Dau­giau drą­sos – dau­giau ka­vos (11)

Do­mi­ny­ka Buk­šai­ty­tė
„Ka­vos skve­ro“ šei­mi­nin­kų šei­ma: žmo­na Ne­rin­ga, vy­ras Gied­rius, duk­ra Da­nie­lė ir sū­nus Ug­nius. Vi­si jie pri­si­de­da prie dar­bo ka­vi­nu­kė­je, vi­si drau­giš­kai ir su šyp­se­no­mis psi­tin­ka „Ka­vos skve­ro“ sve­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Ka­vos skve­ro“ šei­mi­nin­kų šei­ma: žmo­na Ne­rin­ga, vy­ras Gied­rius, duk­ra Da­nie­lė ir sū­nus Ug­nius. Vi­si jie pri­si­de­da prie dar­bo ka­vi­nu­kė­je, vi­si drau­giš­kai ir su šyp­se­no­mis psi­tin­ka „Ka­vos skve­ro“ sve­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ka­ran­ti­nas pa­vei­kė ne­ma­žai ver­slo sek­to­rių, ne tik di­džiuo­sius, ku­rie tu­rė­jo stab­dy­ti sa­vo veik­lą, bet ir vie­ti­nius, ne­se­niai sa­vo du­ris at­vė­ru­sius ma­žuo­sius ver­slus. Ne iš­im­tis ir vos dvi sa­vai­tės iki ka­ran­ti­no pra­džios sa­vo du­ris pra­vė­ręs šei­mos ver­slas „Ka­vos skve­ras“, ku­ris džiu­gi­no Aly­taus gy­ven­to­jus puo­de­liu ska­nios ir gai­vios ka­vos bei iš­puo­se­lė­tais ir svei­kais de­ser­tais.

Ka­vi­nu­kė lau­kia sa­vo sve­čių

Vil­niaus gat­vė­je įsi­kū­ru­si ma­ža ir jau­ki ka­vi­nu­kė at­vė­ru­si du­ris lau­kia sa­vo sve­čių, nes, kaip ir pats ka­vi­nu­kės sa­vi­nin­kas Gied­rius Pla­tū­kis sa­ko: „Mes ne­va­di­na­me jų klien­tais, jie yra mū­sų sve­čiai, ku­rie at­ei­na pas mus, juk, no­rė­da­mas kaž­ką gau­ti, tu­ri kaž­ką duo­ti.“

Pa­klau­sus, kaip gi­mė vi­sa „Ka­vos skve­ro“ idė­ja, G.Pla­tū­kis sa­ko, kad tai bu­vo la­bai ne­ti­kė­ta ir me­tus bran­din­ta min­tis, kai nu­vy­kęs į ka­vos de­gus­ta­ci­ją su­pra­to, kad ka­va nė­ra tik už­pli­ky­tas puo­de­lis ka­vos, juo­da ka­va nė­ra tik už­pli­ky­ta ar­ba tik iš apa­ra­to – jos ke­lias iki žmo­gaus sko­nio re­cep­to­rių yra la­bai il­gas.

Taip per ne­ma­žą lai­ko tar­pą ta min­tis au­go ir kir­bė­jo, kol dir­bo vals­ty­bi­nį dar­bą. No­ras nau­jo­vių gy­ve­ni­me, no­ras keis­ti kas­die­ny­bę, no­ras pra­dė­ti kaž­ką nau­jo, no­ras da­ry­ti tai, kas tau pa­tin­ka ir kas yra ma­lo­nu, at­ve­dė čia – į „Ka­vos skve­rą“.

 

„At­ėjau čia su ka­vos idė­ja“

Gied­rius yra bai­gęs tuo­me­ti­nę Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ją ir net dir­bęs kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju, o žmo­na Ne­rin­ga dir­ba slau­gy­to­ja Kau­ne, ta­čiau ir ke­pa bur­no­je tirps­tan­čius ska­nės­tus. Ne­rin­ga jau nuo vai­kys­tės ke­pa ska­nu­my­nus, o vi­sa gi­mi­nė ži­no­jo jos me­daus tor­tą.

Da­bar jau be­veik me­tus Ne­rin­ga va­ži­nė­ja į Kau­ną pas kon­di­te­ri­jos še­fę ir kon­di­te­ri­jos mo­ko­si pro­fe­sio­na­liai. Jos ska­nu­my­nai ne tik ska­nūs, bet ir svei­ki.

Kaip tei­gia Ne­rin­ga: „Čia tur­būt įta­kos tu­rė­jo me­di­ci­na, kai su­kie­si šio­je sri­ty­je, no­ri, kad ir mais­tas, ku­rį val­gai, bū­tų ne tik ska­nus, bet ir svei­kas.“

Šio­je ka­vi­nu­kė­je ne­ra­si si­ru­pų ir ne­nu­si­pirk­si ko­ko­si­nės ka­vos. Čia įsi­gy­si puo­de­lį ska­nios fil­tri­nės ka­vos. Gied­rius sa­ko: „Aš at­ėjau čia su ka­vos idė­ja, at­ėjau bū­ti ba­ris­ta, o ne si­ru­pų par­da­vė­ju.“

Taip pat ka­vi­nu­kė­je ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti iš­skir­ti­niais de­ser­tais. Iš šei­mos at­ėjęs svei­kes­nės mi­ty­bos įpro­tis per­si­kė­lė ir į ka­vi­nu­kę, ku­rio­je de­ser­tų yra ir ve­ga­niš­kų, na­mi­nių.

 

Tei­gia­mai įkve­pian­ti pra­džia

Kal­bė­da­mas apie ka­vi­nu­kės at­i­da­ry­mą ir vi­są pra­džią G.Pla­tū­kis at­vi­rau­ja, kad ji bu­vo la­bai įkve­pian­ti, įkve­pian­ti tei­gia­mai. Žmo­nių srau­tas bu­vo, žmo­nės ėjo su no­ru ir bū­da­vo mo­men­tų, kai net vie­tų ne­be­lik­da­vo. Ir vi­sas tas šur­mu­lys, tei­gia­mi at­si­lie­pi­mai ver­tė su­vok­ti, kad vi­sa tai, ką da­ro, tur­būt pa­si­tei­sins. Ta­čiau tuo­met ša­ly­je pa­skel­bė ka­ran­ti­ną ir pa­li­ko du mė­ne­sius ne­ži­no­my­bė­je.

Ka­ran­ti­no są­ly­goms pra­dė­jus švel­nė­ti bu­vo ga­li­ma jau at­ver­ti du­ris, žmo­nių srau­tas, gai­la, bet bu­vo van­gus, pir­mo­mis die­no­mis dar­bas tie­siog bu­vo bu­dė­ji­mas. Ta­čiau lai­kui bė­gant ir žmo­nės pra­dė­jo ma­žiau bi­jo­ti ei­ti iš na­mų, o dau­giau drą­sos– dau­giau ka­vos. Ta­čiau, kaip pa­aiš­ki­na pats Gied­rius: „Mes ne­ži­no­me, kiek žmo­nių tu­ri bū­ti, nes mes ne­tu­ri­me pa­tir­ties šio­je sfe­ro­je.“

 

Se­na yra at­ras­ta nau­ja

Pa­klaus­tas, iš kur se­mia­si ka­vos re­cep­tų, G.Pla­tū­kis at­sa­ko, kad „se­na yra at­ras­ta nau­ja“. To­dėl vi­si ka­vos re­cep­tai yra tie pa­tys kla­si­ki­niai, tik kaž­kas pa­keis­ta taip, kaip jie pa­tys no­rė­jo.

Jei vie­na­me ka­vos re­cep­te yra de­da­mas apel­si­no grie­ži­nė­lis, tai „Ka­vos skve­ro“ šei­mi­nin­kai, kad apel­si­no sko­nis dar la­biau at­si­skleis­tų, de­da ne grie­ži­nė­lį apel­si­no, o trin­tą apel­si­ną, taip pa­keis­da­mi men­ką smul­kme­ną re­cep­te, bet di­de­lę sko­nio na­tą pa­čio­je ka­vo­je.

 

„Ka­vos skve­ro“ sim­bo­lis – pia­ni­nas

„Ka­vos skve­ro“ vi­zi­ti­ne kor­te­le jau pa­ta­po pia­ni­nas: gra­žus, se­nas, skam­ban­tis ir ku­rian­tis ypa­tin­gą at­mo­sfe­rą. Pa­čio­je ka­vi­nu­kė­je ir­gi vi­suo­met skam­ba pia­ni­no mu­zi­kos fo­nas, ku­ris jau ir taip ne­pri­ekaiš­tin­gai ap­lin­kai su­ku­ria jau­ku­mo. Yra čia ir pa­te­fo­nas.

O se­nuo­ju pia­ni­nu skam­bi­na ir duk­ra Da­nie­lė, ku­ri šie­met bai­gė Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lą. „Ka­vos skve­re“ skam­ba ne tik mu­zi­ka, čia trep­si ba­tai ir bil­da grin­di­nys nuo šo­kių. Kle­ga juo­kas ir tie­siog vis­kas ap­lin­kui al­suo­ja ge­ra nuo­tai­ka.

 

Kaip vai­kas, ir kaip mo­ki­nys

„Ka­vos skve­ro“ ver­slą G.Pla­tū­kis ga­li api­bū­din­ti ir kaip vai­ką, ir kaip mo­ki­nį, nes ne tik su juo drau­ge au­ga, bet ir kar­tu to­bu­lė­ja. Ko iš­moks­ta ver­slas, iš­moks­ta ir jie pa­tys. Au­ga „Ka­vos skve­ras“, au­ga ir jie kar­tu. To­bu­lu­mui nė­ra ri­bų ir kiek­vie­na die­na at­ne­ša nau­jo­vių, iš­šū­kių ir nau­jų pa­mo­kų, ku­rios ve­da kaž­ko ge­res­nio link.

Ne­rin­ga pa­ti yra la­bai smul­kme­niš­ka, sten­gia­si, kad vis­kas iki smul­kme­nų bū­tų su­dė­lio­ta, tai dar la­biau ska­ti­na to­bu­lė­ti ir aug­ti. No­rė­da­mi to­bu­lė­ti ka­vos sri­ty­je pa­tys ke­liau­ja į sos­ti­nė­je įsi­kū­ru­sį „Lof­tą“, ku­ria­me kas­met vyks­ta ka­vos fes­ti­va­lis. Šie­met „Ka­vos skve­ras“ iš ka­vos fes­ti­va­lio Aly­tui par­ve­žė šal­tą ka­vą.

 

Ope­ri­nis šo­ko­la­das

Dar vie­nas uni­ka­lus da­ly­kas, ku­ris bū­din­gas tik „Ka­vos skve­rui“, yra jų karš­tas šo­ko­la­das, ku­rio re­cep­tą ži­no tik šei­mos na­riai. Vi­si karš­to šo­ko­la­do my­lė­to­jai no­ri ope­ri­nio karš­to šo­ko­la­do (to­kio, kaip Ope­ros ir ba­le­to te­at­re), ta­čiau jo re­cep­tū­ra nė­ra at­sklei­džia­ma, to­dėl, no­rint gau­ti ge­rą vaiz­dą akims ir pui­kų sko­nį go­mu­riui, rei­kia eks­pe­ri­men­tuo­ti. Eks­pe­ri­men­tai lė­mė, kad da­bar jau ir „Ka­vos skve­ras“ tu­ri sa­vo karš­tą šo­ko­la­dą, ku­rį pa­tvir­ti­no ir klien­tai, ir šei­mos drau­gų ra­tas. Gal su ope­ri­niu ir ne­si­ly­giuo­ja, bet go­mu­rį tik­rai pa­ma­lo­ni­na.

 

Bra­zi­li­jos sko­nis

Treč­da­lį ka­vos rin­ko­je už­au­gi­na Bra­zi­li­ja– tai yra stam­biau­sia ka­vos au­gin­to­ja pa­sau­ly­je. Bra­zi­liš­ka ka­va tu­ri ma­žai rūgš­te­lės, pa­si­žy­mi sod­ru­mu, to­ly­gu­mu, šil­to­mis juo­do­jo šo­ko­la­do na­to­mis. Bra­zi­liš­ką ka­vą ga­li­ma va­din­ti ka­vos kla­si­ka. O „Ka­vos skve­ras“ kiek­vie­ną aly­tiš­kį kvie­čia bū­tent ir pa­ra­gau­ti tos bra­zi­liš­kos ka­vos, nes bū­tent bra­zi­liš­kos pu­pe­lės yra nau­do­ja­mos čia, to­dėl kiek­vie­nas no­rin­tis ga­li pa­jaus­ti Bra­zi­li­ją sa­vo ka­vos puo­de­ly­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: drajayi1990@gmail.com Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.

  Komentaras

  Labai puikūs žmonės ir graži su ateitimi jų kavinukė. Užsuki kavos ir pasijunti lyg svečiuose. Savininkai bendrauja, aplinka jauki, indai iššveisti, malonu juos prie lūpų priliesti. Pavyzdys visiems kitiems teikiantiems maitinimo paslaugas. Ačiū, kad atsiradote Alytuje, savo idėjos neišvežėte kitiems.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Labai puikūs žmonės ir graži su ateitimi jų kavinukė. Užsuki kavos ir pasijunti lyg svečiuose. Savininkai bendrauja, aplinka jauki, indai iššveisti, malonu juos prie lūpų priliesti. Pavyzdys visiems kitiems teikiantiems maitinimo paslaugas. Ačiū, kad atsiradote Alytuje, savo idėjos neišvežėte kitiems.

Kiti straipsniai