Nr. 76 (13452)

2020-07-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 76 (13452) skaitykite:

  • Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio ap­do­va­no­ji­mai – per Vals­ty­bės die­ną
  • Ben­drys­tės šven­tė, ku­riai to­ną duo­da „Tau­tiš­ka gies­mė”
  • Pa­trio­tiš­ku­mą pa­de­monst­ra­vo jau­ni­mas
  • Va­sa­ros vi­du­ry­je bib­lio­te­ko­je bus at­ver­ta ta­py­bos pa­ro­da
  • Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai apdovanoti ir Alytaus miesto savivaldybės bei sveikatos įstaigų darbuotojai
  • Ap­do­va­no­tos mo­bi­lia­ja­me ko­ro­na­vi­ru­so pa­tik­ros punk­te dir­bu­sios me­di­kės
  • Rotušės aikštėje – mugė
  • Vasaros kinas – Jaunimo parke
  • Mekš­ras po la­pu (1)
  • Nau­jo­se pa­plū­di­mio aikš­te­lė­se prie Gi­lui­čio vi­rė aist­ros dėl „Ne­mu­no” tau­rės
Mo­to­cik­lų spor­tas tu­ri gi­lias tra­di­ci­jas. Pir­mo­sios mo­to­cik­lų lenk­ty­nės su­reng­tos 1897-ai­siais Pran­cū­zi­jo­je, Lie­tu­vo­je pir­mo­sios da­tuo­ja­mos 1927 me­tais. Nuo 1949 me­tų...
Taip sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis va­kar su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su mies­to ža­liuo­sius plo­tus pri­žiū­rin­čių ben­dro­vių at­sto­vais. Toks su­si­ti­ki­mas su­reng­tas...
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl situacijos Alytaus kolegijoje. Generalinės prokuratūros prašoma ištirti, ar formuojant Alytaus kolegijos valdymo organus ir...
Pir­ma­die­nį ne­nu­ma­ty­ta­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas Kon­sti­tu­ci­jos 56 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris nu­ma­tė, kad žmo­nės,...
Bai­si gė­da pri­si­pa­žin­ti, jog lig šiol esu ne­per­skai­tęs pa­sau­li­nio gar­so ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo Dže­ro­mo Da­vi­do Se­lin­dže­rio (Je­ro­me Da­vid Sa­lin­ger) ro­ma­no „Ru­giuo­se prie...
Vi­suo­met aly­tiš­kiai puo­se­lė­jo gė­ly­nus. Kaip pa­ste­bi ne vie­nas vy­res­nis pa­šne­ko­vas, šian­dien na­mų val­dų ap­lin­kos ypač spal­vin­gos, nes šei­mi­nin­kai tu­ri ga­li­my­bių jas...
Ka­ran­ti­nas pa­vei­kė ne­ma­žai ver­slo sek­to­rių, ne tik di­džiuo­sius, ku­rie tu­rė­jo stab­dy­ti sa­vo veik­lą, bet ir vie­ti­nius, ne­se­niai sa­vo du­ris at­vė­ru­sius ma­žuo­sius ver­slus. Ne...
Aly­tiš­kį Pet­rą Sa­bai­tį jo bi­čiu­liai re­ko­men­da­vo pa­kal­bin­ti kaip įdo­mios su­ve­ny­ri­nių ba­tu­kų ko­lek­ci­jos sa­vi­nin­ką, bet su­si­ti­kus po­kal­bio te­ma iš­si­plė­tė iki...
Jau da­bar ga­li­me ma­ty­ti, kad mū­sų po­li­ti­kai ins­tink­ty­viai jau­čia, jog ar­tė­ja jų li­ki­mo va­lan­da. Vi­si su­ak­ty­vė­ja kaip er­kės pa­va­sa­rį ir ru­de­nį ieš­ko­da­mos švie­žio...
Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“ ir Lietuvos turizmo informacijos centrai vėl didina kelionių po Lietuvą apetitą ir kviečia paragauti netikėčiausių skonių ledų po visą šalį...
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, vykdanti biomonitoringą, kokią įtaką žmonių sveikatai galėjo padaryti pernai Alytaus padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ įvykęs gaisras,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.