Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Ge­ros nau­jo­vės mo­kyk­loms”

Sarknickas
Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas.
Kas­met dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų bu­vę ir esa­mi Sei­mo na­riai vis kel­da­vo klau­si­mą dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo įve­di­mo vi­siems prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus mo­ki­niams ir pir­mo­kams, bet ini­cia­ty­va vis nu­gul­da­vo į gi­lius stal­čius. Vis dėl­to, vyk­dant so­cia­li­nę veik­lą nu­spręs­ta vėl ati­da­ry­ti jau ap­dul­kė­ju­sius stal­čius ir, nuo po­pie­riaus nu­pur­čius dul­kes, re­a­li­zuo­ti idė­ją.

So­cia­li­nė pa­gal­ba tu­ri bū­ti vien­ti­sa ir ne­disk­ri­mi­nuo­jan­ti nei iki­mo­kyk­li­nu­kų, nei pir­mo­kų, nes kiek­vie­no vai­ko, au­gan­čio šei­mo­je, is­to­ri­ja yra la­bai skir­tin­ga bei kin­tan­ti. Jau nuo ki­tų me­tų sau­sio Vy­riau­sy­bė siū­lo tiek­ti ne­mo­ka­mus pie­tus iki­mo­kyk­li­nu­kams sa­vi­val­dy­bių pa­si­rink­to­se ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, o nuo rug­sė­jo – ir vi­siems Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nu­kams bei pir­mo­kams.

Pir­ma­ja­me eta­pe nuo sau­sio iki rug­pjū­čio pie­tūs bū­tų pa­tie­kia­mi šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pu, o nuo 2020 me­tų rug­sė­jo sa­vi­val­dy­bės ir mo­kyk­los tu­rės pa­čios nu­tar­ti, koks mai­ti­ni­mo bū­das – šve­diš­kas sta­las ar mais­to pa­tie­ki­mas por­ci­jo­mis – pri­im­ti­nes­nis mo­ki­niams ir jų tė­vams.

Dėl šve­diš­ko sta­lo mo­de­lio no­riu pa­svei­kin­ti star­tuo­jan­čią Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją, ku­ri šiais klau­si­mais glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su vai­kais ir tė­vais. La­bai svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad dau­gu­mo­je ša­lių esan­tys šve­diš­ko sta­lo mo­de­liai lei­džia pa­tiems vai­kams tap­ti sa­va­ran­kiš­kes­niems, ži­no­ma, su auk­lė­to­jo ar mo­ky­to­jo pa­gal­ba.

No­riu pa­brėž­ti, kad ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas iš­lie­ka ir iš­liks so­cia­liai sun­kiau gy­ve­nan­čioms šei­moms, vi­siems mo­ki­niams, ne­pai­sant to, ku­rio­je kla­sė­je mo­ko­si jū­sų vai­kas.

Jau ne vie­ne­rius me­tus sis­te­min­gai lan­kau­si švie­ti­mo įstai­go­se ir suk­da­mas jau an­trą lan­ky­mo­si ra­tą pa­ste­biu ge­rų žen­klų, stip­rių po­ky­čių, kad pa­čios mo­kyk­los vis daž­niau siū­lo idė­jų, kad jų įstai­ga tap­tų iš­skir­ti­nė ir ne­mo­no­to­niš­ka.

No­riu pa­si­džiaug­ti vi­so­mis švie­ti­mo įstai­go­mis Aly­tu­je, pra­de­dant dar­že­liais ir bai­giant pro­gim­na­zi­jo­mis, gim­na­zi­jo­mis, ko­le­gi­ja bei pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru. Aki­vaiz­du, kad vi­sos mo­ky­mo įstai­gos Aly­tu­je tam­pa ku­rian­čio­mis ir taip su­tei­kia ga­li­my­bę mo­ki­niams ne­sku­bė­ti grįž­ti na­mo. Tai pui­kus dia­lo­gas tarp ku­rian­čių mo­ky­to­jų, va­do­vų ir mo­ki­nių. Svei­ki­nu vi­sus mo­ky­to­jus su pras­min­gu dar­bu, an­tro tė­čio ir ma­mos vaid­me­niu mo­kyk­lo­je.

Nuo­šir­džiai 

Sei­mo na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0211

  Komentaras

  Ponulis teigia, kad ikimokyklinukų ir pirmokų negalima diskriminuot, noriu paklausti ar antrokus ir vyresnius po to diskriminuot jau galima? Greičiau rinkimai!!!!

  Komentaras

  kaip gerai, kad vėl parašėte. Praeitame numeryje nebuvo tamstos straipsnelio, labai pergyvenau, ar tik neatsitiko kas. Seimo rinkimai artėja, ar negalėtumėt į kiekvieną numerį parašyt bent po du straipsnius. Man visai negaila, kad už jų išspausdinimą susimokate mano ir kitų žmonių į biudžetą suneštais pinigais, kuriuos gaunate už darbą Seime ir kanceliarinėms išlaidoms. O gal geriau būtų, kad kiekvienas dirbtų savo darbą: Seimo narys - parlamente, o informacinius straipsnius rašytų žurnalistai?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.