Gal ši­tas „nau­jas mies­to žen­klas” yra są­mo­nin­gai prie­var­ta stu­mia­mas į prie­kį tam, kad mes pa­mirš­tu­me sa­vo is­to­ri­ją, tra­di­ci­jas ir ta­pa­ty­bę?

Sigitas Leonavičius
Sigitas Leonavičius: „Tai ko­dėl mes ne­ger­bia­me sa­vo is­to­ri­nio, vie­no se­niau­sių Lie­tu­vos mies­tų her­bo? Ko­dėl jam ne­at­si­ra­do gar­bin­gos vie­tos nau­jo­je sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je? Ko­dėl nu­ki­šo­te jį į sve­tai­nės to­li­miau­sią kam­pą, o jos vir­šu­je iš­kė­lė­te aly­tiš­kių jau „pa­krikš­ty­tą“ „Ga­ta­vec­kų krin­ge­lį“?“
Per­skai­čiau in­for­ma­ci­ją apie nau­ją­ją Aly­taus sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nę ir man už­kliu­vo­ šis tei­gi­nys: „Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to por­ta­las ati­tin­ka Aly­taus mies­to žen­klo „Aly­tus My­liu“ kon­cep­ci­ją“. To­dėl pa­si­da­ly­siu su Ju­mis min­ti­mis, ku­rios ki­lo tai per­skai­čius.

Vi­si ži­no, kad her­bas yra vals­ty­bės, mies­to, gi­mi­nės pa­si­di­džia­vi­mo ir at­pa­ži­ni­mo žen­klas, pa­grin­di­nis jų sa­vi­tu­mo, reikš­min­gu­mo ski­ria­ma­sis žen­klas, ne­kin­tan­tis iš­ti­sus šimt­me­čius. Ne vel­tui žo­dis „her­bas“ reiš­kia pa­li­ki­mą. Vi­si ži­no, kad mies­to her­bas ir vė­lia­va – tai mies­to ta­pa­ty­bės žen­klai, tu­rin­tys ypa­tin­gą kul­tū­ri­nę reikš­mę bei is­to­ri­ją.

Pri­min­siu, kad Aly­tus yra vie­nas se­niau­sių Lie­tu­vos mies­tų. Pir­mą kar­tą mi­ni­mas 1377 m. kaip Aly­taus pi­lis Vy­gan­do Mar­bur­gie­čio kro­ni­ko­je. 1581 m. bir­že­lio 15 d. Lie­tu­vos di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis Ste­po­nas Ba­to­ras su­tei­kė Aly­tui Mag­de­bur­go tei­ses ir her­bą. Ši da­ta yra mi­ni­ma kaip Aly­taus mies­to die­na.

Tei­si­nin­kas Vy­gan­tas Ma­li­naus­kas apie mū­sų sim­bo­lius ra­šo: „Sim­bo­lis nu­ro­do į tam tik­rą tra­di­ci­ją, ku­ri yra mū­sų ta­pa­ty­bės pa­grin­das. To­dėl, kai vi­suo­me­nei ir tau­tai rei­kia da­ry­ti le­mia­mus pa­si­rin­ki­mus, sim­bo­liai tam­pa itin svar­būs. Sim­bo­lis nu­ro­do, su ko­kia tra­di­ci­ja sa­ve sie­ja­me. Sa­vo ruož­tu ta­pa­ti­ni­ma­sis su tra­di­ci­ja ir sie­kis iš­sau­go­ti ta­pa­ty­bę yra ga­lin­gas mo­ty­vas, le­mian­tis tau­tos pa­si­rin­ki­mus kri­ti­niais mo­men­tais. Ką reiš­kia nau­jų sim­bo­lių at­si­ra­di­mas? Jis tie­siog reiš­kia, kad anks­tes­nė tra­di­ci­ja ne­bė­ra svar­bi ir ne­be­no­ri­ma su ja ta­pa­tin­tis. To­dėl, kai įvyks­ta re­vo­liu­ci­ja, kei­čia­mi vals­ty­bių her­bai bei ki­ti sim­bo­liai. Ar­ba, kai įsi­ga­li ar pri­me­ta­ma nau­ja ide­o­lo­gi­ja, kei­čia­mi pa­min­klai ir gat­vių pa­va­di­ni­mai... To­dėl so­vie­ti­niais lai­kais ir bu­vo nai­ki­na­mi vi­si vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­liai. Sim­bo­liai vi­suo­met nu­ro­do į tam tik­rą ta­pa­ty­bę bei tra­di­ci­ją. Dėl šios prie­žas­ties jie ir nė­ra de­mo­kra­tiški ar to­kie tal­pūs, kad tal­pin­tų vi­sus sko­nius bei po­žiū­rius. Bet bū­tent dėl to jų ir ne­ga­li pa­kęs­ti šiuo­lai­ki­nė li­be­ra­lio­ji kul­tū­ra bei ją ap­tar­nau­jan­tys me­ni­nin­kai. Li­be­ra­liai pa­sau­lė­žiū­rai ir kul­tū­rai ne­rei­kia vals­ty­bin­gu­mo, tau­tiš­ku­mo, re­li­gi­nių sim­bo­lių ar ki­tų aiš­kiai tra­di­ci­jai at­sto­vau­jan­čių sim­bo­lių. Nes jie pa­čia sa­vo p­ri­gim­ti­mi nė­ra li­be­ra­lūs. Li­be­ra­lia­jai pa­sau­lė­žiū­rai rei­kia kuo abst­rak­tes­nių „de­mo­kra­tiškų“ žen­klų (to­kių kaip vamz­dis, kal­va ar dar kas nors pa­na­šiai be­reikš­mio), į ku­rį žiū­rė­da­mas (tar­si į Ror­ša­cho tes­tą) kiek­vie­nas ga­lė­tų ma­ty­ti, ką no­ri, ne­kel­da­mas sau ne­li­be­ra­lių klau­si­mų apie tam tik­ros ta­pa­ty­bės ir tra­di­ci­jos tęs­ti­nu­mo svar­bą. Ly­giai taip pat žmo­nės ger­bia ir bran­gi­na jiems bran­gius as­me­nis, juk kiek­vie­nam nor­ma­liam žmo­gui ga­li bū­ti bran­gūs jo tė­vai, se­ne­liai ar ki­ti ar­ti­mi žmo­nės. Žmo­gui juk bū­tų skau­du, jei kas nors pa­im­tų jam bran­gaus as­mens por­tre­tą ir iš jo ty­čio­tų­si.“

Tai ko­dėl mes ne­ger­bia­me sa­vo is­to­ri­nio, vie­no se­niau­sių Lie­tu­vos mies­tų her­bo? Ko­dėl jam ne­at­si­ra­do gar­bin­gos vie­tos nau­jo­je sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je? Ko­dėl nu­ki­šo­te jį į sve­tai­nės to­li­miau­sią kam­pą, o jos vir­šu­je iš­kė­lė­te aly­tiš­kių jau „pa­krikš­ty­tą“ „Ga­ta­vec­kų krin­ge­lį“?

Šis žen­klas ir­gi tu­ri tei­sę eg­zis­tuo­ti kaip ir, pa­vyz­džiui, vi­sų jau pa­mėg­tas po­sa­kis „dzū­kai – ne pa­spir­tu­kai“ ar­ba „vie­ci­nis“, bet, kaip žmo­nės pa­ste­bi, tik ant marš­ki­nė­lių, krep­šių, ke­pu­rai­čių, žen­kliu­kų ir ki­tų pla­taus var­to­ji­mo pre­kių, nes šie žen­klai ir po­sa­kiai yra skir­ti vi­sai ki­tam tiks­lui.

Jie yra pra­mo­gi­niai, trum­pa­lai­kiai, skir­ti lais­va­lai­kiui. Ko­dėl ne­mok­šiš­ku­mas, is­to­ri­jos ne­iš­ma­ny­mas, pel­no sie­ki­mas, iš­lie­ka­mo­sios is­to­ri­nės ver­tės ne­tu­rin­čių men­ka­ver­čių ob­jek­tų bru­ki­mas yra ne­stab­do­mas? Ko­dėl mes, nu­vy­kę į ki­tas ša­lis ir at­sto­vau­da­mi Aly­tui, pri­sis­ta­ty­da­mi gal­būt bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, ve­ža­me šį ki­čą?

Tik is­to­ri­nia­me mū­sų her­be at­si­spin­di sa­vi­ta Aly­taus vie­to­vės reikš­mė. Tik jis de­monst­ruo­ja is­to­ri­nes ver­ty­bes. Juk her­bo nau­do­ji­mas ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se ar ki­tuo­se spau­di­niuo­se, šiuo at­ve­ju Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je, kas­kart tar­si pri­min­tų svar­biau­sius is­to­ri­nius įvy­kius, lė­mu­sius vie­no­kį ar mū­sų Aly­taus sa­vi­tu­mą.

Iš­var­dy­siu ke­le­tą mies­tų, ku­riems jų her­bas ir šian­dien yra mies­to ver­ty­bė bei mies­to pa­si­di­džia­vi­mo ir at­pa­ži­ni­mo žen­klas. Aly­taus ra­jo­no, Kau­no ra­jo­no, Vil­niaus ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio, Klai­pė­dos, Ute­nos, Kė­dai­nių, Kai­šia­do­rių, Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų, Pa­lan­gos, Jur­bar­ko, Elek­trė­nų, Jo­na­vos, Šiau­lių ir kt. sa­vi­val­dy­bių sve­tai­nė­se jis už­ima gar­bin­gą vie­tą ir pa­si­tin­ka kiek­vie­ną sve­tai­nės lan­ky­to­ją, su­teik­da­mas jam is­to­ri­nės in­for­ma­ci­jos, ku­rios ne­su­vo­kia šian­die­ni­niai nau­jos ide­o­lo­gi­jos sklei­dė­jai Aly­tu­je.

O gal ši­tas „nau­jas mies­to žen­klas“ yra są­mo­nin­gai prie­var­ta stu­mia­mas į prie­kį tam, kad mes pa­mirš­tu­me sa­vo is­to­ri­ją, tra­di­ci­jas ir ta­pa­ty­bę?

Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys

 

 

  Komentaras

  Politikai kur kaip kalba- taip elgiasi. Politikai atskaitingi bendrijai ir turi gerbt eilinius žmones. Aiškint jei kur ne aišku. Nes svarbiausia žmogus. O ne prisidengiant... kitus. Nes savivaldybės Etikos komisijos sprendimai Nr. KPPn- 110 2019-11- 4 ir Nr . KPPn- 128 2019-12-30 šio pono atžvilgiu kitaip rodo. Kur jei kaip politikui aukštesni reikalavimai nei eiliniams, šis vaizdas vienintelis iš politikų kitaip masto. Ir jei ne sidangstytų po politikai kaip eiliniam už gatvėje jei tokį žargoną panaudotų, būtų...Gal daugiau ne drystų. Nei po politika imituot.

  Komentaras

  bet jokio dramatizmo straipsnyje nematau. Prisimenu kaip aršiai Gataveckai puolė visus, kas pasisakė prieš jų auksinių vartų projektą. Jėga ir gatvės žargonu "meno" neįbruksi. O kad savivaldybė save reprezentuoja žvakėmis (žmonės kalba), suvenyrais ir kitais daikčiukais su šiuo kringeliu, tai man gėda

  Komentaras

  sąmokslo teorijų, kad "są­mo­nin­gai prie­var­ta stu­mia­mas į prie­kį tam, kad mes pa­mirš­tu­me sa­vo is­to­ri­ją, tra­di­ci­jas ir ta­pa­ty­bę?" ir neieškokim ant asfalto sliekų, jų ten yra. Šiuo atveju yra paprastas svetainės kūrėjų nemokšiškumas, jei ne kvailumas, nes oficialų miesto simbolį supainioti su pramoginiu tik taip galima. Abu jie gali egzistuoti ir gyvuoti kiekvienas savo vietoje ir savo laiku. Miesto herbo nepakeitė ir nepakeis miesto vardo užrašas, kad ir kaip įmantriai jis suraitytas bebūtų. Man regis į tai ir atkreipė dėmesį autorius, tik gal kiek dramatizuodamas.

  Komentaras

  Dêl herbo nesiginčysiu, bet buvo obels žiedas, virto, tai lelija, tai balta rože
  O naujoves, jaunų žmonių teikia priimti, o ne kritikuoti
  Patys nieko naujo nesugalvojat ir nepadarot
  Negęsonkit ir nemenkinkit jaunų žmonių
  Neteisk kitų, nebúsi teisiamas ir pats.

  Komentaras

  Tikrai pritariu, kas čia per kringelis ir dar toks svarbus? Tai tik gali būti paprastas logo, o dabar visi segasi į atlapus, gamina rašiklius ir kita. Gal Gataveckai perrašys istoriją?

  Komentaras

  Dėl herbo - visiškai pritariu. Šitas "kringelis" yra dirbtinis, sugalvotas konkretaus žmogaus.
  O jei įdėmiai įsižiūrėti, tai jame galima perskaityti ir trečią žodį, kuris atspindi neseniai skandalus sukėlusius reikaliukus :D

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.