Kol kas Rau­liui pa­tin­ka vi­sos tra­sos

Raulis Nakrušas
Alytiškis Raulis Nakrušas jau žinomas Lietuvos motociklų sporto pasaulyje.
Mo­to­cik­lų spor­tas tu­ri gi­lias tra­di­ci­jas. Pir­mo­sios mo­to­cik­lų lenk­ty­nės su­reng­tos 1897-ai­siais Pran­cū­zi­jo­je, Lie­tu­vo­je pir­mo­sios da­tuo­ja­mos 1927 me­tais. Nuo 1949 me­tų vyks­ta pa­sau­lio mo­to­cik­lų spor­to čem­pio­na­tai. Mo­to­cik­lų spor­tas šian­dien ap­ima daug įvai­rių rū­šių – mo­to­cik­lų kro­sas, mo­to­cik­lų be­ke­lės ra­lio lenk­ty­nės, mo­to­cik­lų be­ke­lės rung­ty­nės, tria­las... Net fut­bo­las žai­džia­mas su mo­to­cik­lais. Aly­taus sen­jo­rai me­na prie med­vil­nės kom­bi­na­to vei­ku­sį mo­to­cik­lų spor­to klu­bą, ku­riam va­do­va­vo šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tas Kos­tas Per­mi­nas. Ne kar­tą anuo­me­ti­nius skai­ty­to­jus te­ko in­for­muo­ti apie šio klu­bo ski­na­mus lau­rus tarp­tau­ti­nia­me mo­tok­ro­se „Ja­vos drau­gai“. Jų ke­liai so­viet­me­čiu drie­kė­si ne tik Ry­tų kryp­ti­mis, bet ir po so­cia­lis­ti­nes Va­ka­rų vals­ty­bes. Ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je pir­ma­sis mū­sų kraš­te mo­to­cik­lų spor­to klu­bą įkū­rė aly­tiš­kis Ra­mū­nas Nak­ru­šas, o šian­dien tik di­džiuo­tis ga­li­me jo sū­naus Rau­lio pa­sie­ki­mais mo­tok­ro­suo­se. Ra­mū­ną Nak­ru­šą kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Kaip gi­mė idė­ja šios spor­to ša­kos mė­gė­jus su­bur­ti į klu­bą? Ka­da tai bu­vo? Pa­pa­sa­ko­ki­te pla­čiau apie sū­naus Rau­lio iš­ko­vo­tas per­ga­les, jo en­tu­ziaz­mą.

– Mo­to­cik­lų spor­to klu­bą su­kū­riau 1998 me­tais. „De­vy­niu­kės“ var­das jam bu­vo duo­tas tik po ket­ve­rių me­tų, 2002-ai­siais. Su sū­nu­mi Rau­liu va­ži­nė­ti pra­dė­jo­me iš po­mė­gio tik sa­vo ma­lo­nu­mui. Pir­mą kar­tą jis prie spor­ti­nio mo­to­cik­lo „Ka­wa­sa­ki“ 250cc vai­ro at­si­sė­do bū­da­mas ke­tu­rio­li­ka­me­tis.

Kal­bant apie sū­naus kaip spor­ti­nin­ko au­gi­mą, per­ga­les, tai 2018 me­tų ba­lan­džio 22-ąją pra­si­dė­jo pir­ma­sis se­zo­no eta­pas, ku­ris vy­ko Vil­niu­je, Pa­gi­rių tra­so­je. Ja­me iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas lei­dau ir sū­nui. Pu­sę se­zo­no bu­vo­me kaip nau­jo­kai MX-2 pra­de­dan­čių­jų kla­sė­je. Re­zul­ta­tų len­te­lė­je lai­kė­mės apie vi­du­riu­ką tarp 40 da­ly­vių. Ir tik se­zo­no pa­bai­go­je Pa­ne­vė­žy­je – ant­ro­ji vie­ta, „Os­ka­ro tau­rė­je“ Pa­gi­riuo­se – tre­čio­ji vie­ta.

Ki­ta­me se­zo­ne, 2019-ai­sias, nuo pa­va­sa­rio, pra­si­dė­jus čem­pio­na­to ir Lie­tu­vos tau­rių eta­pams, bu­vo­me pa­kvies­ti at­sto­vau­ti Ute­nos klu­bui. Ma­no, kaip tė­čio ir tre­ne­rio, ma­ty­mu, sū­nui rei­kė­jo ga­lin­ges­nio mo­to­cik­lo. Įsi­gi­jo­me nau­jes­nį ir ga­lin­ges­nį mo­to­cik­lą „Hon­da CRF“ 450cc, su ku­riuo ir pra­dė­jo­me se­zo­ną. Pa­sie­ki­mai džiu­gi­no: Kal­va­ri­jos mo­tok­ro­se – 2 vie­ta, Pa­ne­vė­žio – 3 vie­ta, Ro­kiš­kio – 2 vie­ta, Pa­kruo­jy­je ir Ty­tu­vė­nuo­se – pir­mo­sios vie­tos.

Pa­sie­kus sū­nui to­kių per­ga­lių, aš, kaip tė­tis, kar­tu su  „Ute­na­Ra­cingS­hco­ol.lt“ pre­zi­den­tu Ne­ri­ju­mi Še­dui­kiu bei ko­man­dos at­sto­vu Ro­lan­du Ja­si­ko­niu nu­ta­rė­me, kad Rau­lui rei­kia nau­jo mo­to­cik­lo. Se­zo­no vi­du­ry­je su­ra­do­me nau­ją „Hus­qvar­na FC“ 450cc, šie­me­ti­nį mo­de­lį.

Se­zo­no ant­ros pu­ses pa­sie­ki­mai aki­vaiz­džiai sva­res­ni: Anykš­čių mo­tok­ro­se, Ro­kiš­kio, Kė­dai­nių – pir­mo­sios vie­tos. Fi­na­li­nia­me Lie­tu­vos tau­rės eta­pe Plun­gė­je taip pat pir­mo­ji vie­ta, ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los Rau­lis li­po ir ki­to­se var­žy­bo­se. Ir ga­lu­ti­nia­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te po vi­sų eta­pų MX1-pra­de­dan­čių­jų kla­sė­je bu­vo­me pir­mie­ji.

– Ko­kių klu­bų spor­ti­nin­kai mo­tok­ro­so var­žy­bo­se Jums yra ly­gia­ver­čiai kon­ku­ren­tai?

–Mū­sų klu­bas dve­jus me­tus iš ei­lės ta­po čem­pio­nu, įvei­kė 22 klu­bus. Šie­met po dvie­jų tau­rės eta­pų esa­me kol kas ant­ro­je vie­to­je kaip klu­bas, taip pat iš 22 klu­bų. Šiuo me­tu mums kon­ku­ren­tai yra Že­mai­ti­jos klu­bas ir jo at­sto­vas Do­man­tas Jez­daus­kas, Ty­tu­vė­nų klu­bo spor­ti­nin­kas Jus­tas Dra­pa­naus­kas ir Pa­ne­vė­žio MBP klu­bas su spor­ti­nin­ku Do­vy­du Kar­ka.

– Tai – sau­gus spor­tas? Bet su­si­dū­ri­mų tur­būt ne­iš­ven­gia­ma? Juk ir iš po ra­tų svie­džia­mas smė­lis kar­tais ge­ro­kai ap­tal­žo.

– Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mo­to­cik­lų spor­tas tik­rai ne­sau­gus, pa­si­tai­ko ir la­bai sun­kių trau­mų. Tra­sos sun­kios, duo­bė­tos, su di­de­liais tram­pli­nais. Be spe­cia­lios ap­ran­gos, ap­sau­gos ir pa­si­ruo­ši­mo spor­ti­nin­kai ne­star­tuo­ja. Pri­va­lu dė­vė­ti vi­sas ap­sau­gas. 

– Ke­le­rių me­tų vai­kai ga­li įsi­trauk­ti į klu­bo veik­lą? Tur­būt ir mo­te­rys at­ei­na ne tik pa­plo­ti?

– Vai­kai šia­me spor­te tre­ni­ruo­tis pra­de­da nuo 5 me­tų, taip pat ir mer­gai­tės. Baig­čiai me­tų cen­zo nė­ra, spor­tuo­ti ga­li ir iki 60 me­tų. 

Žiū­ro­vų taip pat vi­suo­met su­lau­kia­me, juk mo­to­cik­lų kro­so var­žy­bos vyks­ta gam­to­je, įvai­ria­me rel­je­fe, gy­vy­bin­gai, spur­džiai ir in­ten­sy­viai ma­nev­ruo­jant mo­to­cik­li­nin­kams. Juk ne­pa­neig­si­te, gra­žus re­gi­nys.

– Ap­skri­tai ka­da Jūs su­si­do­mė­jo­te mo­to­cik­lais? Kas ir ka­da Jums nu­pir­ko pir­mą mo­to­cik­lą? Ar daž­nai juos kei­tė­te?

– Aš mo­to­cik­lų spor­tu su­si­do­mė­jau 1986 me­tais. Tuo­me­ti­nis mo­to­cik­lų spor­to klu­bo va­do­vas Kos­tas Per­mi­nas bu­vo ma­no pir­ma­sis tre­ne­ris, jis ir da­vė mo­to­cik­lą. Šio mo­to­cik­lų en­tu­zias­to su­bur­ta ko­man­da, ku­rio­je bu­vau ir aš, 1989 me­tais ta­po­me So­vie­tų Są­jun­gos čem­pio­na­te, ku­ria­me star­ta­vo 12 ša­lių spor­ti­nin­kai, čem­pio­nais. Mū­sų vi­sai ko­man­dai bu­vo skir­ti nau­ji mo­to­cik­lai. Ta sėk­mė taip už­bū­rė, kad nuo ta­da ne­ap­lei­džiu šio po­mė­gio.

– Mo­to­cik­li­nin­kai la­bai vaiz­džiai kal­ba apie star­to ža­ve­sį. Jų pa­ste­bė­ji­mu, kai duo­da­mas star­tas, tą aki­mir­ką že­mė po ko­jo­mis ima dre­bė­ti, kun­ku­liuo­ja jė­ga, iš­tver­mė, ju­de­sių nu­glu­di­ni­mas. Ste­bė­ti star­tą tur­būt yra įspū­din­giau ne­gu fi­ni­šą? Dar sa­ko­ma, kad spor­ti­nin­kui star­tas yra be­veik vis­kas. Jei pras­tai pra­de­di – sėk­mės ne­si­ti­kėk. Pra­dė­jęs pir­mas dik­tuo­ji grei­tį ki­tiems spor­ti­nin­kams. Tai tie­sa?

– Tik­rai taip, ad­re­na­li­no mo­tok­ro­suo­se gau­su. Star­te taip pat, juk į vie­ną li­ni­ją sto­ja 40 da­ly­vių. Jau­du­lio ne­iš­ven­gia­ma. Nu­si­lei­dus star­to ap­tva­rui, vi­si 40 šau­na į prie­kį, o po 500 met­rų tu­ri tilp­ti į 4 met­rų plo­čio po­sū­kį, ku­ris įreng­tas 90 laips­nių kam­pu ir ten pa­pras­tai iš­si­spren­džia, kas bus pir­mas. 

– Kur ir kaip daž­nai tre­ni­ruo­ja­tės?

– Tre­ni­ruo­ja­mės dvi die­nas per sa­vai­tę. Ap­mau­du, kad Aly­tu­je nė­ra tra­sos tre­ni­ruo­tėms. Ten­ka nau­do­tis pri­va­čia Taut­vy­do Damb­raus­ko įreng­ta tra­sa ar va­žiuo­ti į Kal­va­ri­jos, Kam­pų, Pa­ne­vė­žio ar Vir­ba­lio mo­tok­ro­so tra­sas.

– Ar tai la­bai bran­gus spor­tas?

– Mo­to­cik­lų spor­tas yra ne­pi­gus, iš­lai­dų ne­ma­žai, juk ap­ran­ga ir spor­to prie­mo­nė dė­vi­si, mo­to­cik­lo iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja, taip pat ku­ras, va­ži­nė­ji­mai į tre­ni­ruo­tes. 

– Ko­kio­je tra­so­je sū­nui la­biau­siai pa­tin­ka skrie­ti mo­to­cik­lu?

– Kol kas sū­nui pa­tin­ka vi­sos tra­sos. Jis dar la­bai jau­nas, po­lė­kio tu­ri daug, jam – tik va­žiuo­ti ir va­žiuo­ti.

– Ar tu­ri­te prie­ta­rų?

– Prie­ta­rų ne­tu­riu. Vi­sa­da lai­ko­mės ge­ros nuo­tai­kos ir ti­ki­me, kad ei­na­me ge­ru ke­liu, mo­to­cik­lų spor­tas mus ža­vi. 

– Ka­da tam­pa­ma šios spor­to ša­kos ve­te­ra­nu?

– Mo­to­cik­lų spor­te yra dvi ve­te­ra­nų kla­sės: tarps­nis nuo 40 iki 50 me­tų ir nuo 50-ies iki be­ga­ly­bės. 

– Da­bar­ti­nė sva­jo­nė?Ko­kioms var­žy­boms da­bar ruo­šia­tės?

– Ren­gi­nių lau­kia daug ir įspū­din­gų, nes klu­bų va­do­vai ir tra­sų sa­vi­nin­kai su­ge­ba pa­da­ry­ti pa­kan­ka­mai aukš­to ly­gio šven­tes tiek spor­ti­nin­kams, tiek žiu­ro­vams. 

– Ki­tiems po­mė­giams lai­ko tur­būt ne­lie­ka?

– Ran­da­me lai­ko ir ki­tiems po­mė­giams. Ir vis­ką mo­ka­me su­de­rin­ti su mė­gia­ma spor­to ša­ka, ku­ri iš vi­sų spor­tų sū­nui šiuo me­tu yra pir­mo­je vie­to­je. Džiau­giuo­si, kad po­mė­gis sū­naus moks­lui ne­kliu­do, jis mo­ko­si ge­rai, yra stro­pus. Vi­liuo­si, kad ir dau­giau tė­čių sū­nų ga­bu­mus nu­kreips į po­mė­gius, ku­rie bus nau­din­gi vai­kų at­ei­čiai, svei­ka­tai.

 

  Komentaras

  Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: drajayi1990@gmail.com Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.