Elek­tro­ni­nė pa­cien­tų re­gist­ra­ci­ja tau­po me­di­kų ir pa­cien­tų lai­ką (95)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Elektroninę išankstinę pacientų registraciją sergu.lt renkasi jaunesni žmonės, dažnai jie taip užregistruoja ir garbaus amžiaus artimuosius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Gy­dy­mo įstai­goms pa­kvie­tus pa­cien­tus pas gy­dy­to­ją iš anks­to re­gist­ruo­tis in­ter­ne­tu, dau­ge­lis be di­de­lio var­go per­pra­to nau­jo­vę ir prie anks­tes­nės tvar­kos jau ne­no­rė­tų su­grįž­ti. Ga­li­my­bę pa­tiems pa­si­rink­ti ap­si­lan­ky­mo lai­ką ir už­si­re­gist­ruo­ti ar­ba, pri­rei­kus, at­šauk­ti vi­zi­tą ne­iš­ei­nant iš na­mų jie va­di­na mo­der­nia, tau­pan­čia lai­ką. Ne­mo­bi­liems pa­cien­tams pa­lik­ta tvar­ka jiems įpras­tu bū­du už­si­re­gist­ruo­ti at­vy­kus į gy­dy­mo įstai­gą ar­ba te­le­fo­nu, bet to­kių skai­čius, me­di­kų pa­ste­bė­ji­mu, spar­čiai ma­žė­ja. Kaip ga­li­my­bę pa­tiems pa­cien­tams pa­si­rink­ti tin­ka­mą iš­anks­ti­nio vi­zi­to pas gy­dy­to­ją lai­ką ir už­si­re­gist­ruo­ti ne­iš­ei­nant iš na­mų ver­ti­na gy­ven­to­jai, me­di­kai, me­di­ci­nos įstai­gų va­do­vai?

Elek­tro­ni­nė pa­slau­ga dau­ge­liui pa­to­gi

„Re­gist­ruo­tis in­ter­ne­tu daug pa­pras­čiau ne­gu at­ro­do. Įlen­di į gy­dy­mo įstai­gos pus­la­pį, pa­si­žiū­ri, ka­da yra vie­ta ir tin­ka­mas lai­kas, pa­svars­tai, ar tau tik­rai bus pa­to­gu, ir už­si­re­gist­ruo­ji. Ne­rei­kia kal­bė­tis su re­gist­ra­to­rė­mis, sku­bė­ti, nes vi­suo­met yra no­rin­čių­jų į jas kreip­tis.

In­ter­ne­tu re­gist­ruo­tis pa­pras­čiau­sia grei­čiau ne­gu te­le­fo­nu, kai il­go­kai, ypač ry­tais, ten­ka prie jo pa­sė­dė­ti, nes skam­bi­nan­čių­jų tuo me­tu ypač daug. Ma­nau, kad elek­tro­ni­nė iš­anks­ti­nė pa­cien­tų re­gist­ra­ci­ja tau­po ir pa­čių me­di­kų lai­ką.

Registruotis pas gydytojus in­ter­ne­tu pa­cien­tas ga­li bet ku­riuo pa­ros me­tu, ne­bū­ti­na tik po­li­kli­ni­kos dar­bo va­lan­do­mis. Tuo me­tu pa­cien­tus ap­tar­nau­jan­tis įstai­gos per­so­na­las dau­giau lai­ko ga­li skir­ti gy­vam ben­dra­vi­mui su jais“, – iš­va­dau­ja tri­jų vai­kų ma­ma Ra­mu­nė Kaz­laus­kie­nė. Ji sa­ko, kad in­ter­ne­tu sa­vo šei­mos na­rius pas gy­dy­to­jus pra­dė­jo re­gist­ruo­ti vos at­si­ra­dus šiai ga­li­my­bei.

„Man re­to­kai te­ko lan­ky­tis pas me­di­kus, bet mo­čiu­tė vi­suo­met pa­pra­šo ją už­re­gist­ruo­ti jos va­di­na­muo­ju nau­ju bū­du. Už­trun­ku tris mi­nu­tes, ne dau­giau, kol mo­čiu­tę in­ter­ne­tu už­re­gist­ruo­ju pas šei­mos dak­ta­rę. Jai per aš­tuo­nias­de­šimt me­tų, pa­ti ji nie­kaip ne­su­ge­bė­tų, o aš tą pa­da­rau gy­ven­da­ma ki­ta­me mies­te, vos tik te­le­fo­nu su­lau­kiu mo­čiu­tės pra­šy­mo“, – dės­to As­ta Juk­nie­nė.

Iki­mo­kyk­li­nu­ką au­gi­nan­ti sim­niš­kė Ilo­na Šu­lins­kė da­li­ja­si sa­vo pa­tir­ti­mi: „Pas spe­cia­lis­tus daž­niau­siai re­gist­ruo­juo­si el. bū­du, ne­iš­ei­da­ma iš na­mų. Taip su­tau­pau ir lai­ko, ir ei­lė­se stum­dy­tis ne­rei­kia. Sis­te­ma pa­to­gi, tik ne vi­sa­da pa­vyks­ta pas no­ri­mą spe­cialis­tą pa­tek­ti rei­kia­mu lai­ku. Ne­re­tai ten­ka il­gai lauk­ti. Kaip ir dau­ge­lis, ma­nau, no­rė­tų­si pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus pa­tek­ti grei­čiau, ypač su ma­ža­me­čiais.

Jei­gu la­bai rei­kia sku­bes­nės me­di­kų pa­slau­gos, krei­piuo­siu pri­va­čiai, pa­vyz­džiui, ir šią sa­vai­tę pas oto­ri­no­la­rin­go­lo­gą sū­ne­lį ve­džiau pri­va­čiai.“

Aly­tiš­kė Lai­ma Bub­ne­ly­tė sa­ko vi­suo­met pri­rei­kus ap­si­lan­ky­ti pas me­di­kus re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu, jai taip pa­to­giau su­de­rin­ti lai­ką.

Gi­ta­na Strams­kie­nė ti­ki­na, kad da­bar be­veik vis­ką pa­to­giu lai­ku ga­li­ma su­si­tvar­ky­ti ne­iš­ei­nant iš na­mų, nors in­ter­ne­tu ga­li­ma no­ri­mų pre­kių nu­si­pirk­ti, už­si­sa­ky­ti ir iš­ėjus ar net iš­va­žia­vus to­li iš na­mų. Jos pa­ste­bė­ji­mu, in­ter­ne­tas vis­ką ga­li, ta­čiau ji pas sto­mo­to­lo­gus ar ki­tus gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu. Taip jau yra įpra­tu­si.

Ūd­ri­jiš­kė Do­na­ta Vait­ke­vi­čie­nė kaip žu­vis van­de­ny­je nar­do in­ter­ne­ti­nė­se erd­vė­se – elek­tro­ni­niu bū­du per­ka pre­kes, už­si­sa­ko įvai­rias pa­slau­gas, at­si­skai­to, mo­ka mo­kes­čius, bet pas me­di­kus gau­sios šei­mos na­rius re­gist­ruo­ja te­le­fo­nu. Šiuo klau­si­mu Do­na­tai no­ri­si gy­vo po­kal­bio.

 

Ga­li­my­bės pla­čios: ga­li­ma re­gist­ruo­tis iš anks­to, iš­skir­ti­niais at­ve­jais – tuoj pat

Aly­taus mies­to po­li­kli­ni­kos me­di­ci­ni­nio vi­daus au­di­to gru­pės va­do­vės gy­dy­to­jos Ade­lės Dim­šie­nės duo­me­ni­mis, šios po­li­kli­ni­kos pa­cien­tai pas pa­si­rink­tus gy­dy­to­jus ga­li re­gist­ruo­tis pa­si­rink­ti­nai: in­ter­ne­tu, te­le­fo­nu ar­ba už­su­kę į re­gist­ra­tū­rą. Elek­tro­ni­nę iš­anks­ti­nę pa­cien­tų re­gist­ra­ci­ją ser­gu.lt ren­ka­si 35 pro­cen­tai pa­cien­tų, ki­ti skam­bi­na te­le­fo­nu, re­gist­ruo­ja­si už­su­kę į įstai­gos re­gist­ra­tū­rą. Kaip sa­ko žmo­nės, ku­rie vis dar ne­si­ryž­ta nau­do­tis in­ter­ne­tu, pas­ta­ruo­ju me­tu re­gist­ra­tū­ro­je ei­lės be­veik ne­bū­na, kiek il­giau ten­ka pa­lauk­ti pir­ma­die­nio ry­tais, kai po po­il­sio die­nų ran­da­si dau­giau pa­cien­tų.

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės IT sky­riaus ve­dė­jos Ni­jo­lės Bal­ku­vie­nės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie re­gist­ra­vi­mo­si pas gy­dy­to­jus bū­dus džiu­gi­na, li­go­ni­nės pa­cien­tai vis daž­niau ren­ka­si elek­tro­ni­nę iš­anks­ti­nę pa­cien­tų re­gist­ra­ci­ją. Šie­met sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais te­le­fo­ni­nių skam­bu­čių (gal ne tik re­gist­ruo­tis) bu­vo 9764+6611=16375.

Re­gist­ra­ci­jų in­ter­ne­tu (ne­skai­čiuo­jant už­re­gist­ruo­tų at­šau­ki­mų) už­fik­suo­ta 11168+9683=20851.

Iš vi­so re­gist­ruo­tų pa­cien­tų (ne­skai­čiuo­jant at­šau­ki­mų) bu­vo 17107+15256=32363.

„Pre­li­mi­na­ri iš­va­da – 64,4 proc. žmo­nių re­gist­ra­vo­si in­ter­ne­tu“, – sa­ko Aly­taus li­go­ni­nės IT sky­riaus ve­dė­ja N.Bal­ku­vie­nė.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Pir­ma­ja­me Aly­tu­je di­rek­to­rė Jū­ra­tė Fi­la­to­vie­nė kal­bė­jo, kad prie cen­tro yra pri­si­ra­šę apie ke­tu­ri tūks­tan­čiai še­ši šim­tai gy­ven­to­jų. Pri­rei­kus me­di­kų pa­gal­bos jie ga­li re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu ar­ba at­vy­kę į įstai­gą. Dau­giau žmo­nių re­gist­ruo­ja­si te­le­fo­nu. Cen­tras prie elek­tro­ni­nės sis­te­mos nė­ra pri­si­jun­gęs.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Dau­gų am­bu­la­to­ri­ja ap­tar­nau­ja per du tūks­tan­čius gy­ven­to­jų. Am­bu­la­to­ri­jos svei­ka­tos sta­tis­tė Dia­na Dukš­tie­nė tei­gia, kad vy­res­ni žmo­nės lin­kę re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu ar­ba už­su­ka į am­bu­la­to­ri­ją ei­da­mi į par­duo­tu­vę ar ki­tą jų lan­ko­mą vie­tą. Jau­nes­ni nau­do­ja­si elek­tro­ni­ne re­gist­ra­ci­ja ser­gu.lt. Yra ga­li­my­bė iš anks­to už­si­re­gist­ruo­ti pas gy­dy­to­ją prieš 2–3 sa­vai­tes. Kas­dien yra ir eks­tri­nių ta­lo­nų ne­nu­ma­ty­tai sku­biai me­di­ci­ni­nei pa­gal­bai su­teik­ti.

Sim­no am­bu­la­to­ri­jos ve­dė­ja Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė sa­ko, kad pas šios įstai­gos me­di­kus už­si­re­gist­ruo­ti la­bai pa­pras­ta. Ge­ra sis­te­ma ji pa­va­di­no iš­anks­ti­nę re­gist­ra­ci­ją, ku­ria pa­ten­kin­ti lė­ti­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys ir vais­tus var­to­jan­tys pa­cien­tai. Jie pa­si­skai­čiuo­ja, ka­da tin­ka­miau­sias lai­kas at­vyk­ti iš­si­ra­šy­ti vais­tų, ir už­si­re­gist­ruo­ja iš anks­to. Ne vi­si sen­jo­rai mo­ka nau­do­tis sis­te­ma ser­gu.lt, juos pa­pras­tai už­re­gist­ruo­ja anū­kai. Tie, ku­rie mėgs­ta pa­tys sa­ve ap­si­tar­nau­ti, pa­ben­drau­ti, skam­bi­na te­le­fo­nu. Sku­biais at­ve­jais, pa­sak am­bu­la­to­ri­jos ve­dė­jos J.Ove­rai­ty­tės, pa­vyz­džiui, su­sir­gus gri­pu, pa­cien­tai pa­si­nau­do­ja bū­ti­no­sios pa­gal­bos ta­lo­nais ir me­di­kų yra ap­žiū­ri­mi iš kar­to.

Prie Sim­no am­bu­la­to­ri­jos pri­si­ra­šę dau­giau kaip trys tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, be­veik du tūks­tan­čius ap­tar­nau­ja gy­dy­to­ja J.Ove­rai­ty­tė. „Kiek pa­cien­tų at­ei­na, tiek ir ap­žiū­ri­me. Kar­tais, įsi­siau­tė­jus vi­ru­sams, ten­ka per die­ną pri­im­ti ir sep­ty­nias­de­šimt žmo­nių, bet nė vie­nam ne­už­ve­riam du­rų. To­kia jau kai­mo gy­dy­to­jų da­lia“, – tei­gia vi­suo­met nuo­tai­kin­ga me­di­kė J.Ove­rai­ty­tė.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad pa­cien­tas pas šei­mos gy­dy­to­ją tu­rė­tų pa­tek­ti per 7 die­nas, o pas spe­cia­lis­tą – per 30 die­nų. Pa­kal­bi­nus de­šimt įvai­raus am­žiaus žmo­nių, aš­tuo­ni ti­ki­no, kad il­giau lauk­ti vi­zi­to jiems Aly­tu­je ir ne­te­kę. Vie­nas tei­gė, kad nors per pa­tį gri­po pi­ką ne­pa­vy­ko už­si­re­gist­ruo­ti lai­ku, šei­mos gy­dy­to­ja jį pri­ėmė ir iš­ra­šė vais­tų. Dar vie­nas sa­kė, kad pas šei­mos gy­dy­to­jus vi­suo­met už­re­gist­ruo­ja­mas lai­ku, bet no­rint pa­tek­ti pas pa­tin­kan­tį akių spe­cia­lis­tą, vi­zi­to ten­ka lauk­ti dau­giau nei mė­ne­sį.

Pa­kal­bin­ti šei­mos gy­dy­to­jai ti­ki­no, kad elek­tro­ni­nė iš­anks­ti­nė pa­cien­tų re­gist­ra­ci­ja tau­po ir pa­čių me­di­kų, ne tik pa­cien­tų, lai­ką. Žmo­nės pa­si­ren­ka vi­zi­tus iš anks­to, ma­žiau ran­da­si pra­šan­čių­jų gy­dy­to­jų juos sku­biai pri­im­ti, nes jau bai­gė­si vais­tai.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai