Gra­žios ap­lin­kos abė­cė­lė – kiek­vie­nam in­di­vi­du­a­li

Jankauskai
Ramutė ir Jonas Jankauskai kiekvieną rytą ir vakarą porą valandų skiria savo kiemo augalams. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vi­suo­met aly­tiš­kiai puo­se­lė­jo gė­ly­nus. Kaip pa­ste­bi ne vie­nas vy­res­nis pa­šne­ko­vas, šian­dien na­mų val­dų ap­lin­kos ypač spal­vin­gos, nes šei­mi­nin­kai tu­ri ga­li­my­bių jas puoš­ti au­ga­lais, ku­rių so­viet­me­čiu, kaip se­no­liai sa­ko, nė su ži­bu­riu ieš­ko­da­mas ne­ga­lė­jai įsi­gy­ti. Šią va­sa­rą Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tės so­dy­bos pleš­ka nuo įvai­rias­pal­viai žy­din­čių au­ga­lų. Sun­ku bū­tų pra­ei­ti ne­už­su­kus į Ra­mu­tės ir Jo­no Jan­kaus­kų so­dy­bą. Tą pa­da­rė­me Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se. Ra­mu­tę JAN­KAUS­KIE­NĘ (nuotr.) kal­bi­no Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Tur­būt na­mų ap­lin­kos gro­žis – Jū­sų abie­jų dar­bas ir kū­ry­ba? Tai vie­nin­te­lė erd­vė, ar tu­ri­te ir dau­giau vie­tų, kur ten­ka žem­dir­biš­kai pa­plu­šė­ti?

– Taip na­mų ap­lin­ką vie­nai bū­tų sun­ku pri­žiū­rė­ti. Dir­ba­me ir ku­ria­me kar­tu su vy­ru Jo­nu. Jis dar­buo­ja­si, kur rei­ka­lin­ga dau­giau fi­zi­nės jė­gos. Ki­tos erd­vės ne­tu­ri­me.

– Ku­ris esa­te šio gro­žio vi­su­mos di­zai­ne­ris? Ver­ti­nant pro­fe­si­jas, jei ne­klys­tu, abie­jų bu­vę dar­bai nie­ko ben­dra su so­di­nin­kys­te, gė­li­nin­kys­te ar den­dro­lo­gi­ja ne­tu­rė­jo. Iš kur tas mo­kė­ji­mas taip gra­žiai rū­pin­tis sa­vo kie­mo au­ga­li­ja?

– Gro­žio di­zai­ne­rė esu aš, nors abu mėgs­ta­me na­tū­ra­lią ap­lin­ką, erd­vę, per daug ne­per­krau­tą au­ga­lais.

– Gė­li­nin­kais ar so­di­nin­kais Jus va­din­ti?

– Esa­me mi­ni gė­li­nin­kai ir so­di­nin­kai: vy­ras pri­žiū­ri vais­me­džius ir vais­krūmius, o aš gė­les ir de­ko­ra­ty­vius krū­mus bei me­de­lius.

– Žie­dai ar Jūs pir­mie­ji vi­du­va­sa­rį pa­bun­da­te? Kiek pa­ros lai­ko ski­ria­te au­ga­lams pri­žiū­rė­ti?

– Ma­lo­nu ry­te iš­ėjus pa­ma­ty­ti pra­si­sklei­du­sį gė­lės žie­dą, pra­žy­du­sį krū­me­lį. Tai pa­ža­di­na mei­lę gy­ven­ti ir dirb­ti. Au­ga­li­jos prie­žiū­rai daug lai­ko ne­ski­riu. Tai bū­na iš ry­to ir va­ka­re, apie 2 va­lan­das. Tai da­rau kas­dien ir su di­de­le mei­le.

– Ku­ris mė­nuo Jū­sų val­do­se spal­vin­giau­sias?

– Pas spal­vin­giau­sias ir ža­liau­sias mė­nuo mū­sų val­do­se yra bir­že­lis.

– Ši va­sa­ra Jū­sų puo­se­lė­ja­mai ap­lin­kai yra tin­ka­ma, ar jau no­ri­si pra­šy­ti iš dan­gaus ma­žiau lie­taus? O gal sau­lė per kait­ri?

– Ši va­sa­ra pas mus yra sub­tro­pi­nė, to­dėl vis­kas gra­žiai au­ga ir ve­ši, nes pa­kan­ka ir sau­lės, ir lie­taus.

– Šian­dien Jū­sų tur­būt nie­kas iš au­ga­li­jos ne­nu­ste­bin­tų, daug ke­liau­ja­te, vi­so­kių so­dų esa­te ma­tę. Ko­kius pa­sau­lio so­dus no­rė­tu­mė­te ap­lan­ky­ti?

– Ke­liau­ju kas­met, nes ke­lio­nės yra ma­no gy­ve­ni­mo da­lis. Di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko Ka­na­do­je Van­ku­ve­rio sa­lo­je ap­lan­ky­tas But­chart so­das. Tuo me­tu, kai vie­šė­jau ja­me, so­das šven­tė 100 me­tų ju­bi­lie­jų. Šia­me so­de yra dau­ge­lio pa­sau­lio vals­ty­bių so­dai su sa­vo spe­ci­fi­ne au­ga­li­ja. Nie­ko įdo­mes­nio ir gra­žes­nio ne­su ma­čiu­si. Kiek­vie­nas so­das yra sa­vaip įdo­mus.

– Jei tek­tų pa­lik­ti tik pen­kis au­ga­lus Jū­sų val­do­se, ko­kie tai bū­tų? Ir ko­dėl šie?

– Jei­gu tek­tų pa­lik­ti pen­kis au­ga­lus, tai pir­miau­sia pa­si­lik­čiau mag­no­li­jas. La­bai my­liu ir puo­se­lė­ju jas. Kai gam­ta nė­ra iki ga­lo at­si­bu­du­si, jos pra­žys­ta, tai bū­na ko­vo mė­ne­sį, džiu­gin­da­mos ne­pa­pras­to gro­žio žie­dais ir aro­ma­tu. Ypač ža­vi ‘Co­a­tes‘ mag­no­li­ja.

Aiš­ku, kaip far­ma­ci­nin­kė jau sep­ty­nio­li­ka me­tų au­gi­nu gin­kme­dį (Gink­go­bi­lo­ba). Jis au­ga la­bai lė­tai, bet jau la­pe­lių ar­ba­tai už­ten­ka.

Mėgs­tu gels­vos spal­vos de­ko­ra­ty­vi­nius me­de­lius. Pa­lik­čiau ir guo­bą, ku­ri karš­tą va­sa­ros die­ną su­tei­kia pa­vė­sį. Lik­tų de­ko­ra­ty­vi­niai spyg­liuo­čiai, ku­rie ža­liuo­ja va­sa­rą ir žie­mą. Dar pup­me­dis (La­bur­num). Jis džiu­gi­na gel­to­nais ka­ban­čiais žie­dy­nais, nors ir nuo­din­gas.

– Ku­rie dau­giau­sia Jū­sų rū­pes­čio pra­šo­si?

– Mėgs­tu de­ko­ra­ty­vius me­de­lius, nes jiems rei­kia ma­žes­nės prie­žiū­ros. Le­piau­sias au­ga­las iš ma­no pa­si­rink­tų yra gin­kme­dis.

– Kal­bant apie gė­les, vien­me­tėms ar dau­gia­me­tėms pir­mu­mą tei­kia­te ir ko­dėl?

– Pir­mu­mą tei­kiu dau­gia­me­tėms gė­lėms. La­bai my­liu ro­žes, nors jos ir rei­ka­lau­ja di­de­lės prie­žiū­ros. Vis gal­vo­ju apie ro­žy­no pa­nai­ki­ni­mą, bet jos sa­vo gra­žiais žie­dais sten­gia­si ma­ne pa­pirk­ti.

– Ar bu­vo ki­lę min­čių im­ti ir su­skai­čiuo­ti vi­sas au­ga­li­jos rū­šis?

– Min­čių skai­čiuo­ti ne­bu­vo, nors su­skai­čiuo­ti ne­bū­tų sun­ku.

– So­di­nin­ko die­no­raš­tį ve­da­te? Že­mės rūgš­tin­gu­mą ir ki­tas sa­vy­bes esa­te iš­si­ty­rę?

– So­di­nin­ko die­no­raš­tį ve­du, o že­mės rūgš­tin­gu­mu rū­pi­na­si vy­ras.

– Tai da­bar pa­sa­ky­ki­te, ko­kia yra gra­žios ap­lin­kos abė­cė­lė?

– Gra­žios ap­lin­kos abė­cė­lė – kiek­vie­nam in­di­vi­du­a­li. Svar­biau­sia – my­lė­ti, ką da­rai, ir tai da­ry­ti dėl sa­vęs, kad vi­sa teik­tų džiaugs­mą. O dar­bas – ir svei­ka­ta.

– Ko­kius gė­lių dar­že­lius me­na­te iš vai­kys­tės? Gal Jums pa­vy­ko vie­ną ki­tą au­ga­lė­lį iki šių die­nų iš ma­mų gė­ly­nų iš­lai­ky­ti?

– Iš anks­ty­vos vai­kys­tės pri­si­me­nu mo­čiu­čių dar­že­lius. Tė­čio ma­ma bu­vo kai­mo žo­li­nin­kė. Tai ji au­gi­no daug vais­ti­nių au­ga­lų. Gal dėl to pa­si­rin­kau far­ma­ci­nin­ko spe­cia­ly­bę. Ma­mos ma­mos dar­že­ly­je au­go la­bai daug gė­lių, o prie na­mų daug kaš­to­nų. Mes prie sa­vo na­mų pa­si­so­di­no­me iš se­ne­lių so­dy­bos 4 kaš­to­nus.

– Kaip ver­ti­na­te lau­ko gė­lių gro­žį, mer­kia­te puokš­tes? Ap­skri­tai, ar mėgs­ta­te skin­tas gė­les?

– Pa­tį gra­žiau­sią kū­ri­nį su­ku­ria gam­ta. Ypač tai pa­jun­tu per Jo­ni­nes, pin­da­ma vai­ni­ką ir skin­da­ma lau­ko gė­lių puokš­tę.

– Per­nai ru­de­nį il­go­kai tru­kęs pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nės gais­ras Jū­sų kie­mo gy­vas­čiai ža­los ne­pri­da­rė?

– Per­nykš­tis pa­dan­gų per­dir­bi­mo ga­myk­los gais­ras, ačiū Die­vui, Mik­lu­sė­nų gam­tai, že­mei ir van­de­niui daug ne­pa­ken­kė. Bu­vo da­ro­ma ne­ma­žai ty­ri­mų, ku­rie pa­ro­dė, kad tar­ša ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­tų nor­mų. To­dėl pa­va­sa­rį ki­bo­me į že­mės ūkio dar­bus. Gais­ro me­tu bu­vo­me iš­vy­kę iš Mik­lu­sė­nų.

– Aly­taus mies­to gė­ly­nai jums pa­tin­ka?

– Aly­tus nuo­sta­bus, ža­lias, pu­šy­nuo­se sken­din­tis mies­tas. Ne­įma­no­ma ne­si­ža­vė­ti gau­siais, sko­nin­gai su­for­muo­tais gė­ly­nais, ku­rių vis dau­gė­ja. Tad no­ri­si aly­tiš­kiams pa­lin­kė­ti – my­lė­ki­me ir džiau­ki­mės sa­vo mies­tu.

  Komentaras

  Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: drajayi1990@gmail.com Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Viskas gražu pas šiuos mielus draugus!Vidus ir išorė susitikus norisi būti ir pabūti!Sėkmės mano kolegei Ačiū kad esate mūsų gyvenime apkabiname džiaugiamės didžiuojamės!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.