Nr. 36 (13266)

2019-03-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 36 (13266) skaitykite:

 • Aly­taus ra­jo­no PSPC di­rek­to­riaus kon­kur­są lai­mė­jo tei­si­nin­kė
 • Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros na­muo­se – nau­ja apa­ra­tū­ra
 • At­lie­kų tvar­ky­mas re­gio­ne pri­sta­ty­tas
 • Lie­tu­vos ir Len­ki­jos Sei­mo na­riams
 • Aly­taus ra­jo­ne ta­ry­bos na­rio man­da­to at­si­sa­kė Kęs­tu­tis Tu­my­nas
 • Nuo ba­lan­džio 1 die­nos – Aly­taus
 • au­to­bu­sų marš­ru­tų gra­fi­kų pa­kei­ti­mai
 • Pa­si­džiaug­ta NA­TO ben­drys­te ir vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mu
 • Re­ti paukš­čiai po­il­siui pa­si­rin­ko so­dy­bos tven­ki­nį
 • Mi­tai ir su­maiš­tis gal­vo­se (3)
 • Ne­gai­les­tin­gas er­ki­nis en­ce­fa­li­tas: ką pri­va­lo ži­no­ti kiek­vie­nas?
 • Bend­ra­klasiai Ma­rius Rep­šys ir Vai­va Mai­ne­ly­tė – apie kraš­tu­ti­nius iš­gy­ve­ni­mus
 • Ge­ra dirb­ti dar­bą, ku­ris ne­ša nau­dą ki­tiems
Penk­ta­die­nis. 22 val. 12 min. Su­skam­ba vi­suo­met po ran­ka esan­tis tar­ny­bi­nis te­le­fo­nas. Bu­din­čiam vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tui jau aiš­ku, kad teks sku­biai vyk­ti į...
Kai tė­vai pa­de­da sa­vo vai­kui pa­žin­ti pa­sau­lį že­mė­la­py­je, jie, ži­no­ma, sva­jo­ja, kaip jis už­augs di­de­lis ir pa­ma­tys to­li­mus kraš­tus sa­vo aki­mis. Ta­čiau kai ten­ka rink­tis...
Švenčiame pavasario lygiadienį, metą, kai naktis ir diena susilygina visose žemės platumose, kai saulė teka Rytuose, o leidžiasi Vakaruose. Senoliai pastebi, kad tai laikas, kai lydeka nerštan puola,...
„Ko­vo 23–24 die­no­mis į Ro­tu­šės aikš­tę Aly­tu­je at­ke­liau­ja šiek tiek vė­luo­jan­ti Ka­ziu­ko mu­gė. Į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­rinks apie 120 pre­ky­bi­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos ir net...
Šių­me­čio ko­vo pa­bai­ga – ver­ta kri­ti­kos. Jau ne vie­nas ūki­nin­kas bul­ves pa­so­di­no, daug dar­ži­nin­kų braš­kes ir ro­žes pa­si­ro­džiu­siai sau­lu­tei at­la­po­jo, ir šast snie­go. Dar ir...
Alytiškio Vilmanto (vardas pakeistas, 49 m.) istorija parodo, kad net ir puolusiam žmogui visada suteikiama galimybė atsitiesti, tačiau tam yra viena labai svarbi sąlyga – reikia noro įveikti...
Gy­dy­mo įstai­goms pa­kvie­tus pa­cien­tus pas gy­dy­to­ją iš anks­to re­gist­ruo­tis in­ter­ne­tu, dau­ge­lis be di­de­lio var­go per­pra­to nau­jo­vę ir prie anks­tes­nės tvar­kos jau ne­no­rė­tų...
Šiandien Lietuvoje laikomas NATO egzaminas, skirtas Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos narystės NATO 15 metų sukakčiai paminėti. Egzaminą laiko keli...
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio trijose girininkijose – Kabelių, Latežerio ir Kapčiamiesčio – miškininkai su ornitologais-aukštalipiais iškėlė tris naujus dirbtinius lizdus...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.