Nr. 109 (13339)

2019-09-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 109 (13339) skaitykite:

 • Re­mon­tuo­ja­ma gat­vė prie Ate­sio eže­ro
 • Vi­si dau­gia­bu­čiai šil­dy­mo se­zo­nui jau pa­ruoš­ti
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Ge­ro­vės vals­ty­bė sa­vai­me ne­at­si­ran­da”
 • Aly­taus ra­jo­no prieš­mo­kyk­li­nu­kai kvie­čia­mi prie šve­diš­ko sta­lo
 • Ką bū­ti­na ži­no­ti na­muo­se tu­rin­tiems vais­tų, ku­rių su­dė­ty­je yra ra­ni­ti­di­no?
 • Aly­taus gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas ir 1-osios (ber­niu­kų) gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Pra­nas Jo­nas Pur­vis is­to­ri­nių įvy­kių sū­ku­ry­je
 • Van­de­nų kul­tū­ri­nė at­min­tis, ar­ba Ką mums pa­sa­ko­ja Ne­mu­nas?
 • Fo­to­gra­fi­jų rai­dy­ne – trys gam­to­vaiz­džiai ir iš Aly­taus ra­jo­no
 • Veik­la bū­na tik­rai įdo­mi ir pras­min­ga, jei pa­sve­ria­ma, kas iš tie­sų ak­tu­a­lu vai­kams, ko rei­kia jau­ni­mui
 • Ne tik žy­dų tau­tos tra­ge­di­ja
 • Ši te­ma mums at­ro­do šiur­pi ir skau­di 
Taip sa­kė bu­vęs par­ti­za­nas Al­gir­das Jo­nas Rau­lič­kis-Apuo­kas va­kar vy­ku­sia­me jo ben­dra­žy­gių Ka­zi­mie­ro Pyp­lio-Ma­žy­čio ir Juo­zo Ma­ka­re­vi­čiaus-Žil­vi­čio 70-ųjų žū­ties...
Mi­nė­da­mi Tarp­tau­ti­nę tu­riz­mo die­ną Drus­ki­nin­kai ren­gia įspū­din­gą šven­tę drus­ki­nin­kie­čiams ir ku­ror­to sve­čiams, ku­ri šėls tris die­nas ir dvi nak­tis.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.