Pro­fi­lak­to­riu­mui ne­sėk­min­gas jau tre­čias auk­cio­nas

Al­ma Mos­tei­kai­tė
Komentarai (0)
2018 Rugsėjis 27
Profilaktoriumas
Pro­fi­lak­to­riu­mo Ulo­nų gat­vė­je lau­kia ket­vir­tas auk­cio­nas tre­čią­kart su­ma­ži­nus kai­ną. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis tu­rė­jo vyk­ti tre­čias Aly­tu­je, Ulo­nų g. 33A, esan­čio pro­fi­lak­to­riu­mo auk­cio­nas. Juo do­mė­jo­si ke­li as­me­nys, ta­čiau auk­cio­ne nie­kas ne­pa­no­ro da­ly­vau­ti. Dar kar­tą su­ma­ži­nus šio sta­ti­nio kai­ną bus skel­bia­mas ket­vir­tas auk­cio­nas.

Iki 2013-ųjų ge­gu­žės pa­bai­gos pro­fi­lak­to­riu­me, Ulo­nų g. 33A, vei­kė Aly­taus ne­įga­lių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras. Jis bu­vo už­da­ry­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ne­ga­vus fi­nan­si­nės pa­ra­mos iš ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų, o sa­vi­val­dy­bė bu­vo ne­pa­jė­gi jo iš­lai­ky­ti.

Ne­at­si­ra­dus nau­jų tin­ka­mų pro­fi­lak­to­riu­mo nau­do­to­jų, ku­riems bū­tų ga­li­ma pa­ti­kė­ti val­dy­ti pa­sta­tą, su­tvar­kius do­ku­men­tus ir sta­ti­niui pri­klau­san­čio že­mės skly­po rei­ka­lus, sa­vi­val­dy­bė ėmė jį par­da­vi­nė­ti auk­cio­nuo­se.

Pir­mas jo par­da­vi­mas bu­vo skel­bia­mas šie­me­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je. Ta­da šio dvie­jų aukš­tų, be­veik 1 tūkst. 180 kv. met­rų dy­džio pa­sta­to kar­tu su be­veik 50 arų že­mės skly­pu pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na bu­vo 196 tūkst. eu­rų. Už to­kią kai­ną pir­kė­jų ne­at­si­ra­do.

Par­duo­da­mo ob­jek­to kai­ną su­ma­ži­nus 10 proc. – iki be­veik 177 tūkst. eu­rų, lie­pos vi­du­ry­je bu­vo pa­skelb­tas ant­ras jo auk­cio­nas. Vėl­gi į auk­cio­ną nie­kas ne­už­si­re­gist­ra­vo, – pro­fi­lak­to­riu­mas nie­ko ne­su­do­mi­no ir nu­sta­čius ma­žes­nę par­da­vi­mo kai­ną.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis tu­rė­jo vyk­ti tre­čias šio pa­sta­to su že­mės skly­pu auk­cio­nas dar kar­tą ob­jek­to kai­ną su­ma­ži­nus 10 proc. – iki 159 tūkst. eu­rų. Auk­cio­nu do­mė­jo­si ke­li as­me­nys, bet da­ly­vau­ti ja­me nie­kas ne­pa­no­ro.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, pro­fi­lak­to­riu­mo kai­na dar kar­tą bus ma­ži­na­ma 10 proc. ir skel­bia­mas ket­vir­tas auk­cio­nas: „Šia­me pa­sta­te yra iš­li­ku­si vi­sa ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­ta įran­ga, ba­sei­nas, ti­ki­mės, kad pa­sta­tas su­lauks in­ves­tuo­to­jo ir bus įveik­lin­tas. Ket­vir­tas auk­cio­nas tu­rė­tų vyk­ti spa­lio pa­bai­go­je.“

Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, auk­cio­nuo­se par­duo­da­mų pa­sta­tų kai­ną ga­li­ma ma­žin­ti ne dau­giau kaip 50 proc. nuo pra­di­nės par­da­vi­mo kai­nos. 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.