Ko­vi­das Aly­tu­je: su­sir­gi­mų spar­čiai dau­gė­ja, vy­rau­ja omik­ron at­mai­na (8)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skie­pi­ji­mo cen­tras
Aly­taus po­li­kli­ni­kos val­do­mą Skie­pi­ji­mo cen­trą iš Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro į pa­čios po­li­kli­ni­kos pa­tal­pas ke­tin­ta per­kel­ti nuo sau­sio pra­džios. Ta­čiau per­kė­li­mą bent jau da­bar pla­nuo­ja­ma ati­dė­ti iki ko­vo pa­bai­gos. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Sau­sio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 540 aly­tiš­kių ir 129 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, su­sir­gi­mų šia in­fek­ci­ja krei­vė Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je spar­čiai ky­la aukš­tyn. O Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Da­ly­tės Ne­kra­še­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, kaip skel­bia Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, Lie­tu­vo­je yra vy­rau­jan­ti ko­ro­na­vi­ru­so omik­ron at­mai­na, tad ji vy­rau­ja ir Aly­tu­je.

„Omik­ron grei­čiau plin­ta, bet šios at­mai­nos simp­to­mai leng­ves­ni nei del­ta“

Sau­sio 11-ąją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 403, grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 33 aly­tiš­kiai. Aly­taus ra­jo­ne tir­tų­jų skai­čiai ati­tin­ka­mai – 69 ir 8.

Nau­jai ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas 87 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 10 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­niais die­nas vi­du­ti­niš­kai kas­dien ko­vi­das fik­suo­ja­mas 56 aly­tiš­kiams ir 13 ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Sau­sio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, šia in­fek­ci­ja ser­ga 540 gy­ve­nan­čių­jų mies­te ir 129 Aly­taus ra­jo­no žmo­nėms. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 1 tūkst. 281 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jis, Aly­tu­je per šį lai­ko­tar­pį to­kiam pat skai­čiui gy­ven­to­jų – 1 tūkst. 410, ra­jo­ne – 546 ko­vi­do at­ve­jai.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius, toks di­de­lis su­sir­gi­mų skai­čius 100 tūkst. gy­ven­to­jų mies­te fik­suo­tas per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je, – su­sir­gi­mų krei­vė kaip ir Lie­tu­vo­je dras­tiš­kai ky­la aukš­tyn.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės D.Ne­kra­še­vi­čie­nės tei­gi­mu, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas skel­bia, kad da­bar ša­ly­je vy­rau­ja omik­ron at­mai­na, tad ji vy­rau­ja ir Aly­tu­je.

„Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vo­je ir Aly­tu­je do­mi­na­vo ko­ro­na­vi­ru­so del­ta at­mai­na, o jau nuo sau­sio pra­džios – omik­ron. Omik­ron grei­čiau plin­ta, bet šios at­mai­nos simp­to­mai leng­ves­ni nei del­ta. Su­sir­gus omik­ron at­mai­na, ji re­čiau pa­žei­džia plau­čius, to­dėl dau­ge­liu at­ve­jų iš­ven­gia­ma hos­pi­ta­li­za­ci­jos. Veiks­min­giau­sia ap­sau­ga yra skie­pai“, – nau­jai plin­tan­čią at­mai­ną api­bū­di­no D.Ne­kra­še­vi­čie­nė.

Ko­vi­di­nės lo­vos vėl at­si­ra­do Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nė­je

Sau­sio 12-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 lo­vų, skir­tų ko­vi­di­niams li­go­niams, bu­vo už­im­tos 59, dar 3 ser­gan­tie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja dėl ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su šio­je di­džiau­sio­je ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­go­je bu­vo su­si­klos­čiu­si sau­sio 11-ąją, kai iš 70 lo­vų bu­vo už­im­tos 67.

Tai tuoj pat ėmė spręs­ti Aly­taus li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čios San­ta­ros kli­ni­kos. Pas­ta­rų­jų nu­ro­dy­mu sau­sio 11-ąją 10 ko­vi­di­nių lo­vų at­si­ra­do ki­to­je šių kli­ni­kų ko­or­di­nuo­ja­mo­je įstai­go­je – Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nė­je. Iki šio penk­ta­die­nio Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nė­je tu­ri at­si­ras­ti dar 20 to­kių lo­vų.

Ku­ror­to sta­cio­na­rio­je gy­dy­mo įstai­go­je San­ta­ros kli­ni­kų su­ti­ki­mu ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su vie­tų ne­li­ko per­nykš­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je, čia vie­nu me­tu taip pat bu­vo 30 šiems li­go­niams skir­tų lovų.

Ko­dėl Skie­pi­ji­mo cen­tras ne­per­kel­tas į po­li­kli­ni­ką?

Aly­taus po­li­kli­ni­kos val­do­mą Skie­pi­ji­mo cen­trą iš Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro į pa­čios po­li­kli­ni­kos pa­tal­pas ke­tin­ta per­kel­ti nuo sau­sio pra­džios. Ta­čiau per­kė­li­mą bent jau da­bar pla­nuo­ja­ma ati­dė­ti iki ko­vo pa­bai­gos.

Po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus Ma­riaus Ja­sai­čio tei­gi­mu, tai nu­lė­mė dvi svar­biau­sios prie­žas­tys – pa­anks­tin­tas gy­ven­to­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so skie­pi­ji­mas su­stip­ri­na­mą­ja do­ze ir pra­dė­ti vak­ci­nuo­ti vai­kai nuo pen­ke­rių me­tų: „Jei Skie­pi­ji­mo cen­tras bū­tų per­kel­tas į po­li­kli­ni­ką, dėl pa­di­dė­ju­sių be­si­skie­pi­jan­čių srau­tų, žmo­nėms tek­tų lauk­ti ei­lė­se lau­ke. Mes ne­tu­ri­me to­kių erd­vių pa­tal­pų kaip Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų skie­pų lauk­ti vi­du­je.“

Sau­sio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo ko­vi­do do­ze yra pa­skie­py­ta 73,1 proc. aly­tiš­kių, dau­giau nei 95 proc. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. O Lie­tu­vo­je bent vie­ną skie­pą nuo šios in­fek­ci­jos ga­vę 69,1 proc. gy­ven­to­jų.

Pas­ta­ruo­ju me­tu jau­čia­mas ir be­si­ti­rian­čių­jų nuo ko­vi­do pa­gau­sė­ji­mas Aly­taus po­li­kli­ni­kos val­do­ma­me Mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te, ku­ris jau be­veik dve­ji me­tai vei­kia prie Aly­taus kul­tū­ros cen­tro. Tad nuo šios sa­vai­tės punk­tas dvi die­nas – pir­ma­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais vei­kia nuo 8 iki 20 va­lan­dos. Ki­to­mis sa­vai­tės die­no­mis, taip pat ir šeš­ta­die­nį – nuo 8 iki 16 va­lan­dos, ne­dir­ba sek­ma­die­niais.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  yahoo mail password reset, create a yahoo account, reset yahoo password, yahoo app download,
  facebook help ,how to contact facebook ,facebook customer service phone number ,facebook help center
  firefox download for windows 10, video downloader firefox, mozilla download, firefox free download
  microsoft edge not responding, mac edge, microsoft edge for windows 7, edge windows 7
  safari not responding on mac, my safari is not working, safari server cannot be found, safari cannot connect to server mac
  gmail down, gmail accounts setup, gmail support, set up gmail account
  hotmail down, hotmail support, hotmail not working, hotmail customer service
  dlink default password, dlinkrouter settings, dlink firmware update, dlink routers support
  resetting nighthawk router, setting up orbi, login to netgear router, netgear router setup
  support toshiba ,toshiba laptop support ,toshiba support number ,toshiba tech support
  snapchat contact ,snapchat number ,snapchat customer service ,snapchat phone number
  roku help phone number ,contact roku by phone ,contact roku support ,call roku customer service
  norton technical support ,norton 360 support ,norton antivirus support ,norton antivirus tech support phone number
  mcafee phone number ,mcafee support number ,mcafee customer service number ,mcafee technical support
  match.com customer service number ,match.com customer service phone number ,match customer service phone number ,match customer service number
  lenovo customer service number ,lenovo customer support ,lenovo support drivers ,lenovo tech support
  youtube tv help ,youtube setup ,youtube's phone number ,youtube customer support

  Komentaras

  support avast com, avast support, avast phone number, avast forums,
  google chrome free download, chrome browser download, google chrome browser download, chrome download for pc
  microsoft edge not responding, mac edge, microsoft edge for windows 7, edge windows 7
  att help, att services, att service down, is att down, att down,
  set up linksys router, linksys wireless routers setup, linksys wirless router setup, how to setup linksys router,
  d link default password, dlink default password, dlinkrouter settings,dlink firmware update
  cisco router configuration, cisco firmware upgrade, cisco router ip address, cisco ios upgrade,
  q see view software download, q see camera not working, q see customer support,q see technical support
  kaspersky phone number, kaspersky contact, kaspersky customer service phone number, kaspersky support phone,
  lenovo customer service phone number, contact lenovo support, lenovo phone support, lenovo laptop customer service
  roku customer care, roku tv customer support, roku tv customer service number, call roku support
  instagram help email, instagram chat, instagram contact number, instagram help number
  netflix customer number, netflix customer care number, netflix help line, netflix customer service chat
  set up amazon echo, amazon alexa help, activate alexa, amazon alexa phone number
  dell customer service chat, dell helpline, dell customer support number, dell number
  brother customer service phone number, brother customer support phone number, brother help, brother support drivers
  skype customer service phone number 1800 ,skype setup ,skype customer service number ,skype support phone number
  google home support

  Komentaras

  uninstall webroot secureanywhere, how to remove webroot, webroot for iphone, uninstall webroot mac
  netflix customer care, netflix service, netflix contact phone number, contact netflix by phone
  tomtom updates, how do i update my tomtom maps for free?, tomtom com update, tomtom n14644 updates
  change aol password, how to change aol password, aol email on iphone not working, forgot aol password,
  google drive contact, google drive setup, unsupported file type google drive, google drive security update
  icloud setup, icloud support number, icloud phone number, icloud number
  bmw idrive 7.0 update, bmw idrive software update, bmw idrive update 2021, bmw idrive problems
  carbonite backup, carbonite pricing, carbonite for mac, install carbonite
  cisco router configuration, cisco firmware upgrade, cisco router ip address, cisco ios upgrade
  arlo troubleshooting, arlo customer support, arlo firmware update, how to sync arlo camera
  panasonic contact, panasonic contact number, panasonic support number, panasonic customer care number
  instagram chat, instagram contact number, instagram help number, instagram help center email
  aol technical support, aol technical support phone number, aol help desk, aol help phone number,
  canon number, canon helpline, canon help desk, canon help
  epson scanner support, call epson, epson printer support live chat, epson usa support
  hewlett packard printer cartridges, hewlett packard printer ink, hewlett packard printer software
  lexmark technical support phone number, lexmark drivers, lexmark printer, lexmark printer ink
  asus technical support number, asus technical support phone number, asus chat support, asus customer care
  pogo trouble

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.