Frak­ci­ja „Už Aly­tų” su­ma­žė­jo dviem na­riais

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (20)
2020 Gegužė 5
Laura Ra­dze­vi­čiū­tė
Laura Radzevičiūtė ir Gediminas Daukšys paliko frakciją „Už Alytų“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo po­li­ti­kų pa­reiš­ki­mais. Du iš jų su­si­ję su pa­si­trau­ki­mu iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“.

Pir­ma­sis apie pa­si­trau­ki­mą iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“ pra­ne­šė Ge­di­mi­nas Dauk­šys, bu­vęs vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus 2019 me­tų rin­ki­muo­se. Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti sa­vo spren­di­mą, „Aly­taus nau­jie­noms“ G.Dauk­šys sa­kė, kad jo tiks­las yra rin­ki­mų pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas, o ne jun­gi­niai.

„Sten­giuo­si neuž­si­sto­vė­ti, iš­ei­ti iš sa­vo kom­for­to zo­nos, ban­dy­siu pa­ieš­ko­ti ki­tų bū­dų pro­gra­mai įgy­ven­din­ti, kaip ne­pri­klau­so­mas lais­vas žmo­gus“, – to­kius spren­di­mo mo­ty­vus įvar­di­ja po­li­ti­kas. Apie sa­vo spren­di­mą iš­ei­ti iš frak­ci­jos jis jau in­for­ma­vo raš­tiš­kai – elek­tro­ni­niu bū­du, nes pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Jau ant­ras iš ei­lės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės po­sė­dis, ku­ria­me ir pa­gar­sin­tas šis pa­reiš­ki­mas, vy­ko nuo­to­li­niu bū­du.

Pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti sa­vo spren­di­mą, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė sa­kė: „Po­li­ti­ko­je po­li­ti­nė lais­vė ir ne­pri­klau­so­my­bė prak­tiš­kai ne­įma­no­mi, jei­gu esi frak­ci­jo­je, ko­man­do­je ar val­dan­čio­je dau­gu­mo­je.

Kas ma­ne pa­žįs­ta, ži­no, esu la­bai prin­ci­pin­gas ir mo­kan­tis pa­sto­vė­ti už sa­ve, už ki­tus, sil­pnes­nius, žmo­gus.

Prieš me­tus kar­tu su Val­de­ma­ru Cho­mi­čiu­mi pri­si­jun­giau prie frak­ci­jos „Už Aly­tų“ dėl tri­jų prie­žas­čių: 1. Jei­gu no­ri kaž­ką pras­min­go nu­veik­ti, pa­dė­ti žmo­nėms, tu­ri jung­tis į ko­man­dą, nes vie­nas lau­ke ne ka­rys. 2. Su­ta­rė­me, kad pa­dė­si­me val­dan­čia­jai dau­gu­mai, mies­to me­rui, ad­mi­nist­ra­ci­jai, mies­tui svar­biais ir reikš­min­gais klau­si­mais. Pa­ža­dė­jau, kad ne­kel­siu skan­da­lų, jei­gu bus lai­ko­ma­si įsta­ty­mų, ne­bus tai­ko­mi dvi­gu­bi stan­dar­tai ir bus krei­pia­mas dė­me­sys į ma­no pa­siū­ly­mus, pa­sta­bas. 3. Iš tik­rų­jų, at­vy­kau į šį mies­tą dirb­ti, bet li­ki­mas taip su­dės­tė, kad jau pen­ke­rius me­tus tu­riu nuo­lat už sa­ve, už vie­šą in­te­re­są ir už ki­tus, sil­pnes­nius, kau­tis kaip liū­tė, to­dėl no­rė­jo­si ra­my­bės ir su­si­tel­ki­mo pra­smin­giems dar­bams su tik­rai pro­fe­sio­na­lia ko­man­da.

De­ja, pas­ta­rai­siais mė­ne­siais įsi­ti­ki­nau, kad ši­ta­me mies­te nor­ma­liai, ra­miai dirb­ti ne­įma­no­ma, nes vi­sais įma­no­mais bū­dais kai­šio­ja­mi pa­ga­liai, in­tri­guo­ja­ma ir, svar­biau­sia, – ne­si­lai­ko­ma ele­men­ta­raus duo­to žo­džio. Vis­kam bū­na pra­džia, at­ei­na ir pa­bai­ga. Ma­no ge­le­ži­nė kan­try­bė trū­ko.

Prieš pa­si­trauk­da­ma iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“, frak­ci­jos se­niū­nui To­mui Pa­čė­sui, pa­siū­liau frak­ci­jai skelb­tis opo­zi­ci­ne, nes jau ne­be­ga­li­ma dau­giau ty­lė­ti ir to­le­ruo­ti, kas vyks­ta mies­te, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos val­dy­me, ne­be­ga­li­ma dau­giau už­si­merk­ti ir ne­ma­ty­ti, kaip kai kas pel­no­si iš ne­lai­mių ir per mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus pu­čia vi­sam mies­tui gra­žiai pia­riš­kai pa­ruoš­tus bur­bu­lus.

Frak­ci­jos „Už Aly­tų“ na­riai: To­mas Pa­čė­sas, Da­nu­tė Re­mei­kie­nė ir Val­de­ma­ras Cho­mi­čius skelb­tis opo­zi­ci­ne frak­ci­ja ne­su­ti­ko, to­dėl man te­ko trauk­tis.

Taip, ko­man­dos ne­tu­riu, bet už tai tu­riu po­li­ti­nę lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę, kas man yra la­bai di­de­lė ver­ty­bė.

Nuo šiol pil­na ap­im­ti­mi veik­siu pa­gal sa­vo są­ži­nę, mo­ra­li­nius prin­ci­pus ir įsi­ti­ki­ni­mus. Su­vo­kiu, kad, bū­da­ma vie­na, di­de­lių dar­bų mies­tui, kad ir kaip no­rė­čiau, ne­pa­da­ry­siu, ta­čiau tik­rai pa­da­ry­siu vis­ką, kad šis mies­tas pra­re­gė­tų, ir tie pu­čia­mi bur­bu­lai su­sprog­tų.“

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Dėl radijo ypatumų, vertinant kad socdemų veikėjas patalpas išsinuomavo, čia pilietininkams su socdemais reiškia aiškintis ar dėkot vieni kitiems. Kad per Etikos komisija nematydami pasiaiškint situacijas, kas po kitų kompais rašinėja galimai.. - reiškia palaiko intrigas naudai ekspolicininkų. Kur kituose komentaruose kaip anas politikas tik parašo ir atmeta - rašinėji po tuo kompiuteriu. Štaip taip jie vieni kitiems per užkuliusius atgal atmeta. Nes į akis garbingai spęst nesugeba, bijo. Vis kitus pakišinėdami. O intrigos didėja ar per Laurą, ar be jos. O tai, kad epizoduose naudojas per intrigas mainais ir patys, ne jie vieni tai daro. Įdomiausia, prie valdančių mažumos nesimato oficialiai norinčių prisijungt ir konkrečią atsakomybę prisiimt už kas vyksta. Reiškia suvokia, kad negeri dalykai.

  Komentaras

  Deja, intrigų autorė ne ji. Jinai vykdytoja, kad išgyventų. Dėl radijo esmė galutiniam taške buvo - socdemų veikėjas konkursą nuomos laimėjo galimai socdemų rinkiminiam štabui? Ji tik..padėjo.

  Komentaras

  Labai jau įdomi tamstos teisybė ,kai yra nauda tai teisybė ,o kurpti intrigas apie nepatinkančius argi tai teisybė kuo brangioji nepatiko Alytaus radijas ir dar ne vienas alytiškis .Yra toks ne visai gražus bet senas lietuviškas posakis Jūsų teisybė kaip š..... šviesybė.

  Komentaras

  Ši tik parodo Alytaus intrigų ir neatsakingumo epizodus. Kur prasidėjo prieš 30 metų kaip jos dar nebuvo Alytuj. Bet tai tęsias iki šiol ir patiems alytiškiams gryžta netwkta virš pusės turėto miesto potencialo, pačių nesukontroliuotą padangų gaisrą su baisiom pasekmėm užsiritinę ir matyt nenori. Kaip taryboj per spectarnybų primityvius tyrimų tesimus ir kitas kombūnacijas tiesiog šaipos iš pačių rinktų politikų. Ir miesto su tokiu lygiu.

  Komentaras

  Kad pasiekt tokį Alytaus miesto vystymo rezultatą, nuo Nepriklausomybės pradžios buvusių 80 tūkstančių gyventojų iki 50 tūkstančių ir..blogėja - reikia pastoviai slopint retesnius sugebančius ir už miesto interesus pastovėt. Bei palaikyt nykimo lygius, kaip per tarybos sprendimus regis tvirtina nemažai savivaldybės įmonių vadovų metines ataskaitas, kur kažin ar įmonės išsilaiko? Nebandyt kažkokių rimtesnių efektyvinimo reformų taikyt, kad iš savęs gebėtų išsilaikyt. O šią politikoj vietiniai gudručiai kaip įrankį naudoja vieni kitus bandant apeit.

  Komentaras

  Kad pasiekt tokį Alytaus miesto vystymo rezultatą, nuo Nepriklausomybės pradžios buvusių 80 tūkstančių gyventojų iki 50 tūkstančių ir..blogėja - reikia pastoviai slopint retesnius sugebančius ir už miesto interesus pastovėt. Bei palaikyt nykimo lygius, kaip per tarybos sprendimus regis tvirtina nemažai savivaldybės įmonių vadovų metines ataskaitas, kur kažin ar įmonės išsilaiko? Nebandyt kažkokių rimtesnių efektyvinimo reformų taikyt, kad iš savęs gebėtų išsilaikyt. O šią politikoj vietiniai gudručiai kaip įrankį naudoja vieni kitus bandant apeit.

  Komentaras

  Alytuj kiek retų stojo už miesto viešą interesą - tokių nekenčia. Net per teismus tai demonstruoja ciniškai ir atvirai. Todėl gilėjančioj krizėj per valdymą. Paklauskit kuris ten iš tarybos narių vienas kitą pakenčia. Šypsos, bet iš užkuliusių....net ir per kaip kuriuos komentarus to neslepia.

  Komentaras

  Reksne ir tiek. Ka tie riksmai jos dave miestui? Tik triukšmo, déjà....
  Smulkmeniška, neteisinga moteris, pasiruosusi parduot bilia ka ir uz maziausia kaina.... Kur ji ten skandalas, riksmai, darkymadis ir draskymasis.
  Nukrito ant Alytaus ,dalykas” 🤣

  Komentaras

  Kurie ten taryboje konkrečiai gali eit į priekį ir stabdyt stagnaciją, teikt rimtas vystymo strategijas ir vienyt sugebančius vykdyt? Ir pasiekt kitų miestų pavyzdžiais ir Alytuj gerus rezultatus. Užtikrint ženklų paskolų mažinimą ir salygas gyventojų daugėjimui? Nors išlaikyt nemažėjimą. Nes Alytuj kas tik aktyvesnis, vis pašaipom. O patys siūlyt geriau nesugeba. O, kad per savivaldą vos ne per visas siūles trūksta, ne tik per brangius respiratorius- tai ne jau tai turi tęstis?

  Komentaras

  Jinai su savo pliusais minusais, bet būdama teatro direktore, iš ministerijų fondų lėšų užvedė miuziklą. Kuris garsėjo Lietuvoj ir galėjo nemažai uždirbt teatrui ir Alytuj. Buvo iš fondų lėšų planuojama ruošt teatro ir komplekse savivaldybės pastato renovacijos. Ir būt jau padaryta ir blizgėjęs centras. Jei ne iš pavydo būt nesudirbę. Dabar geriau pusgyvis teatras ir kitos vegetuojančios savivaldybės institucijos, kurių metines veiklų imitacijas taryba vos ne iš pypkės tvirtina. O tai, kad šiam mieste viešo intereso gynimo nevirškina - kas pereina miesto centrą ir klaust nereikia.

  Komentaras

  Politikai turi pliusų minusų. Vienok epizode dėl brangių rwspiratorių Laura kaip Antikorupcinės komisijos pirmininkė parodė, kas valdyme vyksta. Teisingai kaip komisijos pirminkė pateikė tirt komisijai. Kuri pavaldi ir atskaitinga tarybai, o visuomenę informuot turi. Situaciją išnagrinėt taip, kad besidomintiems alytiškiams nekilt įtarimų ir būt aišku. Kodėl brangiai pirko, kaip su apsaugos priemonių perdavimo aktais, kodėl privati firma Kautra remta jei taip - už kokius nuopelnus. Ir kaip komisija, kurios sudėtį partijų ir judėjimų atstovai atsisakė nagrinėt, reiškia palieka įtarimus ir kuriuos galimai dangsto, vėl nesiskaito su visuomene. Tinka bent kokie vaikiški paaiškinimai kur nenori matyt. Ir tai būdinga ne tik šiai komisijai. Yra ir daugiau panašių situacikų, kur tarybos nariai palaiko neatsakingumą valdyme. Tad neoficiali valdanti dauguma ir mažėja. Per intrigas toli nenueis.

  Komentaras

  Eilinė manipuliacija. Su frakcija dirbti nepavyko, o viena tai jau, kad nudirbs... Nesąmones skiedžia ir galvoja, kad žmonės ja dar patikės. Opozija šitai poniai buvo reikalinga tik dėl opozicijai priklausančių postų !!!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.