Nau­ja „Ka­vos skve­ro” vi­zi­ti­nė kor­te­lė – an­ti­kva­ri­nis ame­ri­kie­tiš­kas 1947 me­tų au­to­mo­bi­lis „Ply­mouth de Lu­xe” (11)

Saulė Pinkevičienė
Kavinės „Kavos skveras“
Kavinės „Kavos skveras“ savininkas Giedrius Platūkis kvies alytiškius ir miesto svečius retro automobiliu „Plymouth“ aplankyti istorines Alytaus vietas ir paragauti istorinės kavos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Prieš dve­jus me­tus du­ris at­vė­ru­sios ka­vi­nės „Ka­vos skve­ras“ jau­kią at­mo­sfe­rą kū­rė an­ti­kva­ri­nis pia­ni­nas, ku­rį ka­vi­nės sa­vi­nin­kas Gied­rius Pla­tū­kis va­di­no jo vi­zi­ti­ne kor­te­le. Ne, pia­ni­nas nie­kur ne­din­go, va­sa­rą jis vėl skam­bės ir lau­ko erd­vė­je, ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu lan­ky­to­jų akį trau­kia an­ti­kva­ri­nis au­to­mo­bi­lis „Ply­mouth“, ku­rį ga­li­ma pa­ma­ty­ti ša­lia ka­vi­nės S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Jau ne­tru­kus aly­tiš­kiai ir mies­to sve­čiai ga­lės pa­si­va­ži­nė­ti šia sti­lin­ga trans­por­to prie­mo­ne po mies­tą su puo­de­liu ka­vos.

Vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je

Įdo­mu, kaip pa­si­keis­tų Aly­tus, jei kiek­vie­nas mies­tie­tis per gy­ve­ni­mą čia įgy­ven­din­tų bent vie­ną sa­vo idė­ją? G.Pla­tū­kiui iki šiol se­kė­si sa­vo su­ma­ny­mus pa­vers­ti re­a­ly­be. Vos dvi sa­vai­tes iki pir­mo­jo ka­ran­ti­no du­ris at­vė­ru­si ka­vi­nė „Ka­vos skve­ras“ sėk­min­gai iš­gy­ve­no ne­gan­das ir per dve­jus me­tus jau su­bū­rė iš­ti­ki­mų klien­tų bū­rį. Ka­vi­nė įsi­kū­ru­si 1932 me­tų sta­ty­bos na­me, va­di­na­ma­ja­me Zi­ma­vi­čie­nės mū­re – sa­vi­nin­kas nuo­mai ieš­ko­jo bū­tent is­to­ri­nio pa­sta­to, o da­bar at­si­ra­do ir ret­ro au­to­mo­bi­lis.

„Jei ne­bū­tų „Ka­vos skve­ro“, ne­bū­tų ir „Ply­mouth“. An­ti­kva­ri­niai au­to­mo­bi­liai ma­ne do­mi­no se­niai, ta­čiau po­mė­giui vis ne­bu­vo lai­ko ar­ba ga­li­my­bių. Pa­ma­tęs ši­tą au­to­mo­bi­lį iš­kart su­pra­tau, kad jis – ma­no ir aš bū­ti­nai jį vai­ruo­siu“, – sa­ko G.Pla­tū­kis.

Ame­ri­ko­je 1947 me­tais pa­ga­min­tas „Ply­mouth de Lu­xe“ – šiuo me­tu vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je, pas­ta­ruo­ju me­tu sto­vė­jo ga­ra­že, ne­va­žiuo­jan­tis, ap­dul­kė­jęs, kaip sa­ko Gied­rius, – au­to­mo­bi­lis pats jį at­ra­do.

„Ply­mouth“ re­mon­tas tam, kad bū­tų ga­li­ma va­žiuo­ti, už­tru­ko še­šis mė­ne­sius, ta­čiau ne vi­si dar­bai baig­ti, o, tu­rint to­kią ypa­tin­gą trans­por­to prie­mo­nę, – var­giai ka­da nors baig­sis. Nau­ja­sis sa­vi­nin­kas no­rė­jo ne tik su­re­mon­tuo­ti, bet ir res­tau­ruo­ti au­to­mo­bi­lį, iš­sau­gant au­ten­tiš­ku­mą. Tai­gi vi­sos de­ta­lės, tiek va­rik­lio, tiek ir ap­dai­los bu­vo at­nau­jin­tos, o tos, ku­rių trū­ko, – par­siųs­tos iš JAV.

Su­pran­ta­ma, kad tai ne­pa­si­ro­dė pi­gus ma­lo­nu­mas, ta­čiau ir re­zul­ta­tas – įspū­din­gas. Be­je, apie au­to­mo­bi­lio at­nau­ji­ni­mą jau yra su­kur­tas trum­pas fil­mu­kas, ku­rį ne­tru­kus ga­lė­si­me pa­ma­ty­ti, o au­to­rius – aly­tiš­kis Lu­kas Mar­čiu­lai­tis, ku­ris už­suk­da­vo į „Ka­vos skve­rą” iš­ger­ti puo­de­lio ka­vos ir taip su­si­pa­ži­no su Gied­riu­mi.

 

Em­ble­mo­je – bur­lai­vis, at­plau­kęs į Ame­ri­ką iš An­gli­jos

„Ply­mouth“– pa­sau­ly­je ži­no­mas ame­ri­kie­čių au­to­mo­bi­lių pre­kės žen­klas, ku­rį kon­cer­nas „Chrys­ler“ su­kū­rė 1928 me­tais, sa­ko­ma, kad dėl jo ga­min­to­jas sėk­min­gai iš­gy­ve­no net Di­dži­ą­ją dep­re­si­ją.

G.Pla­tū­kio įsi­gy­tas „Ply­mouth de Lu­xe“ yra pa­to­bu­lin­tos po­ka­ri­nės se­ri­jos (ka­ro me­tais me­tais šie au­to­mo­bi­liai ne­bu­vo ga­mi­na­mi, vėl pra­dė­ti leis­ti 1946 me­tais), bur­gun­diš­ko vy­no spal­vos, pa­gal ga­myk­li­nius pa­ra­met­rus tu­ri 3,6 lit­ro tal­pos va­rik­lį.

Te­oriš­kai au­to­mo­bi­lis ga­lė­tų pa­siek­ti 100 my­lių (apie 160 km) per va­lan­dą grei­tį, bet toks eik­lus, ko ge­ro, bu­vo tik jau­nys­tė­je. Šis mo­de­lis ne­tu­ri elek­tri­nės da­lies, tad ly­jant va­lik­lius ten­ka jun­gi­nė­ti ran­ka, vė­di­ni­mui nau­do­ja­ma po prie­ki­niu stik­lu įreng­ta oro sklen­dė.

Au­to­mo­bi­lis erd­vus – ja­me ga­li va­žiuo­ti še­ši žmo­nės su vai­ruo­to­ju.

„Ply­mouth de Lu­xe“ žen­kli­na em­ble­ma, ku­rio­je vaiz­duo­ja­mas sti­li­zuo­tas „Ma­yf­lo­wer“ bur­lai­vis. Tai – lai­vas, ku­riuo į Ame­ri­ką, Ma­sa­ču­set­so vals­ti­jo­je esan­tį Pli­mu­tą, XVII am­žiu­je at­vy­ko pi­lig­ri­mai iš An­gli­jos.

„Re­mon­to me­tu sten­gė­mės, kad au­to­mo­bi­lio pa­si­ro­dy­mas iš­lik­tų staig­me­na, bet rei­kė­jo va­žiuo­ti pas meist­rus, tad pra­ei­viai jį ret­sy­kiais ma­ty­da­vo Aly­taus gat­vė­se. Emo­ci­jų tik­rai ne­trū­ko, to­kiu au­to­mo­bi­liu ty­liai pra­va­žiuo­ti tik­rai ne­įma­no­ma“, – šyp­so­si G.Pla­tū­kis.

An­ti­kva­ri­nių au­to­mo­bi­lių, be­je, mū­sų mies­to gat­vė­se tik­rai pa­vyks­ta pa­ma­ty­ti ne taip daž­nai, tur­būt jų sa­vi­nin­kai sa­vo ko­lek­ci­jas sau­go ir pa­ro­do tik ypa­tin­go­mis pro­go­mis. Tuo tar­pu „Ka­vos skve­ro“ sa­vi­nin­kas sa­ko, kad „Ply­mouth“ bus va­žiuo­jan­ti ka­vi­nės vi­zi­ti­nė kor­te­lė, tai­gi, jei tik pa­vyks gau­ti lei­di­mą, jį čia bus ga­li­ma ma­ty­ti nuo­lat, taip pat – va­ži­nė­jan­tį po mies­tą.

Aly­tiš­kis svars­to, kad „Ply­mouth de Lu­xe“ ga­lė­tų pa­puoš­ti Aly­tų ir rep­re­zen­tuo­ti jo se­na­mies­tį, o kaip – čia jau fan­ta­zi­jos rei­ka­las. Gal­būt aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius su­do­mins pra­mo­gi­nės ke­lio­nės, ku­rių me­tu jie ga­lės ap­si­dai­ry­ti po mies­tą, pa­klau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mo apie lan­ky­ti­nas vie­tas?

Au­to­mo­bi­lis pui­kiai pra­vers­tų ir įvai­rioms pro­goms, ga­lė­tų pa­puoš­ti te­at­ra­li­zuo­tas ak­ci­jas. Is­to­ri­niu au­to­mo­bi­liu ap­lan­ky­ti is­to­ri­nes vie­tas ir iš­ger­ti puo­de­lį is­to­ri­nės ka­vos – vi­lio­jan­tis pa­siū­ly­mas. Juo­lab „Ka­vos skve­ro“ asor­ti­men­te ga­li­ma ras­ti ir įvai­rios is­to­ri­nės lie­tu­viš­kos ka­vos – ci­ko­ri­jų, gi­lių, kiaul­pie­nių, taip pat jų mi­ši­nių. Is­to­ri­nės ka­vos sko­nis ret­ro au­to­mo­bi­ly­je – ko­dėl ne?

P.S. Va­kar, ge­gu­žės 9 die­ną, prie ka­vi­nės su­reng­ta „Ply­mouth de Lu­xe“ fo­to­se­si­ja su­lau­kė iš­skir­ti­nio dė­me­sio – nuo šio ame­ri­kie­čių su­kur­tas mo­de­lio ru­sai nu­si­žiū­rė­jo „Po­be­dą“, o pra­ei­viai iš­kvie­tė pa­rei­gū­nus, nes šur­mu­lys to­kią die­ną prie „ru­siš­ko“ au­to­mo­bi­lio jiems pa­si­ro­dė įtar­ti­nas…

Daugiau: automobilio išperkamoji nuoma

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.