Nr. 119 (131102)

2018-10-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 119 (131102) skaitykite:

 • No­rus iš avia­to­rių at­im­ti ae­ro­dro­mą tram­do teis­mas 
 • Ge­riau­siu bo­su an­trą kar­tą iš­rink­tas Va­le­ri­jus Ven­cius: „Be ko­lek­ty­vo aš esu nie­kas” 
 • Aly­taus ra­jo­no „tvar­kie­čius” į sa­vi­val­dos rin­ki­mus tu­rė­tų ves­ti Ag­nė Pet­ra­vi­čie­nė  
 • Per Van­dens šven­tę Dau­guo­se ati­da­ry­tas nau­jas liep­tas 
 • Mo­ky­to­jų „eta­ti­nis” – džiaug­tis ar liū­dė­ti? 
 • Ge­rų emo­ci­jų se­an­sas kau­nie­čių ko­me­di­jo­je „Aš – Mol­je­ras” 
 • Įsi­my­lė­jęs mer­kį, stan­gę, gil­šę... 
 • Kodėl paklausti apie namų darbus suomiai mokiniai šypsosi? 
 • „Nė­ra bė­dos be ro­dos” 
 • Edu­ka­ci­nė iš­vy­ka „Dzū­ki­jos kraš­to do­va­nos” 
 • Kar­tais ge­riau­si spren­di­mai yra vi­sai ša­lia, te­rei­kia mū­sų no­ro da­ly­tis pa­tiems ir nu­si­lenk­ti ki­tų pa­tir­čiai  
 • Šilu­ma, mei­le ir me­du­mi kve­pian­tys na­mai 
 • Mažos ir didelės svajonės pil­do­si Druskininkuose
Pir­ma­ja­me Aly­tu­je  Ne­mu­no kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų už­iman­tis ae­ro­dro­mas yra daug ką vi­lio­jan­tis že­mės skly­pas. Dau­giau kaip prieš pus­an­trų me­tų...
A.Pet­ra­vi­čie­nė, de­kla­ra­vu­si gy­ve­na­mą­ją vie­tą Aly­taus ra­jo­ne, pa­gal par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas kan­di­da­tų są­ra­šą bu­vo iš­rink­ta į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos šios...
Koks tu­ri bū­ti bo­sas, kad pel­ny­tų ge­riau­sio­jo var­dą? Į šį klau­si­mą ga­li at­sa­ky­ti Va­le­ri­jus Ven­cius, „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus di­rek­to­rius, šie­met lai­mė­jęs „Ge­riau­sio...
Rugsėjo 29 dieną „Alytaus naujienų“ laikraštyje skaitėme užsakomąjį Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) straipsnį „Etatinis: ką reikėtų žinoti“, kurį paskaičius susidaro įspūdis, kad naujasis...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.