Nr. 118 (13494)

2020-10-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 118 (13494) skaitykite:

  • Moks­lei­vių mai­ti­ni­mas – įveik­tas iš­šū­kis jį tie­kian­čiai įmo­nei bei mo­kyk­los ben­druo­me­nėms
  • Ger­bia­mie­ji Aly­taus gy­ven­to­jai!
  • Trys di­džiau­sios grės­mės na­mams: kaip nuo jų ap­si­sau­go­ti?
  • Šir­dies lo­biai
  • Lie­tu­vo­je vyks tra­di­ci­nė ak­ci­ja „Sen­jo­rų die­nos in­ter­ne­te 2020”. Aly­tiš­kiai, ar jūs pa­si­ruo­šę?
  • Politiką suprantu kaip pareigą
  • 10 su­per­mo­de­lio pa­ta­ri­mų, kaip at­si­kra­ty­ti be­sai­kio val­gy­mo ir nu­mes­ti svo­rį ne­ba­dau­jant
Spa­lio 2-ąją Aly­tu­je vie­šė­jo gau­sus bū­rys sve­čių: su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ja­ros­lav Nar­ke­vič, su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Vir­gau­das Puo­džiu­kas, ap­lin­kos mi­nist­ras...
Kurorto seniūnaitija – viena aktyviausių Alytaus mieste. Apie tai, kaip pavyksta suburti bendruomenę, rasti tokių originalių gatvių istorijas (ir paties miesto rajono) senąją istoriją atskleidžiančių...
Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia ke­ra­mi­kės El­vy­ros Te­re­sės Pet­rai­tie­nės pa­ro­da „Mo­li­nu­kai iš se­no so­do“. Drau­ge su vai­kais, taip pat ke­ra­mi­kais, au­to­rė yra įkū­ru­si šei­mos...
Spa­lio 11-ąją vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai bal­sa­vo dvie­jo­se, o Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai – tri­jo­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Kiek­vie­no­je...
Lie­tu­va nie­kuo ne­si­ski­ria nuo ki­tų Eu­ro­pos ša­lių – ki­ber­ne­ti­niai nu­si­kal­tė­liai mū­sų ša­lies gy­ven­to­jus ata­kuo­ja tais pa­čiais gin­klais ir ma­nev­rais kaip ir ki­to­se...
Nuo Lie­tu­vą už­klu­pu­sios ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos nu­ken­tė­jo ir ūki­nin­kai, ir la­bai ma­žos bei ma­žos įmo­nės. Bū­tent jiems skir­ta iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma pa­gal nau­ją...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.