Nr. 110 (13340)

2019-10-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 110 (13340) skaitykite:

 • Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to me­tai Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jo­je
 • Spa­lio1-ąją ke­lio­nė vie­šuo­ju trans­por­tu Aly­tu­je sen­jo­rams kai­nuos 1 eu­ro cen­tą
 • Vy­tau­to Vo­ve­rio kny­gos „Šven­ta­sis ka­ras” pri­sta­ty­mas
 • Su­da­ro­mas Aly­taus ta­kų ir ša­li­gat­vių įren­gi­mo ir re­mon­to ei­liš­ku­mo są­ra­šas
 • Pa­skelb­ta Aly­taus ra­jo­no bran­dos eg­za­mi­nų ba­zi­nė mo­kyk­la
 • Su­si­ti­ki­mo su mi­ko­lo­gu da­ly­viams pa­si­se­kė: kar­tu ra­do rau­do­no­sios kny­gos at­sto­vą
 • Nau­jos Lie­tu­vai gry­bų rū­šys ras­tos Buk­tos miš­ke
 • Ypa­tin­go­ji šei­mos da­lis
 • Drei­kas pui­kus šni­pas
 • My­liu vi­sus sa­vo au­gin­ti­nius
 • Kek­siu­kas la­bai žais­min­gas
 • Nu­ru­da­vu­si ak­va­to­ri­ja
 • Jau­ni­mo cen­tro ug­dy­ti­niai da­ly­va­vo Jau­ni­mo kul­tū­ros fes­ti­va­ly­je Gi­žyc­ke 
Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­ėmus vie­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus 70 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta skir­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui...
Kas­met dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų bu­vę ir esa­mi Sei­mo na­riai vis kel­da­vo klau­si­mą dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo įve­di­mo vi­siems prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus mo­ki­niams ir pir­mo­kams,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.