Nr. 105 (13188)

2018-09-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 105 (13188) skaitykite:

  • To­mas Bar­kaus­kas: „Vyks­ta ga­nė­ti­nai įdo­mios ir skaid­rios per­tvar­kos miš­kų sri­ty­je” 
  • Pro­fe­sio­na­li miš­ki­nin­kė to­li­mas ke­lio­nes iš­kei­tė į šir­džiai mie­lus dar­bus so­dy­bo­je 
  • Turto bankas neperduoda saugumiečių pastato Alytaus miesto savivaldybei 
  • Aly­tiš­kiams – ga­li­my­bės gy­ven­ti svei­kai ir ak­ty­viai 
  • Ty­ri­mas: vi­du­ri­nio­ji kla­sė Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je, ko dau­giau – skir­tu­mų ar pa­na­šu­mų? 
  • Aly­tiš­kiai gaus pa­tiks­lin­tus ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo gra­fi­kus 
  • Aly­taus po­li­ci­ja įspė­ja: mū­sų mies­te nė­ra vie­tos „mir­ties par­da­vė­jams” 
  • Dzū­ki­jo­je – van­da­lo iš­puo­lis prieš pa­rei­gū­nės au­to­mo­bi­lį 
Cik­ras aly­tiš­kis, Aly­taus dai­lės mo­kyk­los ab­sol­ven­tas, o da­bar jau 11 me­tų dir­ban­tis jo­je mo­ky­to­ju Man­tas Ka­za­ke­vi­čius yra iš tų žmo­nių, ku­rie ne­pra­min­tą ta­ke­lį ras ir...
Laimėjęs valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Prienų padalinio vadovo konkursą šią savaitę pradėjo dirbti prieniškis Tomas Barkauskas. Su juo pasirašyta neterminuota darbo sutartis. Šio...
Alytaus miesto centre, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Valstybės saugumo departamentui (VSD) priklausiusį pastatą savo reikmėms ketino perimti Alytaus miesto savivaldybės administracija. Su tokiu...
„Tos baltos snaigės – smulkmenos žiemos, Kuri mums greitai nusibos...“
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.