Keturratininkai gina savo mundurą

Dominyka Bukšaitytė
Komentarai (1)
2020 Liepa 21
Keturraciai
ATV Broliai, išvažiuodami į miškus, keliauja leistinais keliais, negadindami miško ir jo neniokodami. Asmeninės nuotr.
Žy­gi­man­tas Pranc­kus, ku­ris Aly­tu­je jau prieš sep­ty­ne­rius me­tus ati­da­rė mo­to­cik­lų ir ke­tur­ra­čių de­ta­lių par­duo­tu­vę „Mo­to Star“, pa­sa­ko­ja, kad ke­tur­ra­tį nu­si­pir­ko prieš pen­ke­rius me­tus, ūkio dar­bams pa­leng­vin­ti, o kar­tu ir ke­lio­nėms pra­ver­tė. Da­bar Žy­gi­man­tas ke­tur­ra­čiu va­ži­nė­ja tik ret­kar­čiais, ta­čiau va­žiuo­da­mas per mies­te­lius vi­sa­da va­žiuo­ja lė­tai, sten­gia­si ne­kel­ti triukš­mo, dul­kių aud­rų.

„Mo­to Star“ įkū­rė­jas Žy­gi­man­tas Pranc­kus

Pats ver­sli­nin­kas tei­gia, kad jei ke­li chu­li­ga­nai iš­nio­ko­jo kaž­ku­rio ūki­nin­ko pa­sė­lius ar su­nai­ki­no miš­ko pa­klo­tę, tai ne­reiš­kia, kad vi­si ke­tur­ra­čių mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai yra ne­at­sa­kin­gi ir ne­si­skai­to nei su gam­ta, nei su žmo­nė­mis.

Pa­klau­sus, ką pats no­rė­tų pri­dur­ti šia te­ma, Žy­gi­man­tas sa­ko: „Ne­rei­kia apie vi­sus spręs­ti iš vie­no pa­vyz­džio, jei vie­nas chu­li­ga­niš­kai vai­ruo­ja, tai ne­reiš­kia, kad vi­si to­kie yra, tie­siog tu­rė­tu­me iš­mok­ti at­skir­ti.“\

Ke­tur­ra­čių bro­liai

Juo­zas Ja­ku­bė­lis, ATV Bro­liai - ke­tur­ra­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, pa­sa­ko­ja, kad jo pa­ties gy­ve­ni­me ke­tur­ra­čiai at­si­ra­do prieš de­vy­ne­rius me­tus, kai dar ne­la­bai kas juos tu­rė­jo.

Taip po tru­pu­tį pra­dė­jo bū­riuo­tis vis su­si­pa­žin­da­mi kaž­kur, ar var­žy­bo­se, ar miš­ke, kai vie­nam kaž­kas at­si­tin­ka ir tie­siog su­sto­ji pa­dė­ti. 2013 me­tais vy­ko var­žy­bos, po jų su­gal­vo­jo įkur­ti klu­bą.

Pra­džio­je įkū­rė pa­pras­čiau­sią ben­druo­me­nę „Fa­ce­bo­ok“ plat­for­mo­je, ku­rio­je bu­vo tik tri­se. O prieš tre­jus me­tus jau įkū­rė ke­tur­ra­ti­nin­kų aso­cia­ci­ją, ku­rio­je šiuo me­tu yra še­šio­li­ka na­rių.

Mė­gė­jų klu­bas

Pa­klau­sus J.Ja­bu­kė­lio, ar vyks­ta „bro­lių“ tre­ni­ruo­tės, jis at­sa­ko, kad jie ne­si­tre­ni­ruo­ja, nes yra tik mė­gė­jų klu­bas.

Daž­niau­siai tie­siog su­si­pla­nuo­ja marš­ru­tą, pa­si­žiū­ri na­vi­ga­ci­jo­je ke­lius, ku­riais ga­li­ma va­žiuo­ti, ir ke­liau­ja nuo šim­to iki šim­to pen­kias­de­šimt ki­lo­met­rų.

Vi­sa­da ke­liau­da­mi per mies­te­lius klu­bo na­riai lai­ko­si grei­čio nu­ro­dy­mų. Nie­ka­da ne­va­žiuo­ja tais ke­li­ais, ku­riais ke­tur­ra­čiams va­žiuo­ti yra drau­džia­ma.

Jei ke­lias yra pa­žy­mė­tas na­vi­ga­ci­jo­je, ta­čiau prie jo pri­va­žia­vus pa­aiš­kė­ja, kad yra už­tver­tas už­kar­da, ak­me­ni­mis ar koks me­dis nu­vers­tas, „bro­liai“ tie­siog gra­žiai ap­si­su­ka ir ke­liau­ja ki­tu ke­liu.

Už pa­sek­mes la­bai grei­tai at­sa­ky­si

Ke­liau­da­mi sa­vo su­pla­nuo­tais marš­ru­tais aso­cia­ci­jos na­riai ne­si­el­gia taip, kad rei­kė­tų at­sa­ky­ti už pa­sek­mės. Vi­si ke­tur­ra­čiai yra re­gist­ruo­ti, la­bai daug kur yra įreng­tos ka­me­ros. To­dėl jei bai­gia­si ke­lias, rei­kia ap­si­suk­ti ir grįž­ti. Jei ne­pai­sy­si tai­syk­lių, la­bai grei­tai bus iš­si­aiš­kin­ta ta­vo ta­pa­ty­bė ir teks at­sa­ky­ti už pa­sek­mes.

ATV Bro­liai pre­zi­den­tas sa­ko, kad kaip ir tarp me­džio­to­jų ir žve­jų yra bra­ko­nie­rių, taip ir tarp ke­tur­ra­ti­nin­kų at­si­ran­da va­di­na­mų­jų chu­li­ga­nų, ku­rie ne­pai­so tai­syk­lių, su­nai­ki­na pa­sė­lius ar miš­ko pa­klo­tes. Tie­siog tai yra ne­iš­ven­gia­ma ir nie­kur nuo to ne­pa­bėg­si. To­dėl ke­tur­ra­ti­nin­kai ir bu­ria­si į ben­druo­me­nes, ban­dy­da­mi pa­keis­ti po­žiū­rį į juos, kad vis­gi ne vi­si yra to­kie, ku­rie ga­di­na ir nio­ko­ja gam­tą.

Ke­tur­ra­čių nu­oma Aly­tu­je

Ke­tur­ra­čių nuo­mos veik­lą Da­rius Čes­nu­lai­tis Aly­tu­je pra­dė­jo prieš mė­ne­sį. Nors Da­riaus gy­ve­ni­me jie at­si­ra­do la­bai se­niai, kai pats dar lan­kė Aly­taus kar­tin­gų mo­kyk­lą, va­do­vau­ja­mą Va­len­ti­no Sur­do­ko.

Nors veik­la pra­dė­ta vyk­dy­ti vi­sai ne­se­niai, D.Čes­nu­lai­tis sa­ko, kad su­si­do­mė­ji­mo tik­rai su­lau­kia. Ši idė­ja at­si­ra­do iš no­ro Aly­taus jau­ni­mui su­teik­ti vie­tą ir pra­mo­gą, kur ga­lė­tų nu­leis­ti ga­rą.

Vy­ras pats au­gi­na duk­ras ir sa­ko, kad jau­no am­žiaus as­me­nys Aly­tu­je ne­la­bai tu­ri ką veik­ti, čia sto­ka pra­mo­gų, to­dėl ke­tur­ra­čių nuo­mos ver­slas ir at­si­ra­do tam. Nors pats šmaikš­tau­ja, kad dau­giau su­lau­kia vy­res­nių žmo­nių.

Ke­tur­ra­čių mė­gė­jus ap­rū­pi­na vis­kuo

Tai pra­mo­ga ir jau­nam, ir se­nam. At­vy­kę pra­mo­gau­ti gau­si­te vi­sas rei­ka­lin­gas prie­mo­nes va­žia­vi­mui: šal­mą, ap­ran­gą, o svar­biau­sia – ke­tur­ra­tį. Pats Da­rius vi­sa­da ly­di žmo­nes. Yra nu­si­pir­kęs na­vi­ga­ci­jas, ku­rio­se  pa­žy­mė­ti vi­si ga­li­mi va­žiuo­ti miš­ko ke­liai.

Mies­te­liuo­se tik­rai va­žiuo­ja­ma tvar­kin­gai, ne­su­ke­liant di­de­lio gar­so ir dul­kių, o jei at­si­ran­da kom­pa­ni­jo­je to­kių, ku­rie no­ri „pa­si­dras­ky­ti“, vy­ras juo­kau­ja, kad la­bai grei­tai juos ap­ra­mi­na ir to­liau vi­si gra­žiai va­žiuo­ja ir mė­gau­ja­si nuo­sta­biais Dzū­ki­jos vaiz­dais. Ta­čiau miš­kuo­se pra­mo­gų už­ten­ka ir tiems, ku­rie no­ri la­biau pa­spaus­ti ga­zą.

Kie­no ža­la di­des­nė?

Pa­klau­sus, ar va­ži­nė­da­mi ne­ar­do miš­ko pa­klo­tės, ne­nio­ko­ja miš­ko, D.Čes­nu­lai­tis at­sa­ko, kad ga­li­me tai pa­ly­gin­ti. Vie­nas ke­tur­ra­tis sve­ria du šim­tus ki­log­ra­mų, su žmo­nė­mis mak­si­mum tris šim­tus pen­kias­de­šimt, vie­nas miš­ka­ve­žis sve­ria ke­tu­rias­de­šimt to­nų. Ten, kur trak­to­rius va­žia­vo, – ­tu va­žiuo­ti jau ne­be­ga­li, nes tie­siog ne­be­pra­va­žiuo­ji. Tai kie­no ža­la di­des­nė?

Toks pa­ly­gi­ni­mas aiš­kiai ke­tur­ra­ti­nin­kų nau­dai. Ta­čiau juk miš­ka­ve­žiai ne­laks­to po miš­kus sa­vo ma­lo­nu­mui, o ir ma­žes­nė ža­la vis­gi yra ža­la.
Da­rius ti­ki­na, kad jie va­žiuo­da­mi vi­sa­da va­do­vau­ja­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis. Ne­va­žiuo­ja tais ke­liais, ku­riais va­žiuo­ti ne­ga­li­ma, ne­vir­ši­ja leis­ti­no grei­čio. Ži­no­ma, prie­kaiš­tų su­lau­kia, bet juk įsta­ty­mas ne­pa­žeis­tas.

Rei­dai ke­tur­ra­čiams

Vi­sur skel­bia­ma, kad bus vyk­do­mi rei­dai ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jams, kad bus gau­do­mi, ke­lia­mi dro­nai. Ta­čiau ke­tur­ra­čių nuo­mo­to­jas sa­ko, kad juk ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai ne­vai­ruo­ja iš­gė­rę, daž­niau­siai lai­ko­si vi­sų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, aiš­ku, bū­na iš­im­čių. Tai ko­dėl ne­ren­gia­mi to­kie rei­dai au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams? Ko­dėl ke­tur­ra­čiai ir au­to­mo­bi­liai yra taip skir­tin­gai ver­ti­na­mi, jei tu­ri tuos pa­čius ke­tu­ris ra­tus?

Čia tik­rai bū­ti­na pa­prieš­ta­rau­ti Da­riui – rei­dų dėl au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo, tech­ni­nės trans­por­to prie­mo­nės būk­lės, Ke­lių eis­mo tai­syk­lių lai­ky­mo­si anaip­tol ne­stin­ga. O dro­nas – tik­rai veiks­min­ga prie­mo­nė miš­ko ke­liu­ku skuo­džian­čiam ke­tur­ra­ti­nin­kui su­draus­min­ti.

  Komentaras

  suprantu,kad norit palakstyti, bet pro gyvenamus namus numeskit gazą nes dulkės kyla į pravertus langus....sutinku,kad miškavežiai padaro daugiau žalos(link mano namų miško keliuką taip išklampojo, kad teko su kastuvu išsilygint) nes vieno miškas,kiti kirto, treti išvežė-nėra kaltų

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.