Nr. 110 (13193)

2018-09-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 110 (13193) skaitykite:

  • Ma­žuo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se ma­ži žmo­nės, da­ry­da­mi ma­žus dar­bus, pa­ma­žu kei­čia pa­sau­lio vei­dą
  •  Tuoj spa­lis puo­šis auk­so lieps­no­mi tar­si pa­bū­gu­si pa­sen­ti mo­te­ris
  •  Su mei­le iš Aly­taus
  •  Te­le­fo­nas va­gi­šių gniauž­tuo­se: ar įma­no­ma ap­sau­go­ti duo­me­nis?
  •  Nau­ja ne­re­gė­ta Lie­tu­va ir ne­re­gė­tos me­di­kų kas­die­ny­bės aki­mir­kos S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je
Dvi die­nas Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­sio Po­pie­žiaus die­no­tvarkė bu­vo įtemp­ta. Pir­mo­ji Šven­to­jo Tė­vo vi­zi­to die­na pra­si­dė­jo su­si­ti­ki­mu Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je su pre­zi­den­te...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis tu­rė­jo vyk­ti tre­čias Aly­tu­je, Ulo­nų g. 33A, esan­čio pro­fi­lak­to­riu­mo auk­cio­nas. Juo do­mė­jo­si ke­li as­me­nys, ta­čiau auk­cio­ne nie­kas ne­pa­no­ro...
Tie, ku­rie pa­ty­rę te­le­fo­nų va­gys­tes, tik­riau­siai su­tik­si­te, kad jau­tė­tės lyg kas bū­tų įsi­bro­vęs į as­me­ni­nę erd­vę, iš­nar­šęs kiek­vie­ną kam­pe­lį ir in­for­ma­ci­ją apie jū­sų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.