Ko­kie ir kie­no in­te­re­sai len­da Aly­taus mies­to va­do­vus su­pju­džiu­sia­me že­mės skly­pe? (85)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zemes sklypas
 Anks­čiau no­rė­ta skly­pus, su­for­muo­tus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, par­duo­ti auk­cio­nuo­se ir gau­ti pa­ja­mų į vie­ti­nį biu­dže­tą, o da­bar jie per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je iš­ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas – kas iš tų skly­pų ga­li pra­tur­tė­ti?  Zenono ŠILINSKO nuotr.  
Rug­sė­jo vi­du­ry­je at­šiau­raus vė­jo šuo­ras pra­skrie­jo tarp dvie­jų Aly­taus mies­to va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio. Pas­ta­ra­sis Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­da­vė su­for­muo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nes by­las, siek­da­mas at­kur­ti nuo­sa­vy­bę. Tuo pa­si­pik­ti­nęs me­ras krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so ir spe­cia­liai šiuo klau­si­mu su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis to­les­nio dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Ta­čiau iki šiol jie to­liau dir­ba kar­tu. Pas­ta­ruo­ju me­tu ima ryš­kė­ti, ko­kie ir kie­no in­te­re­sai len­da mies­to va­do­vus su­pju­džiu­sia­me kon­kre­čia­me skly­pe, esan­čia­me Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, – bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se.

Pa­kan­ka­mas skai­čius skly­pų in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai

Maž­daug še­šių hek­ta­rų lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se daržuo­se, už­fik­suo­tas sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­ren­gus šio mik­ro­ra­jo­no de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą.

Šio­je te­ri­to­ri­jo­je maž­daug ke­tu­ri hek­ta­rai nu­ma­ty­ti ko­mer­ci­niams ob­jek­tams ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, o tam su­for­muo­ti aš­tuo­ni skly­pai nuo maž­daug 20 iki 60 arų.

Nors ir to­kios pa­skir­ties že­mės skly­pai ga­li bū­ti grą­žin­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams, ta­čiau pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai šiuo tiks­lu jų ne­per­da­vė Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai. Kaip sa­kė bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą Vy­tau­tas Jast­rems­kas, jie bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­sui sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, nes mi­nė­tai tar­ny­bai pa­teik­tas pa­kan­ka­mas skly­pų skai­čius nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, už mies­te tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę su­tei­kia­mi skly­pai iki de­šim­ties arų. Jei bu­vę sa­vi­nin­kai nu­spręs­tų pre­ten­duo­ti į di­des­nius skly­pus, ko­kie yra su­for­muo­ti Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, jiems tek­tų ko­o­pe­ruo­tis ke­liems.

V.Jast­rems­kas pa­brė­žė, kad jo va­do­va­vi­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ko­tar­piu šioms tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti ir Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­ti skly­pai skir­ti in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai: „Mes iki pat sa­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos lai­kė­mės to­kios po­zi­ci­jos: kam siū­ly­ti ko­mer­ci­nės ar dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pus bu­vu­siems sa­vi­nin­kams, jei už­ten­ka su­for­muo­tų in­di­vi­du­a­lia­jai sta­ty­bai.“

To­kie skly­pai, pa­sak V.Jast­rems­ko, su­for­muo­ti Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Slė­nio, Gluos­nių, Mo­kyk­los gat­vė­se, prie va­di­na­mo­jo Sa­na­to­ri­jos miš­ko esan­čio­se Žir­gų, Vo­ve­rai­čių gat­vė­se, prie Svei­ka­tos ta­ko esan­čio­je Pa­ba­lių gat­vė­je, bu­vu­sio be­to­no maz­go te­ri­to­ri­jo­je – Su­bar­to­nių gat­vė­je. Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pri­pa­ži­no, kad ši te­ri­to­ri­ja dėl li­ku­sių be­to­no maz­go lie­ka­nų gal­būt ir nė­ra la­bai pa­trauk­li, bet vie­ta pa­trauk­li ki­tu as­pek­tu – yra ne­to­li mies­to cen­tro.

„Vie­ta, dėl ku­rios da­bar iš­ki­lęs kon­flik­tas, tie va­di­na­mie­ji bu­vę mies­tie­čių dar­žai ne­to­li „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cen­tro, daug pra­stes­nė te­ri­to­ri­ja nei ki­tos pa­siū­ly­tos vie­tos nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Ji ap­au­gu­si me­džiais ir krū­mais, ten yra so­do na­me­lių, šu­li­nių ir ki­tų sta­ti­nių, no­rint ją pa­ruoš­ti sta­ty­boms rei­kia ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų. Pra­stes­nė vie­ta – tik bu­vu­sio be­to­no maz­go“, – sa­ko V.Jast­rems­kas.

Jo pa­si­tei­ra­vus, kas kon­kre­čiai sa­vi­val­dy­bė­je nu­spren­dė bu­vu­sių dar­žų te­ri­to­ri­jo­je su­for­muo­tų ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­boms nu­ma­ty­tų skly­pų ne­per­duo­ti Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo, bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­vi­rai pa­reiš­kė, kad tai bu­vo jo, kaip ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo, jo bu­vu­sios pa­va­duo­to­jos Vi­li­jos Ra­ma­naus­kie­nės bei Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Bar­tu­se­vi­čie­nės spren­di­mas: „Pa­si­bai­gus mies­te že­mės grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­sui, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba šiuos skly­pus bū­tų ga­lė­ju­si par­duo­ti auk­cio­ne, o pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką pu­sė gau­tos su­mos ati­tek­tų vals­ty­bės, pu­sė – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tai kal­ba bū­tų apie mi­li­jo­nus.“

 Dau­giau nei prieš me­tus pra­si­dė­jo pra­šy­mai per­duo­ti skly­pus

Kai bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius jau bu­vo pa­tvir­ti­nęs Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą, ku­ria­me bu­vo ma­ty­ti su­for­muo­ti ko­mer­ci­nės bei dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, per­nykš­tį bir­že­lį ga­vo raš­tą iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jos Ilo­nos Mar­čins­kie­nės. Ja­me pra­šy­ta per­duo­ti šiuos skly­pus nuo­sa­vy­bei at­kur­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai že­mė­tvar­ki­ninkams at­sa­kė, kad to­kiu tiks­lu skly­pai su­for­muo­ti ir for­muo­ja­mi ki­to­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se, o mi­nė­ta vie­ta ga­li bū­ti kaip vie­na iš svars­to­mų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Po mė­ne­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus dar kar­tą su­lau­kė pa­na­šaus raš­to.

Kaip pri­si­me­na V.Jast­rems­kas, ta­da jis bei Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja atos­to­ga­vo, tuo­met at­si­ra­do lai­ki­nai jį pa­va­da­vu­sios ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Sil­vi­jos Peš­te­nie­nės raš­tas Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai, ku­rį pa­ren­gė mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas, o ja­me jau siū­ly­ta pen­kis skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Ta­čiau toks raš­tas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos ne­pa­sie­kė, jo iš­siun­ti­mas bu­vo su­stab­dy­tas, ap­si­žiū­rė­jus, kad no­rė­ta per­duo­ti pla­nuo­tus auk­cio­nuo­se par­duo­ti že­mės skly­pus.

Iš­siųs­tas ki­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­si­ra­šy­tas raš­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog šiuo klau­si­mu tar­ny­bai at­sa­ky­mas jau iš­siųs­tas, – pa­si­lik­ta prie anks­tes­nės nuo­mo­nės, kad nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti per­duo­ti ir bus per­duo­ti skly­pai in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai ki­to­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se.

Re­gis, tuo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vų su­si­ra­ši­nė­ji­mas su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba dėl ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pų bu­vu­siuo­se mies­tie­čių sa­va­va­liš­kai už­im­tuo­se dar­žuo­se per­da­vi­mo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti ir pa­si­bai­gė.

Šie­me­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je da­bar­ti­nis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­da­vė nau­jai su­for­muo­tus že­mės skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, tarp ku­rių at­si­ra­do ir te­ri­to­ri­ja Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je. Jis taip pa­si­el­gė re­a­guo­da­mas į mi­nė­tos tar­ny­bos raš­tą ir pre­ten­den­tų į skly­pus skun­dus, kad jų ne­ten­ki­na da­bar siū­lo­mi skly­pai, jie nu­ro­dė ir bu­vu­sių dar­žų te­ri­to­ri­ją.

„Aš apie to­kį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nį pra­ne­šiau me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, ta­da jis krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so, su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių to­liau dirb­ti su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Me­ras pa­lai­kė mū­sų ka­den­ci­jos ap­si­spren­di­mą tuos skly­pus par­duo­ti auk­cio­nuo­se, taip pa­pil­dy­ti mies­to biu­dže­tą, o di­rek­to­rius pa­si­el­gė ki­taip“, – tvir­ti­no V.Jast­rems­kas.

Kaip ži­nia, ne­tru­kus spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys, ku­rio­je pa­reiš­kė, kad skly­pus per­duo­da­mas Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai el­gė­si tei­sė­tai.

Net Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai bu­vo skun­džia­mos ap­lin­ky­bės, su­si­ju­sios su anks­tes­nės ka­den­ci­jos va­do­vų veiks­mais for­muo­jant skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, ta­čiau tar­ny­ba, pa­tiks­li­nu­si in­for­ma­ci­ją, at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­nu­sta­ty­tų nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių.

Va­di­na­si, tiek pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­per­duo­da­mi vi­sų su­for­muo­tų že­mės skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, tiek da­bar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, juos per­duo­da­mas, ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų ne­pa­žei­dė. Ta­čiau anks­čiau no­rė­ta skly­pus, su­for­muo­tus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, par­duo­ti auk­cio­nuo­se ir gau­ti pa­ja­mų į vie­ti­nį biu­dže­tą, o da­bar jie per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je iš­ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas – kas iš tų skly­pų ga­li pra­tur­tė­ti? Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas, ku­rio lė­šos nau­do­ja­mos vi­sų mies­tie­čių po­rei­kiams ten­kin­ti, ar sa­vi­nin­kai, ku­rie ga­li par­duo­ti su­grą­žin­tus skly­pus?

 Skly­pas pa­do­va­no­tas ir su­da­ry­ta pir­ki­mo–par­da­vi­mo su­tar­tis

Bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, kon­kre­čio­je vie­to­je, Li­kiš­kė­lių gat­vė­je, jau da­bar yra at­kur­ta nuo­sa­vy­bė. Kaip liu­di­ja vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cen­tro skel­bia­mi duo­me­nys, tai at­si­ti­ko dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus.

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba nuo­sa­vy­bės tei­ses at­kū­rė ke­liems as­me­nims, o maž­daug po me­tų be­veik 31 aro že­mės skly­pas pa­do­va­no­tas vie­nam Aly­taus ver­sli­nin­kui, už­si­i­man­čiam ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu. Ne­tru­kus, pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je, jis su ben­dro­ve „Lidl Lie­tu­va“ su­da­rė skly­po pir­ki­mo–par­da­vi­mo su­tar­tį. Skly­pas kol kas kaip šios ben­dro­vės nuo­sa­vy­bė dar ne­įre­gist­ruo­tas.

Kaip sa­ko bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas, prie pat šio skly­po yra su­for­muo­tas 56 arų skly­pas dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, ku­ris ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ir ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tams sta­ty­ti, bū­tent dėl šio skly­po jis jau­tė vie­no bu­vu­sio Sei­mo na­rio do­mė­ji­mą­si, ką ren­gia­ma­si ja­me da­ry­ti, ar ke­ti­na­ma per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms grą­žin­ti: „Nau­jo pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bai ne­to­li „Ma­xi­mos“ 31 aro ne­už­ten­ka. Jei sa­vi­nin­kams bū­tų grą­žin­ta dar be­veik 60 arų, pre­ky­bos cen­trą jau ga­li­ma sta­ty­ti. Kai su­ži­no­jau apie at­kur­tą nuo­sa­vy­bę kon­flik­tą tarp da­bar­ti­nių mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­sio­je te­ri­to­ri­jo­je, ver­sli­nin­ko su­tar­tį su „Lidl“, ta­po aiš­ku, ko­dėl te­ri­to­ri­ja siū­lo­ma nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Mi­nė­tas pre­ky­bos cen­tras tu­ri min­čių plės­tis Aly­tu­je, tai jo at­sto­vai pa­tvir­ti­no bir­že­lį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su mies­to va­do­vais. Vis­kas tar­si tei­sė­ta, bet ar tei­sin­ga mies­to at­žvil­giu. Aki­vaiz­du, kad ati­duo­da­me skly­pus pa­si­pel­ny­ti pri­va­tiems as­me­nims, ku­rie, ko ge­ro, bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pa­de­da su­tvar­ky­ti že­mės grą­ži­ni­mo do­ku­men­tus, o pe­rė­mę skly­pus tik­riau­siai su jais at­si­skai­to sim­bo­liš­kai. Dar yra ir ki­tas ke­lias veik­ti bu­vu­sių sa­vi­nin­kų var­du – įgy­ti pri­klau­san­čios grą­žin­ti že­mės nuo­sa­vy­bės iš­va­das ir taip pre­ten­duo­ti į jiems pri­klau­san­čius skly­pus mies­te.“

 Vei­kia­ma per ad­vo­ka­tus

Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­na Vil­niaus ad­vo­ka­tų kon­to­ra yra ga­vu­si sep­ty­nių as­me­nų, sie­kian­čių Aly­tu­je įgy­ti že­mės skly­pus už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę, pa­ve­di­mą už juos tvar­ky­ti tei­si­nius že­mės rei­ka­lus. Tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš šios ad­vo­ka­tų kon­to­ros ga­vo pra­šy­mą pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie su­for­muo­tus skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, mi­ni­mi skly­pai ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių bei San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

Vie­nas iš ad­vo­ka­tų pa­gal­bos pa­pra­šiu­sių as­me­nų, Kau­no mies­to gy­ven­to­jas, yra krei­pę­sis ir į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos, ir į šios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vus dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­per­duo­da­mų že­mės skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je. Ta­čiau ga­vo at­sa­ky­mus apie su­for­muo­tus skly­pus in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai.

Mies­te nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba siū­lo ir ki­tas ko­mer­ci­nes te­ri­to­ri­jas, pa­vyz­džiui, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Kle­vų gat­vė­je, Puns­ko, Ker­na­vės gat­vė­se, bet jie su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lau­kia.

Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­ja yra pa­kan­ka­mai ge­ro­je vie­to­je, ja do­mi­si kon­kre­tūs ver­slo sub­jek­tai, už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę įgy­tus skly­pus ga­li­ma ne­pi­giai par­duo­ti, pas­kui juos su­jung­ti, per­par­duo­ti stam­bių ob­jek­tų sta­ty­bai ir taip įgy­ti ne­ma­žas pa­ja­mas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vei­kė ko­mi­si­ja, ku­ri ver­ti­no Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus veiks­mus dėl skly­pų per­da­vi­mo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Iš­va­dos jau pa­teik­tos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Ko­kius jis pri­ims spren­di­mus, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti šią sa­vai­tę.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai