Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo ju­bi­lie­jų švęs­ki­me kar­tu!

Aly­taus ro­ta­rie­čiai
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 8
Alytaus Rotary klubui 20
Alytaus Rotary klubui 20

Šie­met Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­čia sa­vo 20-ąjį gim­ta­die­nį. Ta pro­ga, ša­lia ki­tų lab­da­rin­gų ak­ci­jų bei ren­gi­nių, do­va­no­ja­me aly­tiš­kiams ne­mo­ka­mą Aly­taus liau­dies dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Dai­na­va“ ir Gar­di­no (Bal­ta­ru­si­ja) fil­har­mo­ni­jos dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Be­ly­je ro­sy“ kon­cer­tą.

Ne­sku­bė­ki­te sa­ky­ti, kad tai jau ma­tė­te ir gir­dė­jo­te. Iš tie­sų – gar­si pro­fe­sio­na­li gru­pė „Be­ly­je ro­sy“ – mū­sų mies­to liau­dies an­sam­blio „Dai­na­va“ part­ne­ris, ne kar­tą da­ly­va­vęs Aly­tu­je vyks­tan­čiuo­se fes­ti­va­liuo­se „At­va­žiuo­ja Ka­lė­dos“. Ko­dėl ver­ta ži­no­mų at­li­kė­jų Aly­tu­je dar ir dar kar­tą pa­klau­sy­ti lap­kri­čio 10 die­ną?

Nes žie­mos fes­ti­va­liuo­se įpras­tai da­ly­vau­ja ke­le­tas ko­lek­ty­vų iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio, kiek­vie­no da­ly­vio pa­si­ro­dy­mui sce­no­je pa­gal reg­la­men­tą yra ski­ria­ma vos 15–20 min. O at­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį at­nau­jin­to­je Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro di­džio­jo­je kon­cer­tų sa­lė­je „Be­ly­je ro­sy“ at­si­skleis vi­su gro­žiu bei pro­fe­sio­na­lu­mu, nes at­liks vi­są dau­giau kaip va­lan­dą trun­kan­čią pro­gra­mą. Gi „Dai­na­va“ žiū­ro­vus ža­da nu­ste­bin­ti ir ke­liais nau­jais, dar aly­tiš­kiams ne­gir­dė­tais kū­ri­niais. Tai­gi ne­pra­leis­ki­te uni­ka­lios pro­gos praskaidrinti niūroką lapkričio vakarą ir pa­si­mė­gau­ti nau­jo­mis pa­ty­ru­sių pro­fe­sio­na­lų me­lo­di­jo­mis, juo­lab ne­mo­ka­mai.

Be­je, „Be­ly­je ro­sy“ ne­si­nau­do­ja jo­kiais įra­šais, mu­zi­ka tik tik­ra. Tai vie­nas ge­riau­sių liau­dies ko­lek­ty­vų Eu­ro­po­je, daug gast­ro­liuo­jan­tis ir kon­cer­tuo­jan­tis įvai­rio­se ša­ly­se, fes­ti­va­liuo­se daž­niau­siai iš­ko­vo­jan­tis lau­re­a­to ti­tu­lą.

Iki pa­si­ma­ty­mo, lau­kia­me Jū­sų, nes gim­ta­die­nį švęs­ti di­de­lia­me drau­gų bū­ry­je – tik­rai sma­giau!

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.