Nr. 86 (13462)

2020-07-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 86 (13462) skaitykite:

  • Dan­tų im­plan­ta­ci­ja Aly­tu­je. Kuo nu­ste­bins at­si­nau­ji­nu­si kli­ni­ka „Pro­den­ta”?
  • „Luks­nė­nų tau­rę 2020” pa­puo­šė Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­nas
  • Žygis pės­čio­mis „Ap­link Aly­taus ae­ro­dro­mą”
  • IATA: pasaulinis oro eismas į prieškrizinį lygį negrįš iki 2024 metų
  • Kaip fon­ta­nas tam­pa ba­sei­nu?
  • 8 dažniausiai daromos kaukių dėvėjimo klaidos
  • Du rug­pjū­čio ket­vir­ta­die­nius Aly­tu­je – kul­ti­nių „Ki­no pa­va­sa­rio” fil­mų ne­mo­ka­mi se­an­sai
  • Ar­ti­muo­se lie­tu­vių atos­to­gų pla­nuo­se – ke­lio­nės po Lie­tu­vą
  • A.Gu­ter­re­sas: pan­de­mi­ja su­tei­kia ga­li­my­bę pa­keis­ti pa­sau­lio mies­tus
  • JAV eks­per­tas A.Fau­cis: ko­vo­jant su vi­ru­su bū­ti­na lai­ky­tis pen­kių prin­ci­pų
Žy­gi­man­tas Pranc­kus, ku­ris Aly­tu­je jau prieš sep­ty­ne­rius me­tus ati­da­rė mo­to­cik­lų ir ke­tur­ra­čių de­ta­lių par­duo­tu­vę „Mo­to Star“, pa­sa­ko­ja, kad ke­tur­ra­tį nu­si­pir­ko prieš...
Kas­met gau­sė­jan­ti er­kių ar­mi­ja mai­ti­na­si tik krau­ju. Jai ne­rei­ka­lin­gas joks ki­tas mais­tas, tik žmo­gus ar gy­vū­nas, ku­rių krau­ja­gys­lė­mis pul­suo­ja krau­jas. Epi­de­mio­lo­gai...
Ar kada susimąstėte, ką galima sužinoti iš automobilio VIN numerio? Tai ilgas numeris, kurį Jūs pateikiate savo draudimo kompanijai. Tačiau kokią informaciją tai jiems suteikia? Tiesa yra ta, kad VIN...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.