Nr. 36 (13266)

2019-03-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 36 (13266) skaitykite:

 • Aly­taus ra­jo­no PSPC di­rek­to­riaus kon­kur­są lai­mė­jo tei­si­nin­kė
 • Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros na­muo­se – nau­ja apa­ra­tū­ra
 • At­lie­kų tvar­ky­mas re­gio­ne pri­sta­ty­tas
 • Lie­tu­vos ir Len­ki­jos Sei­mo na­riams
 • Aly­taus ra­jo­ne ta­ry­bos na­rio man­da­to at­si­sa­kė Kęs­tu­tis Tu­my­nas
 • Nuo ba­lan­džio 1 die­nos – Aly­taus
 • au­to­bu­sų marš­ru­tų gra­fi­kų pa­kei­ti­mai
 • Pa­si­džiaug­ta NA­TO ben­drys­te ir vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mu
 • Re­ti paukš­čiai po­il­siui pa­si­rin­ko so­dy­bos tven­ki­nį
 • Mi­tai ir su­maiš­tis gal­vo­se (3)
 • Ne­gai­les­tin­gas er­ki­nis en­ce­fa­li­tas: ką pri­va­lo ži­no­ti kiek­vie­nas?
 • Bend­ra­klasiai Ma­rius Rep­šys ir Vai­va Mai­ne­ly­tė – apie kraš­tu­ti­nius iš­gy­ve­ni­mus
 • Ge­ra dirb­ti dar­bą, ku­ris ne­ša nau­dą ki­tiems
Penk­ta­die­nis. 22 val. 12 min. Su­skam­ba vi­suo­met po ran­ka esan­tis tar­ny­bi­nis te­le­fo­nas. Bu­din­čiam vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tui jau aiš­ku, kad teks sku­biai vyk­ti į...
Kai tė­vai pa­de­da sa­vo vai­kui pa­žin­ti pa­sau­lį že­mė­la­py­je, jie, ži­no­ma, sva­jo­ja, kaip jis už­augs di­de­lis ir pa­ma­tys to­li­mus kraš­tus sa­vo aki­mis. Ta­čiau kai ten­ka rink­tis...
Švenčiame pavasario lygiadienį, metą, kai naktis ir diena susilygina visose žemės platumose, kai saulė teka Rytuose, o leidžiasi Vakaruose. Senoliai pastebi, kad tai laikas, kai lydeka nerštan puola,...
„Ko­vo 23–24 die­no­mis į Ro­tu­šės aikš­tę Aly­tu­je at­ke­liau­ja šiek tiek vė­luo­jan­ti Ka­ziu­ko mu­gė. Į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­rinks apie 120 pre­ky­bi­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos ir net...
Šių­me­čio ko­vo pa­bai­ga – ver­ta kri­ti­kos. Jau ne vie­nas ūki­nin­kas bul­ves pa­so­di­no, daug dar­ži­nin­kų braš­kes ir ro­žes pa­si­ro­džiu­siai sau­lu­tei at­la­po­jo, ir šast snie­go. Dar ir...
Alytiškio Vilmanto (vardas pakeistas, 49 m.) istorija parodo, kad net ir puolusiam žmogui visada suteikiama galimybė atsitiesti, tačiau tam yra viena labai svarbi sąlyga – reikia noro įveikti...
Gy­dy­mo įstai­goms pa­kvie­tus pa­cien­tus pas gy­dy­to­ją iš anks­to re­gist­ruo­tis in­ter­ne­tu, dau­ge­lis be di­de­lio var­go per­pra­to nau­jo­vę ir prie anks­tes­nės tvar­kos jau ne­no­rė­tų...
Šiandien Lietuvoje laikomas NATO egzaminas, skirtas Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos narystės NATO 15 metų sukakčiai paminėti. Egzaminą laiko keli...
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio trijose girininkijose – Kabelių, Latežerio ir Kapčiamiesčio – miškininkai su ornitologais-aukštalipiais iškėlė tris naujus dirbtinius lizdus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.