Gau­ti 22 siū­ly­mai, 13-oje iš jų ne­pri­ta­ria­ma pa­siū­ly­tai švie­ti­mo per­tvar­kai. Tik dviem punktams ­pri­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­ba

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (3)
2019 Lapkritis 12
mokykla
Alytaus Likiškėlių progimnazijos bendruomenė siūlo renovuoti progimnazijos pastatą, nes jam atnaujinti (stogui remontuoti, Lietuvybės centrui įrengti, bibliotekos filialui įkurdinti ir kt.) jau skirta daug savivaldybės lėšų, todėl mokyklos griovimas būtų nedovanotinas mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas ir neūkiškumo pavyzdys.
Ta­ry­bos spren­di­mu su­da­ry­ta Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė pa­ren­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tais ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo siū­ly­mus. Iki lap­kri­čio 5 die­nos mo­kyk­lų ben­druo­me­nės ga­lė­jo iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę apie juos bei teik­ti siū­ly­mus.

Gau­ti 22 siū­ly­mai, 14-oje iš jų ne­pri­ta­ria­ma pa­siū­ly­tai per­tvar­kai. Jai iš esmės ne­pri­ta­rė ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­ba. Be­ne dau­giau­sia svars­ty­mų su­lau­kė ga­na dras­tiš­kas siū­ly­mas nu­griau­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. At­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad dar­bo gru­pės su­dė­lio­ti siū­ly­mai pa­reng­ti re­mian­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­ja, ku­rią pa­ren­gė UAB „Fin­dep“. Da­bar­ti­niai mies­to va­do­vai, ku­riems teks pri­im­ti ne­leng­vus spren­di­mus dėl švie­ti­mo per­tvar­kos, šią stu­di­ją pa­vel­dė­jo (ją už­sa­kė bu­vu­sios ka­den­ci­jos va­do­vai). Aiš­kė­ja, kad stu­di­jo­je yra fak­ti­nių klai­dų, o ji pa­reng­ta au­to­riams vil­nie­čiams net ne­ap­si­lan­kius kai ku­rio­se mū­sų mies­to švie­ti­mo įstai­go­se – be­je, ir siū­lo­mo­se per­tvar­ky­ti.

Ne­aiš­kus „Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ pri­jun­gi­mo prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos tiks­lin­gu­mas

„Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­nė ne­su­tin­ka, kad įstai­ga bū­tų re­or­ga­ni­zuo­ja­ma, pri­jun­giant ją prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Ji no­ri lik­ti at­ski­ru ju­ri­di­niu vie­ne­tu, ne­tam­pant pa­da­li­niu, ne­kei­čiant įstai­gos pa­va­di­ni­mo.

Kaip ir Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė, ku­rios nuo­mo­ne, pro­jek­tas tu­ri bū­ti to­bu­li­na­mas ir ko­re­guo­ja­mas, vyk­ti ne tik vie­šos dis­ku­si­jos su ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis, bet tu­rė­tų bū­ti pa­si­telk­ti švie­ti­mo eks­per­tai, pro­fe­sio­na­lai, kom­pe­ten­tin­gi šios sri­ties spe­cia­lis­tai, tu­ri bū­ti pa­teik­ti tiks­lūs skai­čia­vi­mai, prog­no­zės, per­spek­ty­va mo­kyk­lų mo­ki­niams ir dar­buo­to­jams.

„Per­tvar­ka tu­ri da­ry­ti po­zi­ty­vius, dar­nius po­ky­čius, o ne kel­ti de­struk­ci­ją, są­my­šį ir emo­ci­nį ne­sau­gu­mą“, – įsi­ti­ki­nu­si ben­druo­me­nė.

„Ne­aiš­kus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los pri­jun­gi­mo prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos tiks­lin­gu­mas ir re­or­ga­ni­za­vi­mas tuo lai­ko­tar­piu, kai įstai­gos veiks sa­vo pa­tal­po­se iki nau­jos mo­kyk­los pa­sta­ty­mo. Jis ne­pa­grįs­tas kon­kre­čiais fi­nan­si­niais skai­čia­vi­mais, nes „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pos bus iš­lai­ko­mos, to­dėl siū­lo­me pa­lik­ti sa­va­ran­kiš­ką mo­kyk­lą“, – to­kį siū­ly­mą pa­tei­kia Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė.

Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos Aly­taus sky­rius, Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius at­krei­pia dė­me­sį į to­kį įdo­mų fak­tą, kad per­tvar­kos pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­teik­tos „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ap­lin­kos iš­lai­ky­mo lė­šos ne­ati­tin­ka re­a­lių duo­me­nų: 2018 me­tais ap­lin­kos iš­lai­ky­mui pa­nau­do­ta 93,9 tūkst. Eur, o ne 147,3 tūkst. Eur. Darbo grupė kol kas nepatikslino, ar ši klaida   „Fin­dep“ stu­di­jo­s, ar savivaldybės finansininkų. 

 Siū­lo iš pra­džių pa­sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą, o tik pas­kui nu­griau­ti se­ną

Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė sa­vo nuo­mo­nės (pri­ta­ria ar ne) dar­bo gru­pės pa­siū­ly­tai švie­ti­mo per­tvar­kai ne­iš­sa­kė, ta­čiau dės­to to­kius pa­mąs­ty­mus apie su­ma­ny­mą nu­griau­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą.

„Siū­lo­mas Li­kiš­kė­lių mo­kyk­los nu­grio­vi­mas – ne­ra­cio­na­lus žings­nis, nes jau įdė­ta ne­ma­žai lė­šų į mo­kyk­los vi­daus erd­vių at­nau­ji­ni­mą; pa­si­reng­ta bib­lio­te­kos per­kė­li­mui (kal­ba­ma apie Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos fi­lia­lo per­kė­li­mą iš lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ – aut.); di­dė­ja mo­ki­nių (ypač pra­di­nių kla­sių) skai­čius. Mo­kyk­los grio­vi­mo lai­ko­tar­piu ir nau­jos mo­kyk­los sta­ty­bos lai­ko­tar­piu mo­kyk­la pra­ras ju­ri­di­nį sta­tu­są; mo­ki­nių tė­vams bus daug ne­pa­to­gu­mų leis­ti vai­kus į ki­tas mo­kyk­las; ti­kė­ti­na, kad da­lis mo­ki­nių ir liks to­se mo­kyk­lo­se, į ku­rias bus per­kel­ti; ne­bus for­muo­ja­mos nau­jos kla­sės; mo­ky­to­jai iš­si­sklai­dys po įvai­rias ug­dy­mo įstai­gas.“

Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė siū­lo du spren­di­mo bū­dus: pa­sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą, o ta­da nu­griau­ti se­ną pa­sta­tą, ar­ba pa­lik­ti se­ną pa­sta­tą ir lais­vas pa­tal­pas už­pil­dy­ti ki­to­mis pa­slau­go­mis vai­kams, gy­ven­to­jams (bib­lio­te­ka, spor­to bū­re­liai, Jau­ni­mo cen­tro bū­re­liai ir kt.)

Iš da­lies švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mams pri­ta­ru­si Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė ne­pri­ta­ria pa­siū­ly­mui dėl  Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to nu­grio­vi­mo ir šios mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­vi­mo. Jie pa­brė­žia, kad ši mo­kyk­la yra Aly­tu­je pa­sta­ty­ta vė­liau­siai, o nu­ro­dy­tas  grio­vi­mo ir pa­sta­ty­mo bei re­no­va­ci­jos iš­lai­dų skir­tu­mas nė­ra pa­grįs­tas kon­kre­čio­mis są­ma­to­mis. Į mo­kyk­los at­nau­ji­ni­mą jau yra in­ves­tuo­ti pi­ni­gai: su­tvar­ky­tas sto­gas, kla­sės, pa­keis­ti lan­gai, su­re­mon­tuo­tos mo­kyk­los vi­daus erd­vės, tad tiks­lin­ga bū­tų mo­kyk­lą re­no­vuo­ti.

Kas to­liau?

Pa­siū­ly­tą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką mo­kyk­lų ben­druo­me­nės ver­ti­na įvai­riais as­pek­tais. Vie­nos žvel­gia pla­tes­nia­me kon­teks­te, ki­tos – ver­ti­na tie­sio­giai (ar­ba ne­tie­sio­giai) jas pa­čias lie­čian­čias per­mai­nas ir mo­de­liuo­ja prog­no­zes.

Pa­vyz­džiui, „Vo­lun­gės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė nuo­gąs­tau­ja, kad, iš­kė­lus, kaip da­bar siū­lo­ma, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą, kils pro­ble­mų dėl 5-ųjų kla­sių kom­plek­ta­vi­mo „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je.

Ka­te­go­riš­kai pro­jek­tui ne­pri­ta­rian­ti Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė ma­no, kad siū­ly­mas dėl Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los per­kė­li­mo į Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas yra ne­tin­ka­mas.

Jie pa­ste­bi, kad pro­jek­te taip pat nė­ra nu­ma­ty­ta bei įvar­dy­ta, kaip bus at­ski­ria­mos Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ir Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los iš­lai­ky­mo (elek­tros, van­dens, šil­dy­mo ir kt.) iš­lai­dos.

Ben­druo­me­nė at­krei­pia dė­me­sį, jog nei pro­jek­te, nei ki­tu vie­šo in­for­ma­vi­mo bū­du Aly­taus vi­suo­me­nei nė­ra pri­sta­ty­ta, ko­kioms mies­to reik­mėms bus pa­nau­do­tos Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­tal­pos.

Jos bu­vo įreng­tos, at­nau­jin­tos ir sta­to­mos nau­jos, sie­kiant įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos jau­ni­mo mo­kyk­los kon­cep­ci­ją. Šiuo tiks­lu bu­vo nau­do­ja­ma tiks­li­nė Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas ki­tų me­tų va­sa­rį, o per­tvar­ka star­tuo­ti nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Ko­kie siū­ly­mai bus pa­tvir­tin­ti – kol kas vi­siš­kai ne­aiš­ku. Dar­bo gru­pės pa­teik­ti siū­ly­mai tu­rė­tų bū­ti de­ri­na­mi su švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis ir ki­to­mis su­in­te­re­suo­to­mis pu­sė­mis, ta­čiau šiuo me­tu jau aiš­ku, kad dau­giau nei pu­sė jų ne­pri­ta­rė siū­ly­mams iš es­mės.

Ža­da­ma, kad ben­druo­me­nių pa­teik­ti siū­ly­mai taip pat ke­liaus ant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dar­bo sta­lo. Jei su­ta­ri­mo vie­nos ar ki­tos įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mu ras­ti ne­pa­vyks, ga­li tek­ti įsi­kiš­ti  Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai. Tinklo pertvarkos planas bus viešai svarstomas iki sausio 2 dienos.

Pirmadienį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su vi­ce­me­re Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne ir siū­ly­mus pa­ren­gu­sios dar­bo gru­pės va­do­vu V.Va­lū­nu su­si­ti­ko „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los tė­vų at­sto­vai. Su­si­ti­ki­mas įvy­ko tė­vų ini­cia­ty­va.

  Komentaras

  visiems seniai aišku,kad esame uodegoje su šv.pertvarka,kad lėšos švaistomos be jokios atsakomybės ir kad bent 2 mokyklas privalu uždaryti ir tai dar nebūtų užpildytos visos vietos pagrindinėse.PRIPAŽINKIM,KAD MOKYMO KOKYBĖ negali būti gera,kai surankiojami iš viso miesto mokiniai ,ypač dirbtinai kuriant 9-10 kl.,jau pajuoka virtęs ir tarp mokinių toks klasių formavimas.Gimnazijos be atrankos surenka visus,kad tik daugiau,tai kokio lygio tos gimnazijos,bet niekam tai nerųpi.GABŪS išvyksta į VILNIŲ,KAUNĄ,ar ne laikas sukurt bent vieną aukšto lygio gimnaziją?Gaila,kad nėra gero šv. stratego ir iš pertvarkos plano matosi,kad vyksta daugiau kova už savo draugų darbo vietų išsaugojimą,o ne už kokybiškų mokymo įstaigų kūrimą.

  Komentaras

  Malonu tai, kad iniciatyvūs protingi tėveliai parodė, veikia, sprendžia, siūlo, netyli ir daro. Tikėtina bus išgirsti, ir šitos bėdos susidėlios į gerą.. Ir kažkas suinteresuotas privatizavimams..bus surastas ir atskleisti jo tikslai. Tegul nuo dabar jie ramiai nemiega.. Nes rausime iš pagrindų. Laikykitės įsikibę.. Bet tai truks jau neilgai.. Ačiū už straipsnį.

  Komentaras

  Ir ką siūlot protingieji kurmiai daryti, kai trūksta savivaldybei 0.5 milijono išlaikyti visus esamus pastatus. Visi labai gražūs ir protingi, įsitvėrę sienų. Galvokite ir apie žmones. Mąstymą keiskite. Ar sumesite kaip ugnegiasiams kasmet po 0.5 mln.??? Aš neduosiu! Nes manau reikia uždaryti 3-4 mokyklas.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.