Nr. 14 (13390)

2020-02-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 14 (13390) skaitykite:

 • „Fi­nan­suo­siu in­te­re­sų de­tek­to­rių“
 • La­bas, svei­ki!
 • Ne­si­ruo­šiu su­sto­ti
 • Ko­ja ko­jon su šau­liais
 • Aš juk šau­lys – tau­tos ka­rys
 • Ta­pi­mas šau­liu bu­vo vie­nas iš ge­riau­sių ma­no spren­di­mų
 • Vie­ci­nio fo­to­gra­fo Faus­to Au­gus­ti­no pa­ro­da „Vie­ci­niai”
 • KTU do­cen­tas: žmo­nių vi­di­niai kon­flik­tai ne­iš­ven­gia­mai per­duo­da­mi dirb­ti­niam in­te­lek­tui
 • Pa­veiks­luo­se – gy­ve­ni­mo spal­vos
 • „Gau­ruo­tie­ji šni­pai”. Nuostabus filmas
 • Kur­ki­me fil­mu­kus pa­tys
 • „Bre­xi­tas”. Nau­da lie­tu­vių dias­po­rai
 • Aly­tu­je – ne­įga­laus lan­ki­nin­ko per­ga­lė prieš svei­kuo­sius
 • Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja – dvi­de­šimt dvie­jų Lie­tu­vos mo­kyk­lų, tu­rin­čių di­des­nės dar­bo su grį­žu­siais vai­kais pa­tir­ties, tin­klo na­rė
 • JAV alaus da­ryk­la ant skar­di­nių de­da šu­nų iš prie­glau­dos nuo­trau­kas
 • Ar panemunėm žels bambukai? (4) 
Per­skai­čiau in­for­ma­ci­ją apie nau­ją­ją Aly­taus sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nę ir man už­kliu­vo­ šis tei­gi­nys: „Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to por­ta­las ati­tin­ka...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.