Nr. 111 (13634)

2021-10-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 111 (13634) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je ma­žė­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma, di­dė­ja opo­zi­ci­ja
 • Ve­re­bie­juo­se ne­be­li­ko mig­ran­tų
 • Kriau­šiaus is­to­ri­jos: nuo pa­si­jo­di­nė­ji­mo ant kar­vės iki su­nai­kin­to pro­le­ta­riš­kiau­sio Aly­taus kvar­ta­lo – lie­tu­viš­kos Ve­ne­ci­jos
 • Aly­tu­je ne­be­li­ko per nuo­to­lį ug­do­mų kla­sių
 • Ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 443 aly­tiš­kiai ir 104 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai
 • Pa­sau­li­nės šir­dies die­nos pro­ga – pa­ža­dai sau ir sa­vo šir­džiai
 • Moks­lei­vių sto­vyk­lo­je pa­gim­džiu­sios 13-me­tės kū­di­kio tė­vui – rim­ti ne­ma­lo­nu­mai: by­lo­je ta­po įta­ria­muo­ju
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė siū­lo val­džiai elg­tis eu­ro­pie­tiš­kai – ma­žin­ti mo­kes­čius elek­trai ir du­joms
 • Au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­tis – tai ir bū­das su­tau­py­ti
 • KAIP PA­RUOŠ­TI LO­VĄ GE­RAM ŽIE­MOS MIE­GUI?
 • Pa­gerb­ti rug­sė­jo ju­bi­lia­tai
 • Svar­bi ži­nia aly­tiš­kiams: che­mi­jos ga­myk­los Aly­tu­je – ne­bus!
Rug­sė­jo 17-ąją vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tas kon­kur­sas Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti. Ja­me bu­vo du...
Ge­rą ga­mi­nių ko­ky­bę ro­do pir­kė­jų srau­tai. Va­žiuo­jant Sei­ri­jų kryp­ti­mi, Aly­taus ra­jo­ne prie Geis­ta­riš­kė­se esan­čios UAB „Dva­ro mė­sa“ fir­mi­nės par­duo­tu­vės vi­suo­met...
Sti­chi­nės ne­lai­mės kar­tais ga­li at­ver­ti ne­ti­kė­tas ga­li­my­bes. Tai ga­li pa­tvir­tin­ti Lau­ku­vo­je re­gist­ruo­tos UAB „Med­jo­ke­ta“ di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Bag­do­nas. Prieš du...
Ne vi­si jau­nuo­liai kau­li­ja iš tė­vų pi­ni­gų iš­sva­jo­tam daik­tui įsi­gy­ti. Kai ku­rie moks­lei­viai, per va­sa­ros atos­to­gas ir sa­vait­ga­liais pa­gel­bė­da­mi ūki­nin­kams ar sen­jo­rams,...
Varėnoje spalis priklauso Daliai Tamulevičiūtei. Tai žino visi, todėl artėjančią rudens brandą pasitinka su maloniu jauduliu – kokie gi teatro siurprizai laukia šiemet?
Eidamas 73-iuosius metus spalio 1 d. mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras tapytojas Vytautas Kolesnikovas.
Apie siū­lo­mą įves­ti au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­tį, ku­ris jau įpras­tas dau­ge­liui eu­ro­pie­čių, Lie­tu­vo­je da­bar ga­li­ma pri­sik­lau­sy­ti pa­čių įvai­riau­sių ver­ti­ni­mų. To­dėl...
Kalėdinės dovanos moterims gali būti išties beprotiškai įvairios.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.