Vais­ti­nin­kai pra­lai­mė­jo mies­to sa­vi­val­dy­bei

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2018 Lapkritis 8
vistine
Kau­ne vei­kian­čios ben­dro­vės „Tam­ro Lie­tu­va“, val­dan­čios BE­NU vais­ti­nių tin­klą, rin­ko­da­ros va­do­vas va­kar dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas dėl šios vaistinės patalpų nuomos ligoninėje bus skun­džia­mas Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­lan­kų spren­di­mą – at­mes­tas bendrovės BE­NU vais­ti­nės pra­šy­mas pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos spren­di­mą dėl skel­bia­mo nau­jo kon­kur­so vais­ti­nės pa­tal­poms Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je. Šios pa­tal­pos vais­ti­nei bu­vo iš­nuo­mo­tos de­šim­čiai me­tų nuo 2008-ųjų rug­pjū­čio vi­du­rio. Bir­že­lio pa­bai­go­je mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė reng­ti nau­ją kon­kur­są li­go­ni­nė­je vei­kian­čiai vais­ti­nei, ku­ri pa­slau­gas ga­lė­tų teik­ti vi­są pa­rą. Jau yra įvy­kęs kon­kur­sas to­kios vais­ti­nės veik­lai, ta­čiau dar ne­pa­si­bai­gęs kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo teis­mui ter­mi­nas, kon­kur­so baig­tis pa­aiš­kės at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Įžvel­gė pir­me­ny­bės tei­sę at­nau­jin­ti nuo­mos su­tar­tį

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pir­ma­me aukš­te esan­čias pa­tal­pas da­bar­ti­nei Kau­no ben­dro­vei BE­NU vais­ti­nei 2008-ųjų rug­pjū­čio vi­du­ry­je de­šim­čiai me­tų iš­nuo­mo­jo tuo­me­tė Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pas­ta­ra­jai bu­vo pa­val­di li­go­ni­nė, tad ši val­džios ins­ti­tu­ci­ja spren­dė ir li­go­ni­nės pa­tal­pų nuo­mos klau­si­mus.

Dau­giau kaip prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­nai­ki­nus ap­skri­čių val­džias, li­go­ni­nė ta­po pa­val­di Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ši pe­rė­mė ir li­go­ni­nės pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tis.

Pa­gal  su­tar­tį su BE­NU vais­ti­ne ši už 67 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas li­go­ni­nė­je per mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bei mo­ka 3 tūkst. 620 eu­rų.

Ka­dan­gi vais­ti­nės su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be bai­gė­si šie­me­čio rugpjū­čio vi­du­ry­je, jos at­sto­vai krei­pė­si su pra­šy­mu pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pra­tęs­ti dar de­šim­čiai me­tų – iki 2028-ųjų rug­pjū­čio vi­du­rio.

Ta­čiau bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta reng­ti nau­ją kon­kur­są li­go­ni­nė­je esan­čioms vais­ti­nės pa­tal­poms, – ieš­ko­ti nuo­mi­nin­kų pen­ke­riems me­tams, ga­lin­čių teik­ti nak­ti­mis vei­kian­čios vais­ti­nės pa­slau­gas.

BE­NU vais­ti­nė to­kį mies­to ta­ry­bos spren­di­mą ap­skun­dė Aly­taus apy­lin­kės teis­mui, pra­šy­da­ma jį pa­nai­kin­ti.

Į teis­mą kreip­ta­si, nes įžvelg­ta Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta nuo­mi­nin­ko, ku­ris vi­suo­met są­ži­nin­gai lai­kė­si vi­sų nuo­mos su­tar­ty­je pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų bei lai­ku mo­kė­jo nuo­mos mo­kes­tį, pir­me­ny­bės tei­sė at­nau­jin­ti pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus jos ter­mi­nui.

Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė BE­NU vais­ti­nei ne­pa­lan­kų spren­di­mą – at­mes­tas jos ieš­ki­nys sa­vi­val­dy­bei. Ne­pa­nai­kin­tas bir­že­lio pa­bai­go­je pri­im­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mas dėl skel­bia­mo nau­jo kon­kur­so vais­ti­nės veik­lai li­go­ni­nės pa­tal­po­se, taip pat sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­įpa­rei­go­ta vyk­dant pir­mu­mo tei­sę pra­tęs­ti šių pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties su BE­NU vais­ti­ne.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, vais­ti­nin­kų ar­gu­men­tai dėl pir­me­ny­bės tei­sės pa­žei­di­mo nė­ra pa­grįs­ti, pa­rem­ti iš es­mės sub­jek­ty­viu ver­ti­ni­mu.

Kau­ne vei­kian­čios ben­dro­vės „Tam­ro Lie­tu­va“, val­dan­čios BE­NU vais­ti­nių tin­klą, rin­ko­da­ros va­do­vas Min­dau­gas Ur­bas va­kar dar ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas bus skun­džia­mas Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Pa­nai­kin­tos ap­sau­gos prie­mo­nės, reng­tas kon­kur­sas

BE­NU vais­ti­nės pra­šy­mu Aly­taus apy­lin­kės teis­mas bu­vo pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes dėl mies­to ta­ry­bos spren­di­mo vyk­dy­mo skel­biant nau­ją kon­kur­są nak­ti­nės vais­ti­nės veik­lai li­go­ni­nės pa­tal­po­se.

Ta­čiau to­kią vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tį sa­vi­val­dy­bė skun­­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui ir čia spa­lio vi­du­ry­je pa­vy­ko pa­siek­ti lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių pa­nai­ki­ni­mo.

Iš­ny­kus ta­ry­bos spren­di­mo vyk­dy­mo ap­ri­bo­ji­mams, sa­vi­val­dy­bės pa­ve­di­mu Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę įvyk­dė kon­kur­są pa­rink­ti nak­ti­nės vais­ti­nės pa­slau­gos tei­kė­ją čia kol kas vei­kian­čios BE­NU vais­ti­nės pa­tal­po­se.

Šia­me kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­ri ži­no­mi vais­ti­nių tin­klai, tarp jų – ir BE­NU vais­ti­nė. Kol kas dar ne­pa­si­bai­gęs ter­mi­nas kon­kur­so re­zul­ta­tus ap­skųs­ti teis­mui, tad kon­kur­so baig­tis bus aiš­ki at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Va­do­vau­jan­tis mies­to ta­ry­bos spren­di­mu, nak­ti­nės vais­ti­nės pa­tal­pų nuo­mi­nin­kų bu­vo ieš­ko­ma nu­sta­čius pra­di­nę 67 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pų nuo­mos kai­ną – 1,56 eu­ro už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą per mė­ne­sį. Ta­čiau nuo­mi­nin­ką pa­vy­ko su­ras­ti už kur kas di­des­nę kai­ną. Kol kas ji ne­at­sklei­džia­ma.

Jei BE­NU vais­ti­nė ne­taps šio kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja, jai teks pa­lik­ti li­go­ni­nė­je nuo­mo­tas pa­tal­pas.

  Komentaras

  Man tas pats, kas tą patalpą nuomosis, bet keista, kad "Benu" neturi pirmumo teisės. Kai koks kaimietis nori parduot ar išnuomot savo sklypelį, tai pirmiausia jis turi tą žemę pasiūlyt artimiausiam sklypo kaimynui arba tam, kas tuo metu žeme naudojasi. Tai nesuprantu, kodėl tie įstatymai tokie painūs ir tiesiog suskirstyti atskiroms žmonių kategorijoms.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.