Ge­le­žin­ke­lio via­du­kas Nau­jo­jo­je gat­vė­je tu­ri bū­ti pra­pla­tin­tas iki at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2020 Spalis 2
Viadukas
Pa­gal pro­jek­tą ge­le­žin­ke­lio via­du­kas bus pla­ti­na­mas nuo be­veik 25 met­rų iki beveik 50 met­rų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Spa­lio 2-ąją Aly­tu­je vie­šė­jo gau­sus bū­rys sve­čių: su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ja­ros­lav Nar­ke­vič, su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Vir­gau­das Puo­džiu­kas, ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Lip­ke­vi­čius, ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Man­tas Bar­tuš­ka ir šiai ben­dro­vei pri­klau­san­čios įmo­nės „LTG In­fra” ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ka­ro­lis San­kov­ski. Pa­grin­di­nis jų ap­si­lan­ky­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tiks­las – pasirašymas su­tar­čių dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je re­konst­ra­vi­mo. Pas­ta­ra­sis ob­jek­tas jau bu­vo ta­pęs pik­tžaiz­de, nes jo vie­to­je ne­ga­li­ma pra­pla­tin­ti pa­grin­di­nės mies­to gat­vės ir su­tvar­ky­ti jos pri­ei­gų.

„Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta, mi­nis­te­ri­jos už­duo­tis – už­tik­rin­ti fi­nan­sa­vi­mą“

Taip sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras J.Nar­ke­vič po pa­si­ra­šy­tos ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je re­konst­ra­vi­mo su­tar­ties. O šiuo tiks­lu bu­vo pa­si­ra­šy­tos trys su­tar­tys: part­ne­rys­tės – tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės ir „LTG In­fra“, dar­bų ran­gos – tarp „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir via­du­ko re­konst­ra­vi­mo dar­bų kon­kur­są lai­mė­ju­sios Aly­taus ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės „Al­kes­ta“ ir pa­pil­do­ma – tarp „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, „LTG In­fra“ ir „Al­kes­tos“.

Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tai pa­va­di­no is­to­ri­niu su­si­ta­ri­mu, kai ga­vus lė­šas pa­ga­liau pra­si­dės via­du­ko re­konst­ruk­ci­ja ir bus baig­ta pla­tin­ti Nau­jo­ji gat­vė.

„Al­kes­ta“ jau tu­ri ga­li­my­bę už­sa­ki­nė­ti nau­jas me­ta­li­nes via­du­ko kon­struk­ci­jas, re­a­liai dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­tų pa­va­sa­rį, o baig­ti iki at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos.

N.Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, pa­gal su­tar­tį ki­toms Ka­lė­doms via­du­kas jau bus pra­pla­tin­tas. Tai kai­nuos 1 mln. 750 tūkst. eu­rų, lė­šos bus ski­ria­mos iš bir­že­lį Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­no, va­di­na­mo at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR.

Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras J.Nar­ke­vič, pa­klaus­tas, ar ne­svars­to­ma, pa­spar­tin­ti kraš­to ke­lio Aly­tus – Prie­nai – Kau­nas re­konst­ruk­ci­jos, ku­ri ati­dė­ta net iki 2034 me­tų, tvir­ti­no, kad ko­re­guo­jant kai ku­rių ša­lies ke­lių at­nau­ji­ni­mą tai ga­li bū­ti pa­da­ry­ta po tre­jų me­tų.

Šio­je vie­to­je N.Ce­siu­lis bu­vo ne toks op­ti­mis­tiš­kas: „Tai ge­ra ži­nia, bet bū­tų ge­rai, kad per trejų metų laikotarpį bent bū­tų pa­reng­tas šio ke­lio pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tas ir iš sa­vi­nin­kų vals­ty­bės nau­dai nu­pirk­ti že­mės skly­pai.“

J.Nar­ke­vič op­ti­mis­tiš­kai kal­bė­jo ir dėl sun­kias­vo­rio trans­por­to nu­krei­pi­mo iš Ulo­nų gatvės ki­to­mis mies­to gat­vė­mis. Jo tvir­ti­ni­mu, tai ne­tu­rė­tų už­truk­ti de­ri­nant veiks­mus su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­mis.

Sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė pro­jek­tą

Dau­giau kaip pus­penk­to ki­lo­met­ro il­gio Aly­taus mies­to pa­grin­di­nė Nau­jo­ji gat­vė jau prak­tiš­kai bai­gia­ma re­konst­ruo­ti. Jo­je ke­tu­rios eis­mo juos­tos at­si­ran­da iki mies­to ri­bos, to­liau ši gat­vė su­si­jun­gia su kraš­to ke­liu Aly­tus – Prie­nai – Kau­nas. Tad Aly­tui ir ap­lin­ki­nėms sa­vi­val­dy­bėms ak­tu­a­lus šio ke­lio pra­pla­ti­ni­mas, va­kar duo­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ža­das tai pa­da­ry­ti ne po ke­tu­rio­li­kos me­tų daug ką džiu­gi­na, tik, kad tai ne­tap­tų pa­ža­dais prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus.

Ju­k ir dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo mies­to sa­vi­val­dy­bė dar prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­jo de­ry­bas su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir ben­dro­ve „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, ku­riai pri­klau­so šis sta­ti­nys Nau­jo­jo­je gat­vė­je.

2016-ai­siais bu­vo pri­im­tas tri­ša­lis spren­di­mas, pa­tvir­ti­nan­tis via­du­ko pra­plė­ti­mo bū­ti­ny­bę.

2017-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­ta jung­ti­nės veik­los su­tar­tis tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dėl via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos šiam dar­bui sie­kiant gau­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat įsi­pa­rei­go­jo už sa­vo lė­šas pa­reng­ti via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tą, ku­ris bu­vo pa­reng­tas prieš dau­giau nei dve­jus me­tus ir tai sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 41 tūkst. eu­rų.

Va­kar „LTG In­fra“ at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad pa­gal šį pro­jek­tą ir bus pla­ti­na­mas ge­le­žin­ke­lio via­du­kas nuo be­veik 25 met­rų iki beveik 50 met­rų.

Nau­jo­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­ja nuo mies­to cen­tro, Tvir­to­vės gat­vės, iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos kai­na­vo apie 11 mln. eu­rų: 4,6 mln. eu­rų skir­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to, 3,7 mln. eu­rų – iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir 2,6 mln. eu­rų – iš mies­to biu­dže­to.

Ta­čiau šios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos iki ke­tu­rių eis­mo juos­tų iki šiol ne­bu­vo ga­li­ma pra­dė­ti po Nau­jo­jo­je gat­vė­je esan­čiu be­veik 25 met­rų plo­čio ge­le­žin­ke­lio via­du­ku. Pas­ta­ra­sis bu­vo ta­pęs pik­tžaiz­de, nes ne tik ne­bu­vo įma­no­ma pra­pla­tin­ti gat­vės šio­je vie­to­je, bet ir su­tvar­ky­ti jos pri­ei­gų.

Nors sa­vi­val­dy­bė įvyk­dė vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus, per­nykš­tį pa­va­sa­rį iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos gau­tas ne­pa­lan­kus at­sa­ky­mas, – pra­neš­ta, kad šis pro­jek­tas ne­pa­te­ko tarp fi­nan­suo­ja­mų­jų iš eu­ro­pi­nių fon­dų.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne kar­tą vy­ko į mi­nis­te­ri­ją, dis­ku­ta­vo šiuo klau­si­mu ir pa­ga­liau pa­vy­ko pa­siek­ti, kad ge­le­žin­ke­lio via­du­kas Nau­jo­jo­je gat­vė­je bū­tų re­konst­ruo­ja­mas.

  Komentaras

  tie rinkimai - pažadai keturiomis eismo juostomis ir viadukais liejasi. Tik, tarp mūsų kalbant, žinokite: jei nesutarta dėl otkato Jareko namo remontui, nebus ir viaduko...
  Beje, o kur premjeras , jis juk irgi mėgsta prieš rinkimus prie estakadų fotografuotis?

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-log.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Normalūs Europos miestai dėl ekologiškumo kaip tik siaurina gatves ir ieško alternatyvių būdų kaip sumažinti automobilių skaičių, bet Alytus vis platina gatves-nesvarbu, kad gyventojų lieka vis mažiau, nesvarbu, kad nuolat kalbama apie CO2 mažinimą. Cesiulio šitos kalbos nepasiekia, žmogus savo smėliadėže užsiėmęs, toliau nelabai mato.

  Komentaras

  Seniai buvo galima padaryt. Tik per pačių rinktus politikus nepadaryta. Nes tik kalba ir darbų nėra. Čia rinkiminiai pažadai vėl į ateitį. Kur kiti gal darys? Ir ne pirmą kartą.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.