Žuvu­sios vie­nuo­lik­me­tės tė­vai su­lau­kė ža­los at­ly­gi­ni­mo, bet by­li­nė­ji­ma­sis ne­si­bai­gė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Rugsėjis 27
Zuvo
Ma­žo­ji dvi­ra­ti­nin­kė po sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio ra­tais pa­te­ko ir žu­vo Dai­nų slė­ny­je tre­ni­ruo­tės me­tu. Alytaus apskr. VPK nuotr.
Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­ėmus vie­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus 70 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta skir­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui teis­mų iš­lai­doms pa­deng­ti. To­kios iš­lai­dos cen­trui su­si­da­rė la­bai skau­džio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl dau­giau nei prieš pen­ke­rius me­tus žu­vu­sios vie­nuo­lik­me­tės aly­tiš­kės dvi­ra­ti­nin­kės, ku­rią tuo me­tu tre­ni­ra­vo cen­tre dir­bu­si tre­ne­rė Gin­ta­rė Pet­raš­kie­nė. By­la jau ap­ke­lia­vo tri­jų ins­tan­ci­jų teis­mus ir by­li­nė­ji­ma­sis ne­si­bai­gė, nes bu­vu­si tre­ne­rė pa­tei­kė skun­dą Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui ir jis pri­im­tas nag­ri­nė­ti.

Aly­taus teis­mas nu­tei­sė, Kau­no teis­mas – iš­tei­si­no

Vie­nuo­lik­me­tės aly­tiš­kės Ka­mi­lės ar­ti­mie­ji ne­te­ko 2014-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je. Ma­žo­ji dvi­ra­ti­nin­kė po sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio ra­tais pa­te­ko ir žu­vo Dai­nų slė­ny­je tre­ni­ruo­tės me­tu. Ją tre­ni­ra­vo ir ne­lai­mės me­tu bu­vo tuo­met Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre tre­ne­re dir­bu­si G.Pet­raš­kie­nė.

2017-ųjų spa­lio pra­džio­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį šio­je skau­džio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je.

Tre­ne­rei dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo ir tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo skir­tas lais­vės at­ėmi­mas tre­jiems me­tams, to­kiam pat lai­kui ati­dė­tas baus­mės vyk­dy­mas. Tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui už­draus­ta tre­ni­ruo­ti ne­pil­na­me­čius.

Iš bu­vu­sios tre­ne­rės dar­bo­vie­tės – Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro – žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems pri­teis­ta apie 60 tūkst. tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.

Aly­taus teis­mo nuospren­dį Kau­no apy­gar­dos teis­mui skun­dė ir žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės tė­vai bei bro­lis, pra­šy­da­mi pri­im­ti pro­ce­si­nį spren­di­mą dėl sun­kias­vo­rio au­to­mo­bi­lio „Ive­co“ vai­ruo­to­jo, tuo­met dir­bu­sio vie­no­je Aly­taus ra­jo­no įmo­nė­je, bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, taip pat iš­spręs­ti ci­vi­li­nio ieš­ki­nio dėl di­des­nės ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mą.

Kau­no apy­gar­dos teis­mui Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dį skun­dė ir Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras, pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti nuosp­ren­džio da­lį dėl pri­teis­tos tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems.

Per­nykš­čio ko­vo pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tu nuosp­ren­džiu G.Pet­raš­kie­nė bu­vo iš­tei­sin­ta.

Toks nuosp­ren­dis pri­im­tas įver­ti­nus pa­keis­tas Ke­lių eis­mo tai­syk­les, o jo­se, kaip bu­vo tei­gia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dy­je, pri­žiū­rint su­au­gu­sia­jam va­žiuo­ti va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi dvi­ra­čiu lei­džia­ma ne jau­nes­niems kaip 8 me­tų as­me­nims, o žu­vu­sio­ji bu­vo 11 me­tų. Tad kon­sta­tuo­ta, kad ne­bu­vo pa­grin­do tre­ne­rei už­trauk­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Ka­dan­gi bu­vu­si tre­ne­rė bu­vo iš­tei­sin­ta, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ne­nag­ri­nė­tą žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mų­jų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, at­mes­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro skun­dai.

Lietuvos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas per­da­vė by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti Kau­no teis­mui

Bu­vu­siai tre­ne­rei pa­lan­kų Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dį Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui skun­dė žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­ji.

Ša­lies aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos teis­mas per­nykš­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­ti­mi pa­nai­ki­no Kau­no apy­gar­dos nuosp­ren­dį ir per­da­vė by­lą iš nau­jo nag­ri­nė­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Pa­grin­di­nis to­kios nu­tar­ties mo­ty­vas – Kau­no apy­gar­dos teis­mas per­nykš­čio ko­vo pa­bai­go­je pri­im­ta­me nuosp­ren­dy­je ne­pa­tik­ri­no Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džio pa­grįs­tu­mo ir tei­sė­tu­mo, pri­im­ta­me nuosp­ren­dy­je ne­pa­tei­kė mo­ty­vuo­tų iš­va­dų.

Da­bar pri­im­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je jau ne­pa­lan­ki bu­vu­siai tre­ne­rei G.Pet­raš­kie­nei, o dėl pa­ten­kin­tos tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los pa­lan­ki žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mie­siems.

Va­do­vau­jan­tis šia nu­tar­ti­mi, tik pa­pil­dy­tos Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džio pri­pa­žin­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bės ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lių aiš­ki­ni­mas.

Tad bu­vu­siai tre­ne­rei pa­lik­ta ga­lio­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dy­je nu­ma­ty­ta baus­mė – ati­dė­tas įka­li­ni­mas.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui, kaip bu­vu­siai tre­ne­rės dar­bo­vie­tei, at­si­ra­do pa­rei­ga žu­vu­sios jau­no­sios dvi­ra­ti­nin­kės ar­ti­mie­siems at­ly­gin­ti tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą.

Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­ėmus vie­ti­nio biu­dže­to pa­kei­ti­mus, sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiam Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui skir­ta 70 tūkst. eu­rų tu­rė­toms teis­mo iš­lai­doms mi­nė­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je at­ly­gin­ti. Iš šios su­mos žu­vu­sios mer­gai­tės ar­ti­mų­jų tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti – per 60 tūkst. eu­rų. Li­ku­si su­ma – ki­toms by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­doms pa­deng­ti.

Ta­čiau ši by­la dar ne­si­bai­gė. Bu­vu­si mer­gai­tės tre­ne­rė Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį ap­skun­dė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. Teis­mas jos skun­dą pri­ėmė nag­ri­nė­ti, ta­čiau nag­ri­nė­ji­mo da­ta dar ne­pa­skir­ta.

  Komentaras

  o tai kaip vairuotojas,ar jam padejo dideli pinigai? kaip?.....
  Del treneres tai nzn....negrazu bylinetis....o zala prie ko istaiga atlygina,juk kaltas vairuotojas ir trenere tai zala turetu but isieskota is siu zmoniu,prie ko savivaldybe...?

  Komentaras

  Negaliu pamiršti Kamilės ir jos tėvų skausmo....Buvau jos mokytoja ir prieš pat nelaimę su ja bendravau...Džiaugėsi, kad prasidėjo atostogos, kad važiuoja su TRENERE į miestą....Buvo tokia linksma mergaitė....
  Jokie pinigai neatlygins tėvams ir artimiesiems vaiko netekties...
  Taip, ir trenerės gaila, bet labai nustebau, kad ji bylinėjasi dėl išteisinimo...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.