Nr. 106 (13189)

2018-09-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 106 (13189) skaitykite:

  • Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams – bran­gus van­duo ir ne­su­pran­ta­mos są­skai­tos
  •  Ja­po­ni­jo­je stu­di­juo­jan­tis im­ty­ni­nin­kas Ro­kas Ne­nar­ta­vi­čius: „Man kar­tais dar sun­ku ko­vo­ti su sa­vi­mi”
  •  Ga­ra­žų sta­ty­bos ir ir eks­plo­a­ta­vi­mo ben­dri­jos – pa­čios sau šei­mi­nin­kės
  •  „Sod­ra” ėmė­si tau­py­ti klien­tų lai­ką
  •  Tė­vo Sta­nis­lo­vo žva­kė ir švie­sa
  •  Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Do­na­tas Va­si­liaus­kas: „Tech­no­lo­gi­jų ne­rei­kia bi­jo­ti”
  •  Kas leng­viau: ras­ti ru­de­nį gry­bų ar pa­mes­ti iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną?
  •  Iš­skir­ti­nis rug­sė­jo na­tiur­mor­tas Pa­pė­čiuo­se
Aly­taus ra­jo­ne cen­tra­li­zuo­tai šal­tą van­de­nį tie­kia ir nuo­te­kas tvar­ko sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“. Šios pa­slau­gos kai­na yra vie­na di­džiau­sių ša­ly­je. Už...
Ro­kui Ne­nar­ta­vi­čiui tik dvi­de­šimt dve­ji, o jis yra vie­nas iš ne­dau­ge­lio aukš­tos kla­sės jau­no­sios kar­tos dziu­do at­le­tų. Šią va­sa­rą jis pa­si­džiau­gė trum­po­mis atos­to­go­mis...
Jei kaip at­si­tik­ti­nis pra­ei­vis pra­va­žiuo­tum Pa­pė­čių gat­vi­niu kai­mu, ne­iš­skir­ti­nė pa­si­ro­dy­tų ir Ra­di­šaus­kų so­dy­ba. Iš­skir­ti­nu­mas at­si­ve­ria ir iš kar­to su­ža­vi, kai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.