die­na gra­si­na ban­kro­tu. Svar­biau­sias da­ly­kas, kad kom­pen­sa­ci­jos tu­ri bū­ti mo­ka­mos kuo grei­čiau“, – sa­kė Lie­tu­vos grūdų augintojų asocia­cijos pir­mi­nin­kas Auš­rys Ma­ci­jaus­kas.

Nau­jau­sių ty­ri­mų re­zul­ta­tus api­ben­dri­no VMVT va­do­vas Da­rius Re­mei­ka. Iš­ty­rus 18 ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­nių, tar­ša diok­si­nais nu­sta­ty­ta 2 pie­no mė­gi­niuo­se, at­rink­tuo­se iš ūkių Aly­taus ra­jo­no Ge­nių kai­me. Vie­na­me diok­si­nų vir­šy­ta žen­kliai, ki­ta­me, pa­sak D.Re­mei­kos, „ant ri­bos“. Ki­tuo­se 16 ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­nių tar­šos diok­si­nais ar sun­kiai­siais me­ta­lais ne­nu­sta­ty­ta.

Nau­jos par­ti­jos ty­ri­mų lau­kia­ma ki­tą sa­vai­tę, iki tol li­ku­sio­je gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je ap­ri­bo­ji­mai kol kas lie­ka ga­lio­ti. Iš­ty­rus pir­muo­sius mė­gi­nius, at­rink­tus Bal­bie­riš­kio ir Ne­ma­jū­nų se­niū­ni­jo­se, tar­šos diok­si­nais ir sun­kiai­siais me­ta­lais juo­se ne­nu­sta­ty­ta.

Spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, tai pir­mie­ji rod­me­nys, lei­džian­tys teig­ti, jog tar­ša iš gais­ro ži­di­nio Prie­nų ra­jo­no ne­pa­sie­kė, to­dėl šie duo­me­nys la­bai svar­būs tiks­li­nant gais­ro pa­veik­tų te­ri­to­ri­jų ri­bas.

Ir nors ūki­nin­kai ste­bi­si, kad pie­no ty­ri­mai už­trun­ka pa­kan­ka­mai il­gai, D.Re­mei­ka pri­me­na, kad da­lis ga­nė­ti­nai su­dė­tin­gos tech­no­lo­gi­jos ty­ri­mo yra at­lie­ka­ma Vo­kie­ti­jo­je,

VMVT spe­cia­lis­tai gais­ro pa­veik­to­se te­ri­to­ri­jo­se ir už jų ri­bų jau yra at­rin­kę dau­giau kaip 110 mė­gi­nių. Iki šios die­nos gau­ta 70 ty­ri­mų mė­gi­nių re­zul­ta­tų dėl ga­li­mos mais­to ir pa­ša­rų tar­šos sun­kiai­siais me­ta­lais, diok­si­nais ar ki­to­mis kenks­min­go­mis me­džia­go­mis, vien per šią sa­vai­tę jų gau­ta 35. Li­ku­sių mė­gi­nių ty­ri­mai te­be­vyk­do­mi.

Ūki­nin­kai klau­sė: gal vis dėl­to per daug ap­si­drau­džia­ma? „Tu­ri­me bū­ti 100 pro­cen­tų tik­ri, kad diok­si­nas ne­pa­teks į mais­to pro­duk­tus, ki­to­kių prak­ti­kų pa­sau­ly­je nė­ra“, – už­tik­ri­no VVT va­do­vas, pri­mi­nęs mi­li­jo­ni­nius nuos­to­lius at­ne­šu­sį diok­si­no skan­da­lą Bel­gi­jo­je.

Pa­gal la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų duo­me­nis, rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ko ir 10 šach­ti­nių šu­li­nių ge­ria­mo­jo van­dens, 2 vai­sių (vy­nuo­gių ir obuo­lių), 2 dar­žo­vių (ko­pūs­tų), 3 pa­ša­rų ir žel­me­nų mė­gi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tai. Tar­šos sun­kiai­siais me­ta­lais, diok­si­nais ar ki­to­mis kenks­min­go­mis me­džia­go­mis šiuo­se pro­duk­tuo­se ne­bu­vo nu­sta­ty­ta.

Šiuo me­tu lau­kia­ma dir­vo­že­mio mė­gi­nių ty­ri­mo, juos pa­ė­mė Lie­tu­vos ge­o­lo­gi­jos ir geografijos ins­ti­tu­tas, re­zul­ta­tų ti­ki­ma­si maž­daug po 10 die­nų.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.