Aly­taus li­go­ni­nės šimt­me­tis: „Kas gy­do su mei­le, lie­ka am­žiams žmo­nių at­min­ty­je”

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (0)
2018 Spalis 11
Šimtmetis
Naujos Alytaus ligoninės istorijai skirtos knygos – buvusio ligoninės direktoriaus pavaduotojo Arvydo Baublio, Kardiologijos skyriaus slaugos administratorės Agnės Pikūnienės, buvusios ilgametės Kardiologijos skyriaus ūkio reikalų tvarkytojos Onos Sniečkuvienės, bendrosios praktikos slaugytojos Vidos Gecevičienės rankose. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė šven­čia ju­bi­lie­jų. Vi­są šią sa­vai­tę svei­ki­na­mi esa­mi ir bu­vę il­ga­me­čiai įvai­rių sky­rių me­di­kai bei ki­ti li­go­ni­nės dar­buo­to­jai. Šven­tės bai­gia­ma­sis ak­cen­tas pa­kvies penk­ta­die­nį, kai įstai­gos ben­druo­me­nė ir sve­čiai rink­sis į vie­ną di­džiau­sių mies­te sa­lių – Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­trą. Čia skam­bės šven­ti­nis kon­cer­tas bei bus pri­sta­ty­tas fil­mas „100 Aly­taus li­go­ni­nės me­tų“. Šian­dien Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je dir­ba 900 dar­buo­to­jų, įstai­ga yra di­džiau­sias Aly­taus ap­skri­ty­je darb­da­vys. Šim­ta­me­tė įstai­gos is­to­ri­ja yra ne­at­sie­ja­ma mies­to kul­tū­ros da­lis.

Sta­siui Ku­dir­kai lai­kas su­teik­ti gar­bės pi­lie­čio var­dą

Li­go­ni­nės šimt­me­tis Aly­tu­je su­tam­pa su at­kur­to­sios Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiu. Šia pro­ga se­niau­sios Dzū­ki­jo­je vei­kian­čios me­di­ci­nos įstai­gos ko­lek­ty­vą pa­svei­ki­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

Kaip ir li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, me­ras ne­abe­jo­ja, kad li­go­ni­nės is­to­ri­ją kas­dien ku­ria jo­je dir­ban­tys žmo­nės. Lin­kė­ta, kad ir nau­jo šimt­me­čio pus­la­py­je bū­tų kuo dau­giau ge­rų emo­ci­jų, pa­cien­tų iš­tar­tų „ačiū“, tvir­tos svei­ka­tos ir žmo­nių bal­tais cha­la­tais.

„Dau­ge­lis aly­tiš­kių dė­kin­gi li­go­ni­nės me­di­kams už do­va­no­tą vil­tį, su­grą­žin­tą svei­ka­tą, aš taip pat ne iš­im­tis – esu la­bai dė­kin­gas“, – sa­kė V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Is­to­ri­ją kū­ru­sius li­go­ni­nės va­do­vus pri­si­mi­nė Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Va­si­liaus­kas. Tai – Ju­lius Ab­rai­tis, Ri­man­tas Bart­inin­kas, Ar­vy­das Baub­lys, Edu­ar­das Be­ru­lis, Juo­zas Ja­ku­tis, Si­mo­nas Ja­na­vi­čius, V.Ka­rob­lis, Jur­gis Kras­nic­kas, Sta­sys­ Ku­dir­ka, Po­vi­las Nar­kus, Al­ber­tas Ra­lys ir Al­vy­das Vit­kaus­kas. Pir­mo­ji Aly­taus li­go­ni­nė gy­va­vo Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, ša­lia da­bar­ti­nės Aly­taus ko­le­gi­jos, o da­bar­ti­nę li­go­ni­nę kriau­šiu­je, ant Be­ira­lo kal­no, sta­tė in­ži­nie­rius Sta­sys Taš­kū­nas.

„Sta­sys Ku­dir­ka man yra au­to­ri­te­tas, ypač ža­vi jo ge­bė­ji­mas or­ga­ni­zuo­ti li­go­ni­nės dar­bą sun­kiu ne­pri­tek­lių lai­ku, kai trū­ko ir įran­gos, ir me­di­ci­nos prie­mo­nių“, – pa­brė­žia A.Va­si­liaus­kas.

Ju­bi­lie­jų šven­čian­ti Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė pa­ger­bia ke­tu­rias de­šim­tis ir dau­giau me­tų šio­je įstai­go­je dir­ban­čius dar­buo­to­jus, jiems įteik­tos pa­dė­kos. Šven­ti­nių ren­gi­nių me­tu su­si­rin­ku­sie­siems pa­ro­dy­tas spe­cia­liai li­go­ni­nės 100-me­čiui su­kur­tas fil­mas. Jo kū­rė­jai, sce­na­ri­jaus au­to­rius Da­rius Ba­bi­jo­nas ir ope­ra­to­rius Alius Mi­ke­lio­nis, pri­me­na, kad ki­tą­met mi­nė­si­me dar vie­ną su li­go­ni­ne su­si­ju­sį ju­bi­lie­jų – S.Ku­dir­kos var­do su­tei­ki­mo 30-metį. Jo įpras­mi­ni­mui fil­mo kū­rė­jai siū­lo su­teik­ti dak­ta­rui S.Ku­dir­kai Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą.

 

Dak­ta­ro so­das su­bran­di­no re­kor­di­nį der­lių

24 mi­nu­čių truk­mės fil­mas pa­sa­ko­ja li­go­ni­nės is­to­ri­ją per dak­ta­ro S.Ku­dir­kos gy­ve­ni­mo fak­tus ir jo so­din­tų obe­lų so­do įvaiz­dį. „Nors esu aly­tiš­kis, su­ži­no­jau daug nau­jų fak­tų apie Aly­taus li­go­ni­nės is­to­ri­ją“, – pri­si­pa­žįs­ta vie­nas jo kū­rė­jų A.Mi­ke­lio­nis. Fil­me iš­ties yra daug įdo­mios ir ma­žai ži­no­mos in­for­ma­ci­jos apie po­etės Sa­lo­mė­jos Nė­ries bend­ra­klasio, le­gen­di­nio Aly­taus dak­ta­ro (fil­me jį vai­di­na vo­ka­lo mo­ky­to­jas Ne­ri­jus Ma­li­naus­kas) gy­ve­ni­mą ir pro­fe­si­nę sėk­mę. Pa­vyz­džiui, kad jis ne­at­ly­gin­ti­nai dir­bo pro­fe­so­riaus Vla­do Kuz­mos asis­ten­tu Kau­ne ir iš ten par­si­ve­žė daug nau­jo­vių. 1949 me­tais Aly­tu­je dak­ta­ras at­li­ko pir­mą krau­jo per­py­li­mą iš do­no­ro re­ci­pien­tui.

„Tai bu­vo net­gi va­di­na­ma Ku­dir­kos mo­kyk­la. Kai ko­le­gos Kau­ne po stu­di­jų iš­gir­do, kad va­žiuo­ju dirb­ti į Aly­taus li­go­ni­nę, vi­si kal­bė­jo, kad man la­bai pa­si­se­kė“, – pri­si­mi­ni­mais fil­me da­li­ja­si gy­dy­to­ja trau­ma­to­lo­gė Ma­ry­tė Bal­ke­lie­nė.

Be­veik iki pas­ku­ti­nių gy­ve­ni­mo sa­vai­čių dir­bęs S.Ku­dir­ka, kaip pri­si­me­na jo sū­nus Jo­nas Ku­dir­ka, bu­vo la­bai at­si­da­vęs li­go­ni­nei. Tik­ras dak­ta­ras – jį kvies­da­vo die­ną ir nak­tį, o jis nie­ka­da ne­at­sa­ky­da­vo pra­šo­mas pa­gal­bos.

Fil­me pa­sa­ko­ja­ma ir apie ma­žiau ži­no­mus is­to­ri­jos fak­tus, liu­di­jan­čius, kad Aly­taus li­go­ni­nės ko­lek­ty­vas bu­vo la­bai dar­nus, ypač su­dė­tin­gais mo­men­tais. Toks nu­ti­ko 1963 me­tais – li­go­ni­nė­je įsi­plies­kė di­de­lis gais­ras, ku­rį per­so­na­las ge­si­no ir sa­vo jė­go­mis.

Aly­tiš­kiai iki šiol me­na dak­ta­rą S.Ku­dir­ką ir kaip so­di­nin­ką. Ša­lia li­go­ni­nės au­ga jo so­das, o ka­dai­se į avi­lius me­dų ne­šė bi­tės. Da­lis so­do šie­met nu­kirs­ta, da­lis – at­so­din­ta jau­nais me­džiais. Ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­si­džiaug­ta re­kor­di­niu obuo­lių der­liu­mi, o A.Va­si­liaus­kas už­tik­ri­no, kad so­dą rei­kia iš­sau­go­ti. Tur­būt ne­dau­ge­lis Lie­tu­vos li­go­ni­nių ga­li pa­si­džiaug­ti to­kiu.

 

Li­go­ni­nės is­to­ri­jai – net trys kny­gos

„Šian­dien ati­duo­du kny­gą skai­ty­to­jų teis­mui, nes jis – pats tei­sin­giau­sias“, – sa­kė kny­gos „Pra­kal­bin­tas šimt­me­tis“ ben­dra­au­to­rė El­vy­ra Bi­liū­tė-Alek­na­vi­čie­nė, ap­gai­les­ta­vu­si, kad šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se ša­lia nė­ra ko­le­gos dak­ta­ro J.Ja­ku­čio.

Dar spaus­tu­vės da­žais kve­pian­čios kny­gos pa­do­va­no­tos vi­siems dar­buo­to­jams, o vie­na jos au­to­rių li­go­ni­nės ben­druo­me­nei pa­lin­kė­jo: „Te­ne­si­kar­to­ja ka­ras, po­ka­ris ir trem­tis, te­gul jū­sų ke­lias bū­na leng­ves­nis nei tas, ku­riuo te­ko ei­ti jū­sų pirm­ta­kams.“ Be­je, šim­ta­me­tė li­go­ni­nės is­to­ri­ja ne­su­til­po į vie­ną kny­gą, jų su­lauk­ta net tri­jų. Aly­taus me­di­kams trem­ti­niams skir­tas „Le­di­nes aša­ras“ pa­ra­šė E.Bi­liū­tė-Alek­na­vi­čie­nė, sa­vo pri­si­mi­ni­mų kny­gą „Lem­ties ga­lia“ iš­lei­do gy­dy­to­ja Bi­ru­tė Mar­ga­ri­ta Griš­ke­vi­čie­nė. 

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ati­da­ry­ta ir spe­cia­liai su­kur­ta apie jos dar­buo­to­jus, pa­cien­tus pa­sa­ko­jan­ti fo­to­pa­ro­da, ku­rios au­to­rius – fo­to­me­ni­nin­kas Vy­tau­tas Sta­nio­nis.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.