Nr. 116 (13199)

2018-10-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 116 (13199) skaitykite:

  • Gy­ve­na­me ne tam, kad val­gy­tu­me, o val­go­me tam, kad gy­ven­tu­me
  •  So­di­nin­kų ke­liai – iš pa­čių so­di­nin­kų lė­šų. Ar tai tei­sė­ta?
  •  Ru­sa­kal­biai in­teg­ra­vo­si į bib­lio­te­kas, per me­tus čia ap­si­lan­kan­čius an­gla­kal­bius ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vie­nos ran­kos pirš­tų
  •  „Džiu­gu ma­ty­ti, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai irpo­li­ti­kai su­ne­ri­mo dėl jau­ni­mo ir kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mo Aly­tu­je”
  •  Li­ko to lai­ko vai­kys­tės die­nų pa­slap­tis...
  •  Dzū­ki­jos se­niū­ni­jos – kon­kur­so „Vals­ty­bę ku­ria­me mes” no­mi­nan­tės
  •  Uni­ka­lūs me­to­dai, lei­džian­tys dan­tis at­kur­ti per vie­ną die­ną
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė šven­čia ju­bi­lie­jų. Vi­są šią sa­vai­tę svei­ki­na­mi esa­mi ir bu­vę il­ga­me­čiai įvai­rių sky­rių me­di­kai bei ki­ti li­go­ni­nės dar­buo­to­jai....
Šian­dien ne­to­li Mi­ros­la­vo dau­giau nei tris de­šimt­me­čius sto­vė­ju­sią so­vie­ti­nio ka­rio skulp­tū­rą Aly­taus ra­jo­ne gy­ven­to­jai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti pas­ku­ti­nį kar­tą. Daug ar­šių...
„Lie­tu­vo­je gar­so me­nai yra vis dar la­bai švie­žias fe­no­me­nas“, – sa­ko Guo­da Dir­žy­tė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­nų­jų me­ni­nin­kų sti­pen­di­jos lai­mė­to­ja,...
Aly­taus ra­jo­ne yra 20 so­di­nin­kų ben­dri­jų, vei­kian­čių po pus­šim­tį me­tų ar šiek tiek trum­piau. Joms skly­pus su­tei­kė vals­ty­bė, ska­tin­da­ma mė­gė­jiš­ką so­di­nin­kys­tę ir...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.