Mo­ky­to­jų „eta­ti­nis” – džiaug­tis ar liū­dė­ti?

Lo­re­ta Ma­zė­ty­tė, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos dar­bo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, IT mo­ky­to­ja eks­per­tė
Komentarai (1)
2018 Spalis 19
Mokytoju atlyginimai
Zitos Stankevicienes nuotr.
Rugsėjo 29 dieną „Alytaus naujienų“ laikraštyje skaitėme užsakomąjį Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) straipsnį „Etatinis: ką reikėtų žinoti“, kurį paskaičius susidaro įspūdis, kad naujasis mokytojų „etatinio“ modelis yra puikiai pavykusi reforma. Tik kodėl mokytojai suirzę, liūdni ir jaučiasi apgauti?

Va­lan­di­nis mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mas vir­to iš­kreip­tu „eta­ti­nio“ mo­de­liu

Iki šiol mo­ky­to­jai dir­bo va­lan­di­nį dar­bą. Ką reiš­kia va­lan­di­nis? Pvz., at­ly­gi­ni­mą dar­buo­to­jas gau­na už 35 val. per sa­vai­tę, re­a­liai dir­ba 45 val., o jo vir­ši­nin­kui at­ro­do, kad dar­buo­to­jas iš­dir­bo tik 25 val. Bū­tent va­lan­di­nį dar­bą dir­ban­tys dar­buo­to­jai yra ypač iš­nau­do­ja­mi.

Tai­gi, iš­gir­dę iš ŠMM at­sto­vų, kad mo­ky­to­jams bus įves­tas eta­ti­nis, ap­si­džiau­gė­me: ati­dir­bus mo­kyk­lo­je 7–8 val., ne­rei­kės na­mo neš­tis krū­vos są­siu­vi­nių, ne­rei­kės va­ka­rais ir sa­vait­ga­liais sa­vo lais­va­lai­kio skir­ti įvai­riems dar­bo rei­ka­lams.

Be to, vi­są pa­va­sa­rį ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se vi­suo­me­nei bu­vo skel­bia­ma: „Nuo rug­sė­jo 1 d. mo­ky­to­jams bus ap­mo­kė­ta už vi­sus dar­bus, o at­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams per ke­le­tą me­tų pa­kils 20 %“. ŠMM pri­pa­ži­no, kad iki šiol mo­ky­to­jai daug dar­bų dir­bo be at­ly­gio. Idė­ja ge­ra, o iš­ėjo kaip vi­sa­da.

Šį ru­de­nį mo­kyk­lo­se mir­gė­jo skai­čiai: 0,68; 0,99; 1,01 ir t. t. Ką jie reiš­kia? Ogi mo­ky­to­jų „eta­to“ dy­dį! Mo­ky­to­jų „eta­ti­nio“ (ne­ga­liu šio žo­džio ra­šy­ti be ka­bu­čių) dar­bo ap­mo­kė­ji­mas ta­po tik­rų tik­riau­sia pa­ro­di­ja.

Jei­gu ki­tos pro­fe­si­jos dar­buo­to­jui darb­da­vys pa­sa­ky­tų, kad jį pri­ima į dar­bą 0,68 eta­to, tai žmo­gus net ne­su­pras­tų, kiek jis tu­ri dirb­ti va­lan­dų. Pa­si­ro­do, tai yra 24,48 val. per sa­vai­tę ar­ba 24 val. ir 28,8 min. Kiek­vie­nam mo­ky­to­jui bu­vo su­da­ry­tas skir­tin­gas eta­to dy­dis mi­nu­čių tiks­lu­mu! Tai ar čia „eta­ti­nis“, jei krū­vis for­muo­ja­mas tuo pa­čiu prin­ci­pu kaip anks­čiau, tik daug pai­niau?

Įdo­mu, kiek lai­ko ir lė­šų ŠMM sky­rė šio mo­de­lio pa­ren­gi­mui, kad bu­vu­sį va­lan­di­nį at­ly­gį pa­lik­tų va­lan­di­niu, bet per­va­din­tų „eta­ti­niu“, su­jauk­tų vi­są iki tol bu­vu­sią ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, pa­reng­tų ne vie­ną kar­tą ko­re­guo­ja­mas re­ko­men­da­ci­jas, ap­lin­kraš­čius, ku­riuos švie­ti­mo at­sto­vai (va­do­vai, mo­ky­to­jai) su­pras­tų skir­tin­gai, pri­ra­šy­tų po­pu­lia­rių, bet ne­įgy­ven­di­na­mų re­ko­men­da­ci­jų, pa­gal ku­rias mo­kyk­lų va­do­vai skai­čiuo­tų, per­skai­čiuo­tų ir vėl skai­čiuo­tų mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mus, pa­teik­tų krū­vio skai­čiuok­lę, ku­rios tai­ky­mą ko­re­ga­vo bent 3 kar­tus ir t. t.?

 Penk­tos kla­sės ar aukš­to­sios mo­kyk­los už­da­vi­nys?

Jei anks­čiau kon­tak­ti­nės pa­mo­kos (da­bar­ti­nė I ki­še­nė), pa­si­ruo­ši­mas pa­mo­koms ir są­siu­vi­nių tai­sy­mas (da­bar­ti­nė II ki­še­nė) bu­vo skai­čiuo­ja­mos 42 sa­vai­tėms, tai da­bar I ir II ki­še­nės va­lan­dos skai­čiuo­ja­mos 37, 36 ar 33 sa­vai­tėms (skir­tin­gos mo­kyk­los pa­si­el­gė skir­tin­gai, apie tai vė­liau). Tik va­lan­dos ben­druo­me­nei (da­bar­ti­nė III ki­še­nė, o anks­čiau pa­pil­do­mos va­lan­dos) skai­čiuo­ja­mos 42 sa­vai­tėms.

T. y. bu­vu­sių I ir II ki­še­nių va­lan­das per­me­tė į III ki­še­nę ir pa­skel­bė, kad da­bar ap­mo­ka­ma už vi­sus dar­bus (anks­čiau bė­da bu­vo ta, kad, mo­ky­to­jams dir­bant daug pa­pil­do­mų dar­bų, bu­vo ga­li­ma su­mo­kė­ti tik už 3,5 val. per sa­vai­tę).

Ta­čiau jei pa­klaus­čiau penk­to­kų, ar, per­de­dant pi­ni­gus iš pir­mų dvie­jų ma­no ki­še­nių į tre­čią, jų kie­kis pa­dau­gės, ar ne, penk­to­kai cho­ru at­sa­ky­tų, kad ne. Bet vi­są pus­me­tį ŠMM at­sto­vai su mi­nist­re gar­siai tvir­ti­na, kad pa­dau­gė­ja! Tik ko­dėl „iš­si­plė­tus“ ma­no III ki­še­nei ir net­gi pa­di­dė­jus sa­vai­ti­niam ar me­ti­niam krū­viui (ne­svar­bu, kaip skai­čiuo­si­me), at­ly­gi­ni­mas su­ma­žė­jo?!

Įsi­gi­li­nęs į šį pai­nų skai­čia­vi­mą su­pran­ti, kad įvy­ko pa­pras­čiau­sias pi­ni­gų per­skirs­ty­mas. Ka­dan­gi iki šiol gim­na­zi­jos gau­da­vo prie­dą už veik­los su­dė­tin­gu­mą, ku­ris da­bar pa­nai­kin­tas, pi­ni­gai bu­vo per­mes­ti mo­kyk­loms, tu­rin­čioms ma­žiau mo­ki­nių, tei­giant, kad anks­čiau bu­vo pa­žeis­tas tei­sin­gu­mo prin­ci­pas. Ga­lė­tu­me pa­dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu.

Da­bar vi­siš­kai ne­svar­bu, ar mo­ky­to­jas mo­ko penk­to­kus, ar dvy­lik­to­kus. Su­tin­ku, kad pa­si­ruo­ši­mas vie­no­dai svar­bus ir penk­to­kų, ir dvy­lik­to­kų pa­mo­kai. Bet ar vie­no­dai pri­rei­kia lai­ko iš­tai­sy­ti kon­tro­li­nį dar­bą ar ra­ši­nį penk­to­ko ir dvy­lik­to­ko? ŠMM tei­gia, kad vie­no­dai. Bet ko­dėl nie­kas ne­pa­klau­sė mo­ky­to­jų, ne­at­li­ko jo­kio ty­ri­mo? To­dėl ne­ste­bi­na fak­tas, kad yra mo­kyk­lų, ku­rios li­ko pa­ten­kin­tos „eta­ti­nio“ įve­di­mu, o mo­kyk­los, ku­rias pa­si­rin­ko di­des­nis skai­čius mo­ki­nių, nu­ken­tė­jo.

ŠMM tvir­ti­na, kad mo­kyk­loms bu­vo skir­ti pa­pil­do­mi 17 mln. eu­rų. Tik nu­ty­li­ma, kiek re­a­liai tų pi­ni­gų pa­sie­kė mo­kyk­las, kiek kai­na­vo re­kla­mi­niai fil­mu­kai, kon­fe­ren­ci­jos, se­mi­na­rai, re­kla­mi­niai straips­niai, kon­sul­tan­tų pa­ren­gi­mas, skai­čiuok­lės su­kū­ri­mas ir t. t. Ar ši­tiems da­ly­kams bu­vo skir­ta ki­tų – pa­pil­do­mų – lė­šų? Klau­si­mas lie­ka at­vi­ras.

Gal ge­rai dirb­ti ne­ap­si­mo­ka?

Ru­dens pra­džio­je ŠMM at­sto­vai jau tvir­ti­no, kad „eta­ti­nio“ įve­di­mas – tai ne at­ly­gi­ni­mų pa­kė­li­mas, bet jo­kiu bū­du to­kiu pa­čiu krū­viu dir­ban­čio mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas ne­ga­lė­jo ma­žė­ti. O jei ma­žė­jo, tai kal­ti mo­kyk­lų di­rek­to­riai („nesu­si­tvar­kė su nau­ju mo­de­liu“). Pvz., mū­sų gim­na­zi­jo­je pa­gal se­ną me­to­di­ką su šie­me­čiu mo­ki­nių skai­čiu­mi bū­tų įplau­kę apie 40 tūkst. eu­rų dau­giau ne­gu įplau­kė pa­gal nau­ją me­to­di­ką.

Nau­ja­sis kla­sės krep­še­lis (anks­čiau bu­vo mo­ki­nio krep­še­lis) pa­lan­kes­nis mo­kyk­loms, tu­rin­čioms ma­žas moks­lei­vių kla­ses, o tu­rin­čio­se dau­giau mo­ki­nių – vi­sai ne­pa­lan­kus. Bet net­gi ir ma­žes­nė­se mo­kyk­lo­se si­tu­a­ci­ja skir­tin­ga. Ko­dėl Viekš­nių gim­na­zi­jos Ma­žei­kių ra­jo­ne di­rek­to­rius skel­bia, kad jo mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mai pa­ki­lo net­gi dau­giau kaip 200 eu­rų, o gre­ta esan­čiuo­se Tel­šiuo­se at­ly­gi­ni­mai su­ma­žė­jo? Ar tai nor­ma­li si­tu­a­ci­ja?

Re­for­ma ne­pa­lan­ki, jei mo­kyk­la yra iš­plė­tu­si ug­dy­mo pla­ną, t. y. mo­ki­nių po­rei­kiams ten­kin­ti siū­lo daug pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų, svar­biau­siems da­ly­kams, ku­rių eg­za­mi­nus ren­ka­si lai­ky­ti mo­ki­niai, pri­dė­ju­si pa­pil­do­mų pa­mo­kų. Pvz., ar Viekš­nių gim­na­zi­jo­je siū­lo­mos 6 už­sie­nio kal­bos? Tai gal ir mums ne­siū­ly­ti, tuo­met li­ku­siems mo­ky­to­jams pa­di­dė­tų at­ly­gi­ni­mai? Kas svar­biau: mo­ki­nys ar mo­ky­to­jas?

Si­tu­a­ci­ja la­bai ne­pa­lan­ki ir mo­kyk­loms, ku­rio­se dir­ba daug aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos mo­ky­to­jų ar­ba di­des­nę pa­tir­tį tu­rin­čių pe­da­go­gų. Jiems yra tai­ko­mi aukš­tes­ni at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tai ir dėl to jun­ta­mas lė­šų trū­ku­mas.

Ar te­ko gir­dė­ti, kad per ar­ti­miau­sius po­rą me­tų mo­kyk­loms, ku­rių mo­ki­nių pa­sie­ki­mai bus že­mes­ni, nu­ma­to­ma skir­ti pa­pil­do­mai 12 mln. eu­rų? Taip, taip, per­skai­tė­te tei­sin­gai – že­mes­nių, o ne aukš­tes­nių pa­sie­ki­mų. Ki­taip sa­kant, kuo blo­giau dir­bi, tuo di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas.

Tiks­li­nės lė­šos, va­di­na­mos ko­ky­bės krep­še­liu, pa­sieks apie 180 mo­kyk­lų: 150 mo­kyk­lų, ku­rio­se mo­ki­nių pa­sie­ki­mai yra že­mes­ni, taip pat ir 30 mo­kyk­lų, ku­rios da­ly­sis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi ir pa­dės temp­tis esan­čioms apa­čio­je.

Kaž­kaip apie šiuos 12 mln. ŠMM at­sto­vai gar­siai ne­kal­ba, nors jau lap­kri­čio mė­ne­sį pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti veik­lą. Gal pa­na­šiu prin­ci­pu bu­vo pla­nuo­ja­mas ir Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tro ne­skaid­rus kon­kur­sas dėl ug­dy­mo tu­ri­nio at­nau­ji­ni­mo, ku­ris, iš­kė­lus tai į vie­šu­mą, yra su­stab­dy­tas?

Ta­čiau grįž­ki­me prie tų „silpnų­jų“ mo­kyk­lų. Gal ten ne va­do­vai ir ne mo­ky­to­jai blo­gai dir­ba? Gal prie­žas­čių rei­kia ieš­ko­ti ki­tur, už mo­kyk­los ri­bų?

Kaip at­ro­do da­bar­ti­nis mo­ky­to­jų „eta­ti­nis“ mo­ky­to­jo aki­mis?

Eta­ti­nis bū­tų ge­rai, bet lie­tu­viš­kas va­rian­tas – la­bai ne­tei­sin­gas, sku­bo­tas, pai­nus, ne­ap­skai­čiuo­tas, ne­iš­ban­dy­tas, ne­są­ži­nin­gas, sė­jan­tis ne­san­tai­ką ko­lek­ty­vuo­se, bul­do­ze­riu va­žiuo­jan­tis per Lie­tu­vos mo­ky­to­jus, mo­kyk­las.

Mo­ky­to­jai ne­su­pran­ta, ko­dėl už tuos pa­čius dar­bus ir krū­vius skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se (net ir to pa­ties stei­gė­jo) skir­tin­gai ap­mo­ka­ma. To ne­tu­rė­tų bū­ti. O taip yra dėl to, kad daug erd­vės pa­lik­ta mo­kyk­lų di­rek­to­riams. Ar ne­iš­ve­šės ko­rup­ci­ja, pa­tai­ka­vi­mas, pri­si­tai­kė­liš­ku­mas Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se, kaip yra kai ku­rio­se ki­to­se sri­ty­se?

Yra mo­kyk­lų, ku­rio­se mo­ky­to­jai ne­ži­no, ko­kiu prin­ci­pu bu­vo skirs­to­mos va­lan­dos ben­druo­me­nei (III ki­še­nė): vie­niems mo­ky­to­jams už tuos pa­čius dar­bus bu­vo pri­dė­ta va­lan­dų, ki­tiems ne. Vie­nur bu­vo ta­ria­ma­si su dar­buo­to­jų at­sto­vais, ki­tur ne.

Kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se mo­ky­to­jams, be­si­do­min­tiems sa­vo krū­viu, bu­vo pa­sa­ky­ta: „Ne­pa­tin­ka? Ra­šyk pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo!“ Kai kur va­do­vas „su­si­tvar­kė“ vie­nas pats ir pa­skel­bė, kad pas juos vis­kas ge­rai. Gar­siai įvar­dy­ti vi­sas ne­ge­ro­ves mo­ky­to­jai bi­jo – už­si­trau­kus va­do­vo ne­ma­lo­nę, jei ir ne­bus at­leis­ti iš dar­bo, tai ga­li bū­ti su­da­ry­tos to­kios są­ly­gos, kad pa­tys dar­buo­to­jai pa­no­rės iš­ei­ti.

Kur nu­ken­čia mo­ky­to­jai dėl va­do­vų kal­tės

Mo­ky­to­jai ne­su­pran­ta, ko­dėl vie­no­se Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se 5–10 ir 9–12 kla­sių mo­ki­niams skai­čia­vo 37, ki­tur 36, dar kai kur že­mes­nė­se kla­sė­se 37, o 12-ose kla­sė­se 33 (kuo ma­žes­nis kon­tak­ti­nių sa­vai­čių skai­čius, tuo mo­ky­to­jai nu­ken­čia dau­giau).

Nau­jau­sias ŠMM Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus do­ku­men­tė­lis, pa­si­ra­šy­tas 2018-10-12, pa­va­din­tas „Mi­nist­rė J.Pet­raus­kie­nė: svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad mo­ky­to­jai dir­ba 42 sa­vai­tes“, su­ke­lia dar di­des­nį įnir­šį, nes do­ku­men­to pa­va­di­ni­mas ir jo tu­ri­nys ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis.

Ja­me vėl pri­me­na­ma, kad pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mai ski­ria­mos 35 sa­vai­tės, o vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos IV gim­na­zi­jos kla­sei – 33 sa­vai­tės. Ta­čiau, jei mo­kyk­la 10 ug­dy­mo die­nų (ati­tin­ka 2 sa­vai­tes) ski­ria ki­to­kiai veik­lai, tai reiš­kia – šias kon­tak­ti­nes sa­vai­tes dar rei­kia su­ma­žin­ti dviem! Lai­mei, kad ne­pa­mirš­ta įra­šy­ti sa­ki­nio, kad tuo­met prie kon­tak­ti­nių sa­vai­čių (I ki­še­nė) rei­kia pri­dė­ti tą kon­tak­ti­nį krū­vį, ku­ris yra nu­ma­ty­tas tų 10 die­nų me­tu.

Ar mo­kyk­lų va­do­vai, skai­čiuo­da­mi mo­ki­niams 36 sa­vai­tes, pri­dė­jo va­lan­das už ne­tra­di­ci­nių die­nų veik­las? Tik­rai ne vi­sur! Šiuo at­žvil­giu mo­ky­to­jams bu­vo pa­vog­ta 1 sa­vai­tė (I ir II ki­še­nės). O gal va­do­vai ma­no, kad tos veik­los vyks be­kon­tak­čiu bū­du? O gal toms veik­loms mo­ky­to­jui ne­bū­ti­na ruoš­tis? Pvz., mū­sų gim­na­zi­jo­je rug­sė­jo 28 die­ną vy­ko ne­tra­di­ci­nė „Ty­rė­jų die­na“. Pa­si­ruoš­ti 4 šios die­nos pa­mo­koms už­tru­ko dvi­gu­bai dau­giau lai­ko, ne­gu pa­si­ruoš­ti 6 įpras­toms pa­mo­koms.

Mo­ky­to­jai klau­si­nė­ja, kaip dirb­si­me mo­ki­nių atos­to­gų me­tu. Ger­bia­mi mo­ky­to­jai, ne­jau­gi dar ne­su­pra­to­te, kad už mo­ki­nių atos­to­gų sa­vai­tes mes at­ly­gi­ni­mo be­veik ne­už­dir­ba­me. Tik III ki­še­nės va­lan­dos skai­čiuo­ja­mos vi­soms 42 sa­vai­tėms.

Jei jums skir­ta, pvz., 4 val. iš III ki­še­nės, tai tik šias va­lan­das va­do­vas tu­ri tei­sę pa­rei­ka­lau­ti dirb­ti dar­bo vie­to­je per vi­są sa­vai­tę. Tie­sa, dar ga­li pa­pra­šy­ti da­ly­vau­ti se­mi­na­re (sa­viš­vie­ta II ki­še­nė­je). Sa­vo di­dži­ą­ją da­lį at­ly­gi­ni­mo mes už­dir­ba­me kon­tak­ti­nė­mis sa­vai­tė­mis, tik at­ly­gi­ni­mas mums mo­ka­mas vi­du­ti­nis vi­sus mė­ne­sius.

Pa­kal­bė­ki­me apie mo­ky­to­jų bu­dė­ji­mą per­trau­kų me­tu. Už mo­ki­nių sau­gu­mą mo­kyk­lo­je at­sa­ko mo­kyk­los di­rek­to­rius. Vi­si su­pran­ta­me, kad vie­nas di­rek­to­rius to ne­įgy­ven­dins. To­dėl mo­ky­to­jai ir bu­di. Ta­čiau tai pa­pil­do­mas dar­bas, už ku­rį mo­ky­to­jai tu­rė­tų gau­ti at­ly­gį (Dar­bo ko­dek­sas, to­liau – DK). Dar yra mo­kyk­lų va­do­vų, tei­gian­čių, kad mo­ky­to­jas pa­mo­ką ve­da tik 45 min., o at­ly­gi­ni­mą gau­na už 60 min., to­dėl ir pri­va­lo bu­dė­ti.

Pa­im­ki­te bet ku­rį bu­vu­sio ar da­bar­ti­nio ŠMM mi­nist­ro pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą ir ra­si­te pa­ra­šy­ta: „Kon­tak­ti­nės va­lan­dos ir per­trau­kos tarp pa­mo­kų kar­tu bei pa­pil­do­mos va­lan­dos va­di­na­mos pe­da­go­gi­nio dar­bo va­lan­do­mis. Pe­da­go­gi­nio dar­bo va­lan­dos truk­mė – 60 mi­nu­čių.“

Kai ku­rio­se Aly­taus mo­kyk­lo­se mo­ky­to­jams ne tik ne­su­mo­kė­ta už bu­dė­ji­mą, bet ir leis­ta ne­at­ei­ti į dar­bą 1 die­ną per mo­ki­nių atos­to­gas (per mo­ky­to­jų lais­va­die­nį, kai jam ne­mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas)! Be­si­do­min­tie­ji šiuo klau­si­mu iš­sa­mų pa­aiš­ki­ni­mą ga­li ras­ti http://www.svie­ti­mop­rof­sa­jun­ga.lt.

Ka­dan­gi nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas įpa­rei­go­jo iš­rink­ti ko­lek­ty­vuo­se dar­bo ta­ry­bas, no­rė­čiau pri­min­ti, kad tas pats DK (168 str.) įpa­rei­go­ja pro­fe­si­nių są­jun­gų val­dy­mo or­ga­nų na­rius (3, jei dar­buo­to­jų yra iki 100; di­dė­jant dar­buo­to­jų skai­čiui ko­lek­ty­ve, at­sto­vų ir­gi dau­gė­ja) ir dar­bo ta­ry­bų na­rius at­leis­ti nuo dar­bo ne ma­žiau kaip še­šias­de­šimt dar­bo va­lan­dų per me­tus. Už šį lai­ką jiems pa­lie­ka­mas jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis.

Ka­dan­gi „eta­ti­nį“ mo­ky­to­jui ten­ka su­si­rink­ti iš kruo­pe­ly­čių, o at­leis­ti nuo kon­tak­ti­nių pa­mo­kų ne­ga­li­ma, tuo­met dar­buo­to­jų at­sto­vams tu­ri bū­ti pri­dė­ta 1,5 val. per sa­vai­tę iš III ki­še­nės. Ke­lio­se Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se vi­siems dar­bo ta­ry­bų na­riams (ne tik pir­mi­nin­kams) pri­dė­tos pa­pil­do­mos va­lan­dos už at­sto­va­vi­mą dar­buo­to­jams? Kiek ži­nau, tik dvie­jo­se mo­kyk­lo­se šiuo klau­si­mu ne­pa­žeis­tas DK.

Aly­tu­je yra mo­kyk­lų, ku­rių va­do­vai tei­gia, kad mo­ky­to­jas ne­ga­li tu­rė­ti dau­giau kaip eta­to, nes prie­šin­gu at­ve­ju jam rei­kės mo­kė­ti di­des­niu ta­ri­fu. Tai ne­tie­sa! Ga­li mo­ky­to­jas tu­rė­ti iki 1,5 eta­to to­je pa­čio­je dar­bo­vie­tė­je, mo­kant tuo pa­čiu ta­ri­fu (sve­tai­nė­je eta­ti­nis.lt yra iš­aiš­ki­ni­mas).

Krei­pi­ma­sis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus at­sto­vus

Ka­dan­gi jū­sų veik­los už­da­vi­nys – „ste­bė­ti, pri­žiū­rė­ti ir to­bu­lin­ti vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų ben­drą­jį ug­dy­mą“, to­dėl ti­ki­me (kal­bu ne vien sa­vo var­du), kad pa­si­do­mė­si­te šiuo svar­biu mo­ky­to­jams mo­men­tu, kaip mo­kyk­lo­se bu­vo įgy­ven­din­tas „eta­ti­nio“ mo­de­lis, pa­ben­drau­si­te ne tik su mo­kyk­lų va­do­vais, bet ir su mo­ky­to­jais.

Pa­gal nau­ją „eta­ti­nio“ mo­de­lį da­lį pi­ni­gų skirs­tys Švie­ti­mo sky­rius. Ti­ki­me, kad pa­skirs­čius pi­ni­gus bus ga­li­ma vie­šai per­skai­ty­ti mo­kyk­lų są­ra­šą ir pi­ni­gų sky­ri­mo kri­te­ri­jus.

Krei­pi­ma­sis į mo­kyk­lų va­do­vus

Ben­drau­ki­te su sa­vo dar­buo­to­jais, aiš­kin­ki­te jiems nau­jo­ves, tar­ki­tės, ieš­ko­ki­te ben­drų spren­di­mų, pri­im­ti­nų abiem pu­sėms. Lai­ky­ki­tės tei­sin­gu­mo prin­ci­pų. Ku­ris dar­buo­to­jas ge­riau dirbs dar­be: ar tas, ku­ris jau­čia­si su­pras­tas ir įver­tin­tas, ar pik­tas ir ne­lai­min­gas?

Sva­jo­nės

Jei­gu at­vy­kę iš už­sie­nio sve­čiai pa­si­do­mė­tų mū­sų mo­ky­to­jų „eta­ti­niu“ (kiek eta­te kon­tak­ti­nių pa­mo­kų, kiek mo­ky­to­jai už­dir­ba, ko­kie dar­bai nu­ma­ty­ti eta­te, koks mo­ky­to­jo pa­rei­gy­bės ap­ra­šas ir pan.), ar su­ge­bė­tu­me pa­aiš­kin­ti?

Tai džiaug­tis ar liū­dė­ti dėl šios re­for­mos? „Eta­ti­nio“ kon­sul­tan­tė pa­ta­rė ma­žiau verkš­len­ti, o dau­giau dirb­ti. Ar įma­no­ma dau­giau dirb­ti, plu­šant 50–60 va­lan­dų per sa­vai­tę? Kiek mo­ky­to­jų plė­šo­si per ke­lis dar­bus, kiek va­sa­ro­mis už­dar­biau­ja už­sie­ny­je?

Skai­tau to­liau: „Man gė­da dėl švie­ti­mo žmo­nių, ir ne­bi­jau to pa­sa­ky­ti.“ O man gė­da dėl aukš­tus pos­tus už­iman­čių žmo­nių ne­kom­pe­ten­ci­jos bei ne­ge­bė­ji­mo tą pri­pa­žin­ti, ir ne­bi­jau to pa­sa­ky­ti. Jei­gu ši re­for­ma bū­tų bu­vu­si to­bu­la, tai ŠMM mi­nist­rė spa­lio 4 die­ną Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je bū­tų bu­vu­si su­tik­ta aplo­dis­mentais, o ne švil­pi­mu.

Už šią re­for­mą ŠMM no­rė­tų­si pa­dė­ko­ti tik dėl to, kad gar­siai įvar­di­jo, kiek daug dar­bų mo­ky­to­jai dir­ba be at­ly­gio. Liūd­na, kad ge­rai idė­jai įgy­ven­din­ti re­for­mos au­to­riams pri­trū­ko kom­pe­ten­ci­jos. Aš ti­kiu, kad ir Lie­tu­vo­je at­eis lai­kas, kai mo­ky­to­jai tu­rės tik­rą eta­tą, ku­ria­me bus 18–20 pa­mo­kų (jei pa­mo­kų bus ma­žiau, tai 0,75 ar 0,5 eta­to), kad vi­sus dar­bus at­liks dar­bo vie­to­je, kad ne­tu­rės že­min­tis prieš va­do­vą, skai­čiuo­da­mi mi­nu­tė­mis sa­vo dar­bus, kad ne­bus siun­ti­nė­ja­mi ir iš­ori­niai, ir vi­di­niai tik­rin­to­jai į pa­mo­kas, kad ne­bus nu­ro­di­nė­ja­ma, ko­kius ug­dy­mo me­to­dus tai­ky­ti, pa­pras­čiau­siai bus pa­si­ti­ki­ma mo­ky­to­ju.

Ti­kiu, kad pa­mo­ka užims de­ra­mą vie­tą, o ne pa­si­mes tarp įvai­rių ren­gi­nių, pro­jek­tų, kon­cer­tų, var­žy­bų ir pan., kad mo­ky­to­jai ga­lės su­si­kon­cen­truo­ti tik ties tais dar­bais, ku­rie tie­sio­giai le­mia ge­rus mo­ki­nių ug­dy­mo bei ug­dy­mo­si re­zul­ta­tus.

Mo­ky­to­jams no­rė­čiau pa­lin­kė­ti stip­ry­bės, su­si­tel­ki­mo, bū­ti drą­ses­niems, nes tik lais­vas žmo­gus ga­li ug­dy­ti lais­vas as­me­ny­bes.

 

* * *

Ge­nė Ast­raus­kai­tė,

lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja

Per­fra­zuo­jant Ham­le­to „Bū­ti ar ne­bū­ti?“ 

Tu at­sa­ky­ki, mo­ky­to­jau,
Į ši­tą klau­si­mą:
Ty­lė­ti ar kal­bė­ti?
Prieš kla­sę tu drą­sus
Ir klau­si­mus už­duo­ti,
Klai­das jau­ni­mo iš­tai­sy­ti,
Pa­mo­kyt eti­ke­to...

O kaip vi­suo­me­nėj el­gies?
Ka­da ta­ve pa­že­mi­na net tie,
Ku­rie „švie­ti­mo“
Sau­le pri­si­den­gę
Iš sa­vo dva­ro – ŠMM –
Me­la­giais ap­šau­kia
Iš­drį­su­sius pra­bil­ti?..

Kas pra­kil­niau –
Akis nu­lei­dus,
Gal­vą nu­na­ri­nus
Vai­din­ti ne­re­gį, ne­be­gir­dė­ti,
Kaip juo­kia­si ir že­mi­na ta­ve?
Ar stot į ko­vą
Ir sa­ve ap­gin­ti?

Tu at­sa­ky­ki, mo­ky­to­jau,
Į ši­tą klau­si­mą
Vi­siems. Nes akys į ta­ve
Su­žiu­ro...
Iš­drį­si pa­si­prie­šin­ti,
Ar dva­ro bau­džia­vos
Už­krau­tą la­žą ty­liai vilk­si?

Ir nuos­kau­das pra­ry­si
Su vil­tim, –
Gal at­si­ras, ku­rie iš­drįs?..
Tik­tai – ne aš...
Ar tai gar­bin­ga?
Ar kil­nu?
Jau­ni­mas ar ta­ve su­pras?

Ty­lė­ti ar kal­bė­ti?
Mo­ky­to­jau? Nes akys
Į ta­ve su­žiu­ro...
Ar lauk­ti ki­to po­no,
Kur­sai pa­leng­vins,
Die­ve duok,
Tau bau­džia­vą už­dė­tą?..

Kas pra­kil­niau –
Akis nu­lei­dus,
Gal­vą nu­na­ri­nus
Vai­din­ti ne­re­gį,
Ne­be­gir­dė­ti?
Ar stot į ko­vą
Ir sa­ve ap­gin­ti?
.....................................
Tu at­sa­ky­ki,
Mo­ky­to­jau,
Į ši­tą klau­si­mą
vi­siems –
nes akys į Ta­ve
su­žiu­ro...

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.