La­bai di­džiuo­juo­si sa­vi­mi, kad tu­rė­jau va­lios tau­py­ti (0)

Ala­nas Ru­dai­tis.
Gimnazistas Ala­nas Ru­dai­tis, jau pui­kiai vai­ruo­jan­tis „Jon­way“ mar­kės mo­to­ro­le­rį. Asmeninė nuotr.
Ne vi­si jau­nuo­liai kau­li­ja iš tė­vų pi­ni­gų iš­sva­jo­tam daik­tui įsi­gy­ti. Kai ku­rie moks­lei­viai, per va­sa­ros atos­to­gas ir sa­vait­ga­liais pa­gel­bė­da­mi ūki­nin­kams ar sen­jo­rams, no­ri­mam pir­ki­niui su­si­tau­po pa­tys. „Bu­vo ir ran­kos pūs­lė­tos, ir rau­me­nis skau­dė­jo, ta­čiau vis tiek sie­kiau sa­vo tiks­lo ir da­bar tu­riu mo­to­ro­le­rį“, – iš­di­džiai sa­ko Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos II g kla­sės mo­ki­nys Ala­nas Ru­dai­tis, jau pui­kiai vai­ruo­jan­tis „Jon­way“ mar­kės mo­to­ro­le­rį. Gim­na­zis­tą Ala­ną kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Trum­pai pri­sis­ta­ty­ki: kur mo­kai­si jau ži­no­me, bet rū­pi ir ko­kia vi­suo­me­ni­ne veik­la esi su­si­do­mė­jęs ir į ko­kią įni­kęs. Ko­kie da­ly­kai la­biau­siai se­ka­si ir apie ko­kią pro­fe­si­ją sva­jo­ji.

– Esu pro­gra­mos „Jau­ni­mas ga­li“ (ame­ri­kie­čių Ka­zic­kų šei­mos fon­do vyk­do­ma ir fi­nan­suo­ja­ma pro­gra­ma) auk­lė­ti­nis, da­ly­vau­ju jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se ir veik­lo­se.

Bū­tent čia tu­riu ga­li­my­bes ug­dy­ti ver­tin­gus gy­ve­ni­mo įgū­džius. Taip pat pa­tin­ka šau­lių veik­la, su ku­ria ir pla­nuo­ju su­sie­ti sa­vo at­ei­tį. Mėgs­ta­miau­sia pa­mo­ka – ma­te­ma­ti­ka.

Dar ga­liu pa­si­gir­ti, kad šiais moks­lo me­tais Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos mo­ki­nių ben­druo­me­nė ma­ne iš­rin­ko Mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­ku. At­si­ra­do nau­jos pa­rei­gos, bus rim­tos veik­los. Esu nu­si­tei­kęs dirb­ti at­sa­kin­gai ir rim­tai.

Tai man tik­ras iš­šū­kis. Bet ti­kiu, kad pa­si­seks.

– Šį ru­de­nį pra­dė­jai va­ži­nė­ti mo­to­ro­le­riu, ku­riam su­si­tau­pei pats. Ar sun­kiai te­ko dirb­ti, kad sva­jo­nė virs­tų re­a­ly­be? Ran­kos pūs­lė­tos bu­vo?

– Te­ko daug ir sun­kiai dirb­ti, o ka­dan­gi ne­su tau­pus, tai ne­leng­va bu­vo su­rink­ti tuos pi­ni­gus.

Ir ran­kos bu­vo pūs­lė­tos, ir rau­me­nis skau­dė­jo, ta­čiau vis tiek sie­kiau sa­vo tiks­lo. Kai jį pa­sie­kiau, tai da­bar at­ro­do, kad vi­sos pa­stan­gos bu­vo pra­smin­gos. La­bai di­džiuo­juo­si sa­vi­mi, kad tu­rė­jau va­lios tau­py­ti.

– Tur­būt re­tai va­žiuo­ji vie­nas, vis kaž­ką pa­ve­ži.

– Tik­rai taip, ka­dan­gi iš drau­gų ma­žai kas tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, tai vis pra­šo kaž­kur pa­vež­ti, bet dėl to man tik sma­giau.

– Ką pa­tar­tu­mei ki­tiems, no­rin­tiems įsi­gy­ti kaž­ką pa­na­šaus?

– Siek­ti sa­vo tiks­lo ir ne­nu­leis­ti ran­kų pu­siau­ke­lė­je, nes tik ta­da tu­rė­si tai, apie ką sva­jo­ji.

Dar su­grįž­ki­me prie moks­lų. Kiek ži­nau, ge­ras ta­vo mo­ky­mo­si vi­dur­kis, ar nau­jas pir­ki­nys ne­pa­kiš ko­jos moks­lams?

– Tik­rai ne, nes at­si­ra­do dar di­des­nė mo­ty­va­ci­ja mo­ky­tis, ka­dan­gi tu­riu ga­li­my­bę ne­skai­čiuo­ti lai­ko po pa­mo­kų iki au­to­bu­so.

– Ką vei­ki šau­lie­tiš­ko­je veik­lo­je?

– Šau­liai – tai sa­vo­tiš­kas ma­no lais­va­lai­kis, čia ga­li­ma su­si­ras­ti daug drau­gų ir pui­kiai pra­leis­ti lai­ką. Vi­sas pra­leis­tas lai­kas šau­lių veik­lo­je pa­dės ma­no at­ei­čiai, nes no­riu sto­ti į Ka­ro aka­de­mi­ją.

Ši veik­la yra su­si­ju­si su tai­syk­lių lai­ky­mu­si, po­žiū­rio į at­sa­ko­my­bę for­ma­vi­mu. Ma­nau, kad tai gy­ve­ni­me yra la­bai svar­bu.

– Apie ko­kį ki­tą sa­va­ran­kiš­ką pir­ki­nį sva­jo­ji?

– Ki­tais me­tais pla­nuo­ju įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Tai mo­to­ro­le­rio ne­be­už­teks ir rei­kės ma­ši­nos, ku­riai jau pra­de­du tau­py­ti. Ti­kiu, kad vis­kas pa­vyks: už­teks ir no­ro, ir pa­stan­gų.

– Kaip vi­sur su­spė­ji?

– Lai­min­gi žmo­nės lai­ko ne­skai­čiuo­ja, taip ir aš da­rau, to­dėl vi­sur su­spė­ju.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.