Nr. 127 (13210)

2018-11-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 127 (13210) skaitykite:

  • Jau­ni­mas ga­li pa­da­ry­ti vis­ką, ką no­ri
  • Sa­vi­val­dy­bės ir gy­ven­to­jai kar­tu su­tvar­kė gat­vę
  • Šilu­mą ir švie­są sklei­džian­tys „Tru­pi­niai (45)”
  • Jau iš­vež­ta 190 to­nų nu­kri­tu­sių la­pų
  • „Ma­no vai­kas ki­toks, jis tu­ri au­tiz­mo su­tri­ki­mą”
  • Iš na­mų pe­lė­sį daž­niau­siai ga­li­me iš­pra­šy­ti pa­tys
  • „Ne­bū­na gė­rio, ku­ris at­ga­lios ne­grįž­ta, nes lai­kas ži­no ad­re­są ir žmo­gaus var­dą”
  • At­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se jau vyks­ta mai­nai nau­do­tais daik­tais
  • Ekstremaliomis sąlygomis Afrikoje kariai savanoriai nesiskundė
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kų spren­di­mą – at­mes­tas bendrovės BE­NU vais­ti­nės pra­šy­mas pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mą dėl...
Šie­met Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­čia sa­vo 20-ąjį gim­ta­die­nį.
Lyg pir­mo­kas, sle­bi­za­vo­jan­tis iš ne­ži­no­mos abė­cė­lės rai­džių ne­pa­žįs­ta­mus žo­džius, – taip pa­si­jun­ti Pu­nios ši­le vaikš­ti­nė­da­mas su gam­ti­nin­ku Žyd­rū­nu Preik­ša, ku­ris...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.