CO­VID-19 pa­veik­tiems ūkiams ir ne­di­de­lėms įmo­nėms – iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma

karves
Ūkininkai palankiai vertina jiems skiriamą išimtinę paramą, nes tai padės sušvelninti pandemijos padarinius žemės ūkiui. Freepik.com nuotr.
Nuo Lie­tu­vą už­klu­pu­sios ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos nu­ken­tė­jo ir ūki­nin­kai, ir la­bai ma­žos bei ma­žos įmo­nės. Bū­tent jiems skir­ta iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma pa­gal nau­ją Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nę. Iš vi­so pla­nuo­ja­ma pa­rem­ti apie 1,9 tūkst. pa­raiš­kų. Pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti bus ga­li­ma teik­ti vie­ną mė­ne­sį nuo spa­lio 19 iki lap­kri­čio 20 d.

KPP pa­pil­dy­ta nau­ja prie­mo­ne

Re­a­guo­jant į CO­VID-19 pro­trū­kį, Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos ko­mi­te­tas pa­tvir­ti­no pro­gra­mos pa­kei­ti­mus. Bu­vo pri­tar­ta tam, kad KPP bū­tų pa­pil­dy­ta nau­ja prie­mo­ne „Iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma ūki­nin­kams ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms (MVĮ), ku­riuos ypač pa­vei­kė CO­VID-19 kri­zė“.

Lė­šos šiai prie­mo­nei per­skirs­ty­tos iš ki­tų KPP prie­mo­nių, veik­los sri­čių, ku­rio­se prog­no­zuo­ja­mas ne­pa­nau­do­tų lė­šų li­ku­tis pro­gra­mi­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­go­je.

Per­skirs­čius KPP biu­dže­tą, iš­im­ti­nei lai­ki­nai pa­ra­mai skir­ta 33 mln. eu­rų.

Pa­ra­ma vie­niems – at­si­lieps ir ki­tiems

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nių po­ky­čių val­dy­mo gru­pės va­do­vė Vir­gi­ni­ja Žoš­tau­tie­nė, pri­sta­ty­da­ma nau­ją KPP prie­mo­nę, tei­gė, kad iš­im­ti­nės pa­ra­mos tiks­las – pa­dė­ti CO­VID-19 kri­zės pa­veik­tiems ūki­nin­kams ir fi­zi­niams as­me­nims, vyk­dan­tiems veik­lą kai­mo vie­to­vė­je.

Taip pat svar­bu iš­lai­ky­ti jų eko­no­mi­nį gy­vy­bin­gu­mą, ka­dan­gi eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja pa­blo­gė­jo ir fi­nan­si­nis po­vei­kis tę­sia­si il­giau ne­gu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pis.

To­­kia pa­ra­ma tu­rė­tų tei­gia­mai at­si­liep­ti ir iš­sau­gant Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to sek­to­riaus ga­my­bos po­ten­cia­lą, nes ūki­nin­kai ir kai­mo vie­to­vė­se veik­lą vyk­dan­čios la­bai ma­žos ir ma­žos įmo­nės yra šio sek­to­riaus da­lis.

Šia lai­ki­na prie­mo­ne taip pat sie­kia­ma spręs­ti lik­vi­du­mo pro­ble­mas, dėl ku­rių ky­la pa­vo­jus ūki­nin­ka­vi­mo veik­los ir že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mu už­si­i­man­čių ma­žų­jų įmo­nių ir ūkių veik­los tęs­ti­nu­mui.

Kas gaus pa­ra­mą

Pre­ten­duo­ti gau­ti pa­ra­mą ga­li vi­si kai­mo vie­to­vė­je vei­kian­tys že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai: ūki­nin­kai, že­mės ūkio ben­dro­vės, že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vai ir kt., taip pat – la­bai ma­žos ir ma­žos įmo­nės, fi­zi­niai as­me­nys, vyk­dan­tys veik­lą pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą ar įre­gist­ra­vę in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Svar­bu, kad tin­ka­mi pa­reiš­kė­jai bū­tų re­gist­ruo­ti Vals­ty­bi­nė­je mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je 2020 m. ko­vo 16 d. mais­to ga­min­to­jais.

Pa­ra­mos dy­dis

Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam pa­reiš­kė­jui – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tui (fi­zi­niam ar ju­ri­di­niam as­me­niui, vyk­dan­čiam že­mės ūkio veik­lą) ne­vir­šys 7 tūkst. eu­rų, pa­ra­mos dy­dis ver­ti­na­mas at­si­žvel­giant į sam­do­mų dar­buo­to­jų bei ūkio part­ne­rių skai­čių ko­vo 16 d.; fi­zi­niam as­me­niui, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­čiam veik­lą pa­gal veik­los liu­di­ji­mą ar įre­gist­ra­vu­siam in­di­vi­du­a­lią veik­lą, nu­ma­to­ma pa­ra­ma – 1,8 tūkst. eu­rų. La­bai ma­žai ir ma­žai įmo­nei (ju­ri­di­niam as­me­niui, neat­si­žvel­giant į jo tei­si­nę for­mą) pa­ra­mos su­ma ne­vir­šys 18 tūkst. eu­rų, jos dy­dis ver­ti­na­mas at­si­žvel­giant į sam­do­mų dar­buo­to­jų skai­čių ko­vo 16 d.

Taip pat rei­kė­tų ži­no­ti, kad, jei­gu pa­reiš­kė­jas ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu (nuo 2020 m. ko­vo 16 d. iki 2020 bir­že­lio 17 d.) yra ga­vęs sub­si­di­ją pa­gal Už­im­tu­mo įsta­ty­mą, pa­ra­ma bū­tų ma­ži­na­ma gau­tos sub­si­di­jos su­ma.

Pa­ra­ma – gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­ga 

Ūki­nin­kai ir ki­ti kai­mo vie­to­vė­je vei­kian­tys že­mės ūkio sub­jek­tai tei­gia­mai ver­ti­na nau­ją KPP prie­mo­nę, pa­gal ku­rią bus tei­kia­ma iš­im­ti­nė pa­ra­ma dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos.

Daug me­tų Ma­žei­kių ra­jo­no Že­mės ūkio sky­riui va­do­va­vu­siam ir pa­čiam il­gus me­tus ūki­nin­kau­jan­čiam Ri­man­tui Gra­mui ge­rai ži­no­mos že­mės ūkio sek­to­riaus pro­ble­mos. Jis pa­ste­bė­jo, kad pan­de­mi­ja – ne vie­nin­te­lė bė­da, su­kė­lu­si pro­ble­mų. R. Gra­mas pri­si­mi­nė, kad pra­ėję tre­ji me­tai bu­vo ne­pa­lan­kūs dėl sti­chi­nių me­te­o­ro­lo­gi­nių reiš­ki­nių. Bu­vo skelb­tos net trys eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos: 2017 – dėl il­ga­lai­kio kri­tu­lių per­tek­liaus; 2018, 2019 – dėl sti­chi­nės saus­ros.

Anot jo, kai ku­rie ūki­nin­kai iki šiol jau­čia sti­chi­jų pa­da­ri­nius.

„CO­VID-19 – dar vie­na eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja. To­dėl pa­ra­ma nors šiek tiek švel­ni­na pan­de­mi­jos pa­da­ri­nius že­mės ūkio sek­to­riu­je“, – kal­bė­jo ūki­nin­kas.

Nu­ken­tė­jo ir vie­ni, ir ki­ti

R. Gra­mas pa­ste­bė­jo, kad žem­dir­biai, su ku­riais jam ten­ka ben­drau­ti, pri­pa­žįs­ta: ge­rai, kad iš­im­ti­nės pa­ra­mos su­lauks ir ūki­nin­kai, ir la­bai ma­žos bei ma­žos įmo­nės – vie­no­kių ar ki­to­kių sun­ku­mų pa­ty­rė ir vie­ni, ir ki­ti.

Dėl CO­VID-19 pro­trū­kio su­sto­jo re­a­li­za­ci­ja, ypač pie­no pro­duk­tų. O to­kia si­tu­a­ci­ja kir­to ir per pie­no ga­min­to­jų ki­še­nę – kri­to pie­no su­pir­ki­mo kai­nos, nes pie­no per­dir­bė­jams at­si­ra­do sun­ku­mų dėl apy­var­ti­nių lė­šų. Ir ki­ti že­mės ūkio pro­duk­ci­jos su­pir­kė­jai pri­sti­go apy­var­ti­nių lė­šų, jie ne­ga­li at­si­skai­ty­ti su žem­dir­biais, pas­ta­rie­ji ne­ga­li at­si­skai­ty­ti su tie­kė­jais, ne­ga­li nu­si­pirk­ti trą­šų, che­mi­ka­lų, de­ta­lių, sėk­los. O kur dar įsi­pa­rei­go­ji­mai ban­kams...


„Už­si­su­ka toks už­bur­tas ra­tas. To­kia iš­im­ti­nė pa­ra­ma nu­ken­tė­ju­siems nuo CO­VID-19 la­bai rei­ka­lin­ga. Ypač smul­kie­siems ūki­nin­kams, ne­di­de­lėms įmo­nėms“, – įsi­ti­ki­nęs Ma­žei­kių ra­jo­no ūki­nin­kas R. Gra­mas.

 

logo

 

Užs. Nr. 0103

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.