Dvi pa­ras Drus­ki­nin­kai ne­su­merks akių (0)

nuotr.
Iš­šū­kį mo­to­cik­lu per 40 die­nų ap­va­žiuo­ti ap­link pa­sau­lį iš­si­kė­lęs drą­sus drus­ki­nin­kie­tis Ka­ro­lis Mie­liaus­kas lie­pos 16 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se pra­dė­jo 20 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų ke­lio­nę per Azi­ją, Ame­ri­ką, Eu­ro­pą.
Mi­nė­da­mi Tarp­tau­ti­nę tu­riz­mo die­ną Drus­ki­nin­kai ren­gia įspū­din­gą šven­tę drus­ki­nin­kie­čiams ir ku­ror­to sve­čiams, ku­ri šėls tris die­nas ir dvi nak­tis.

Pas­ku­ti­nis rug­sė­jo sa­vait­ga­lis Drus­ki­nin­kuo­se tra­di­ciš­kai yra skir­tas tik­riems tu­riz­mo gur­ma­nams. Ne­abe­jin­gie­ji Pie­tų Lie­tu­vos ku­ror­tui šie­met kvie­čia­mi nuo penk­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio (rug­sė­jo 27–29 die­no­mis) ne­tra­di­ciš­kai ir tran­kiai švęs­ti Tarp­tau­ti­nę tu­riz­mo die­ną net ir nak­tį. 

Di­die­ji SPA cen­trai kvie­čia į nak­ti­nį pir­čių ir ba­sei­nų šėl­smą, ruo­šia šiai pro­gai iš­skir­ti­nes pro­gra­mas; ge­riau­si gri­lio ir bar­be­kiu meist­rai lau­kia nak­ti­nia­me gri­ly­je, „Snow Are­no­je“ mė­gau­tis žie­mos ma­lo­nu­mais ru­de­nį bus ga­li­ma taip pat nak­tį – su trenks­mu grįž­ta nak­ti­nis sli­di­nė­ji­mas, Drus­ki­nin­kų gi­dų gru­pė „Ar­te­lė“ or­ga­ni­zuo­ja nak­ti­nes eks­kur­si­jas. Vi­sas šven­tės die­nas veiks di­džiu­lis ama­ti­nin­kų ir tau­ti­nio ku­li­na­ri­jos pa­vel­do puo­se­lė­to­jų pre­ky­bos mies­te­lis.

Tu­riz­mo die­nos pro­ga į Drus­ki­nin­kus at­vyks­ta vi­sas bū­rys ži­no­miau­sių Lie­tu­vos at­li­kė­jų, ku­rie ga­lės pa­ten­kin­ti įvai­riau­sius mu­zi­ki­nius sko­nius: Sau­lius Prū­sai­tis su gru­pe, Na­ta­li­ja Bun­kė, Jus­ti­nas La­pa­tins­kas su gru­pe džiu­gins sa­vo klau­sy­to­jus, vė­liau mu­zi­kos gur­ma­nų lau­kia „Bip­lan“, „Le­mon Joy“, po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos le­gen­da – Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas.

Tu­riz­mo die­nų me­tu Drus­ki­nin­kuo­se lau­kia ne tik daug įvai­rių pra­mo­gi­nių ren­gi­nių, bet ir ne­ma­žai vie­tos bus ski­ria­ma mais­to gur­ma­nams – dvi die­nas čia vyks Lie­tu­vos gri­lio ir bar­be­kiu čem­pio­na­tas, o ku­li­na­ri­jos meist­rų pa­skru­din­tų keps­nių ga­lės pa­ra­gau­ti vi­si šven­tės da­ly­viai. 

Pla­nuo­ja­mas ir nak­ti­nis gri­lis, ku­rio me­tus bus ke­pa­mas par­še­lis, vyks de­gus­ta­ci­ja, o su­rink­tos lė­šos bus skir­tos lab­da­rai – vai­kų die­nos cen­trų veik­lai pa­rem­ti.

Dar vie­nas iš­skir­ti­nis Tu­riz­mo die­nų ak­cen­tas – ke­liau­to­jo ap­link pa­sau­lį Ka­ro­lio Mie­liaus­ko su­ti­ki­mas „Snow Are­no­je“. 

Iš­šū­kį mo­to­cik­lu per 40 die­nų ap­va­žiuo­ti ap­link pa­sau­lį iš­si­kė­lęs drą­sus drus­ki­nin­kie­tis K.Mie­liaus­kas lie­pos 16 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se pra­dė­jo 20 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų ke­lio­nę per Azi­ją, Ame­ri­ką, Eu­ro­pą. Ke­liau­to­jas įvai­riuo­se že­my­nuo­se su­si­ti­ki­nė­jo su iš­ei­viais iš Drus­ki­nin­kų ir kvie­tė juos at­vyk­ti į Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nes, ku­rios 2021 me­tais bus su­reng­tos Drus­ki­nin­kuo­se.

„Mus džiu­gi­na tai, kad Drus­ki­nin­kai kas­met su­lau­kia vis dau­giau tu­ris­tų, o eko­no­mi­kos eks­per­tai kon­sta­ta­vo, jog Drus­ki­nin­kai – pa­trauk­liau­sia ke­lio­nių kryp­tis ir Lie­tu­vos, ir už­sie­nio tu­ris­tams. Esa­me dė­kin­gi mū­sų mies­tą my­lin­tiems ir į jį nuo­lat su­grįž­tan­tiems sve­čiams. Ši šven­tė – mū­sų pa­dė­ka vi­siems, ku­rie po­il­siui, pra­mo­gai, svei­ka­ti­ni­mui­si pa­si­ren­ka Drus­ki­nin­kus“, – sa­kė Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas.

Tu­riz­mo gur­ma­nai, va­rom šį sa­vait­ga­lį į Drus­ki­nin­kus!

Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės inf.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai