Nr. 110 (13193)

2018-09-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 110 (13193) skaitykite:

  • Ma­žuo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se ma­ži žmo­nės, da­ry­da­mi ma­žus dar­bus, pa­ma­žu kei­čia pa­sau­lio vei­dą
  •  Tuoj spa­lis puo­šis auk­so lieps­no­mi tar­si pa­bū­gu­si pa­sen­ti mo­te­ris
  •  Su mei­le iš Aly­taus
  •  Te­le­fo­nas va­gi­šių gniauž­tuo­se: ar įma­no­ma ap­sau­go­ti duo­me­nis?
  •  Nau­ja ne­re­gė­ta Lie­tu­va ir ne­re­gė­tos me­di­kų kas­die­ny­bės aki­mir­kos S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je
Dvi die­nas Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­sio Po­pie­žiaus die­no­tvarkė bu­vo įtemp­ta. Pir­mo­ji Šven­to­jo Tė­vo vi­zi­to die­na pra­si­dė­jo su­si­ti­ki­mu Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je su pre­zi­den­te...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis tu­rė­jo vyk­ti tre­čias Aly­tu­je, Ulo­nų g. 33A, esan­čio pro­fi­lak­to­riu­mo auk­cio­nas. Juo do­mė­jo­si ke­li as­me­nys, ta­čiau auk­cio­ne nie­kas ne­pa­no­ro...
Tie, ku­rie pa­ty­rę te­le­fo­nų va­gys­tes, tik­riau­siai su­tik­si­te, kad jau­tė­tės lyg kas bū­tų įsi­bro­vęs į as­me­ni­nę erd­vę, iš­nar­šęs kiek­vie­ną kam­pe­lį ir in­for­ma­ci­ją apie jū­sų...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.