Nr. 109 (13339)

2019-09-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 109 (13339) skaitykite:

 • Re­mon­tuo­ja­ma gat­vė prie Ate­sio eže­ro
 • Vi­si dau­gia­bu­čiai šil­dy­mo se­zo­nui jau pa­ruoš­ti
 • Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: „Ge­ro­vės vals­ty­bė sa­vai­me ne­at­si­ran­da”
 • Aly­taus ra­jo­no prieš­mo­kyk­li­nu­kai kvie­čia­mi prie šve­diš­ko sta­lo
 • Ką bū­ti­na ži­no­ti na­muo­se tu­rin­tiems vais­tų, ku­rių su­dė­ty­je yra ra­ni­ti­di­no?
 • Aly­taus gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas ir 1-osios (ber­niu­kų) gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Pra­nas Jo­nas Pur­vis is­to­ri­nių įvy­kių sū­ku­ry­je
 • Van­de­nų kul­tū­ri­nė at­min­tis, ar­ba Ką mums pa­sa­ko­ja Ne­mu­nas?
 • Fo­to­gra­fi­jų rai­dy­ne – trys gam­to­vaiz­džiai ir iš Aly­taus ra­jo­no
 • Veik­la bū­na tik­rai įdo­mi ir pras­min­ga, jei pa­sve­ria­ma, kas iš tie­sų ak­tu­a­lu vai­kams, ko rei­kia jau­ni­mui
 • Ne tik žy­dų tau­tos tra­ge­di­ja
 • Ši te­ma mums at­ro­do šiur­pi ir skau­di 
Taip sa­kė bu­vęs par­ti­za­nas Al­gir­das Jo­nas Rau­lič­kis-Apuo­kas va­kar vy­ku­sia­me jo ben­dra­žy­gių Ka­zi­mie­ro Pyp­lio-Ma­žy­čio ir Juo­zo Ma­ka­re­vi­čiaus-Žil­vi­čio 70-ųjų žū­ties...
Mi­nė­da­mi Tarp­tau­ti­nę tu­riz­mo die­ną Drus­ki­nin­kai ren­gia įspū­din­gą šven­tę drus­ki­nin­kie­čiams ir ku­ror­to sve­čiams, ku­ri šėls tris die­nas ir dvi nak­tis.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.